Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Co oznacza termin terapia?

  Pojęcie terapia (grec. therapeia Meczenie’) rozumiane jest szeroko jako wszelkiego rodzaju forma pomocy udzielanej pacjentowi, której celem jest usunięcie lub złagodzenie zaburzeń. Pojęcie to, związane początkowo z medycyną, weszło na stałe do terminologii psychologii, logopedii, pedagogiki, socjologii...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Odil Dodano /11.03.2013 Znaków /1 030

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie są specyficzne cechy diagnozy dziecięcej?

  Diagnoza kliniczna dziecka ma wspólne z diagnozą kliniczną dorosłych, omówione wyżej podstawy teoretyczne i metodologiczne. Ma leż swoje cechy Specyficzne, które podczas diagnozowania należy uwzględnić. Są to:

  a) b r a k motywacji u dzieci do poddania się badaniom diagnostycznym (brak uczucia...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Odil Dodano /11.03.2013 Znaków /3 474

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Na czym polega specyfika terapii dziecka?

  Cechy psychiki dziecięcej i jego sytuacji życiowej powodują, że:

  a) dziecko nie zdaje sobie s p r a w y ze swoich trudności i dysfunkcji rozwojowych, dlatego nie przychodzi na terapię z własnej inicjatywy i nie wykazujc chęci zmiany swojego zachowania np. usprawnienia funkcji, opanowania umiejętności...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Odil Dodano /11.03.2013 Znaków /1 603

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Na czym polega rola pedagoga w diagnozowaniu wielospecjalistycznym?

  Jak już wspomniano, pełna diagnoza jest efektem współdziałania zespołu specjalistów. Należy podkreślić tu rolę nauczyciela. On pierwszy powinien dostrzec dziecko, które wymaga pomocy, ponieważ jest do tego fachowo przygotowany. Rodzice bywają mniej obiektywni i najczęściej nie posiadają...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Odil Dodano /11.03.2013 Znaków /778

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie stosuje się terminy wobec różnych form terapii?

  Ze względu na ogólne cele oddziaływania terapeutycznego możemy wyróżnić:

  a) rehabilitację, czyli usprawnianie zaburzonych funkcji w takim stopniu, w jakim jest to możliwe, zapewnienie dziecku odpowiedniego do wieku i możliwości poziomu sprawności i wykształcenia;

  b) rewalidację, czyli...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Odil Dodano /11.03.2013 Znaków /2 617

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie grupy metod wyróżnia się wśród metod diagnostycznych i jaką rolę odgrywają one w diagnozie?

  W psychologii do poznawania dziecka, oceny jego rozwoju i zachowania służą metody diagnostyczne, które można zaliczyć do dwóch głównych grup. Są to:

  a)    m e t o d y kliniczne obserwacja, wywiad, rozmowa z dzieckiem, analiza wytworów i dokumentów, które pozwalają na postawienie hipotez odnośnie do...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Odil Dodano /11.03.2013 Znaków /820

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie cele ma terapia dziecięca?

  Ogólnym celem oddziaływań terapeutycznych jest stworzenie dziecku z zaburzeniami rozwoju optymalnych możliwości kształtowania tych cech osobowości oraz funkcji, dzięki którym może ono dobrze funkcjonować w rodzinie oraz opanować podstawowe wiadomości i umiejętności szkolne, zapewniające powodzenie...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Odil Dodano /11.03.2013 Znaków /3 320

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym charakteryzują się metody kliniczne?

  Obserwację prowadzi psycholog w czasie różnorodnych kontaktów z dzieckiem. Obserwacja występuje zawsze jako nieodłączny element towarzyszący innym metodom, np. rozwiązywaniu zadań testowych. Dostarcza bardzo bogatego i cennego materiału klinicznego, który pomaga zinterpretować ilościowe dane uzyskane...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Odil Dodano /11.03.2013 Znaków /3 637

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak organizuje się terapię - jakie są formy, rodzaje i warunki prowadzenia terapii?

  P o d s t a w y p r a w n e prowadzenia terapii wobec dzieci w okresie wczesnego dzieciństwa (0-3 roku życia) zawarte są w przepisach Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej. Objęcie opieką dzieci starszych regulują przepisy resortów zdrowia i oświaty - głównie Ministerstwa Edukacji Narodowej i...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Odil Dodano /11.03.2013 Znaków /1 549

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  W jakich przypadkach rozpoznaje się zaburzenia zadumania i rozwoju?

  Najogólniej ujmując, o zaburzeniach zachowania można mówić wtedy, gdy czynności ludzkie tracą ukierunkowanie na cel lub ulegają dezorganizacji w swym przebiegu (Tomaszewski 1963), a więc gdy zaburzenia czynności uniemożliwiają człowiekowi funkcjonowanie w otoczeniu: zarówno zaspokajanie potrzeb...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Odil Dodano /11.03.2013 Znaków /1 277

  praca w formacie txt

Do góry