Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Jak rozwija się fleksyjny system języka dziecka?

  W przyswajaniu wiedzy syntaktycznej ważną rolę odgrywa semantyka. Dziecko musi znaleźć odpowiednie środki syntaktyczne, aby wyrazić coraz bardziej złożone relacje semantyczne. Relacje te występują już na poziomie dwuwyrazowym i są to role tematyczne, jakie przyjmują wyrazy w zdaniu. Obligatoryjne...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Odil Dodano /12.03.2013 Znaków /2 343

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie są etapy w rozwoju mowy dziecka?

  Periodyzacja mowy przyjęta w polskiej logopedii wyróżnia cztery okresy: melodii, wyrazu, zdania, swoistej mowy dziecięcej (L. Kaczmarek 1953). M. Przełącznikową (1967) charakteryzuje rozwój mowy w dwu etapach. Pierwszy etap, obejmujący okres melodii, określa jako wstępną i przygotowawczą fazę...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Odil Dodano /12.03.2013 Znaków /1 161

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie są wokalne formy zachowań przedwerbalnych?

  Dziecko od urodzenia wydaje różne dźwięki. Pierwszym z nich jest krzyk, potem pojawiają się takie formy, jak mlaskanie, cmokanie, które przygotowują do wydawania dźwięków mowy, usprawniając współdziałanie układu oddechowego i artykulacyjnego. Już w 1- 2 miesiącu życia pojawiają się prozodycznc...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Odil Dodano /12.03.2013 Znaków /1 806

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie jest znaczenie prewerbalnych zachowań dla rozwoju mowy dziecka?

  Opinie badaczy nic są jednoznaczne co do znaczenia przygotowawczej funkcji zachowań przed werbalnych dla rozwoju mowy właściwej. Większość 7. nich jednak uważa, żc już gruchanie, a na pewno gaworzenie „ćwiczy” artykulację mowy. Dzieci wcześnie różnicują w percepcji mowy fonemy (I miesiąc)...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Odil Dodano /12.03.2013 Znaków /2 036

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Na czym polega mechanizm błędnego koła i mechanizm spirali w procesie patologizacji zachowania dziecka?

  Czynnik patogenny (np. uraz psychiczny) może wywołać objawy zaburzeń, takie jak jąkanie. Jeśli owo jąkanie wytwarza sytuacje trudne, które zwrotnic działają na dziecko stresowe, a więc patogennie (np. koledzy śmieją się, nauczyciel niecierpliwi się), jest ono przyczyną dalszego występowania tych...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Odil Dodano /11.03.2013 Znaków /1 237

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym jest kompetencja komunikacyjna?

  Według N. Chomsky’ego warunkiem użycia języka (performance linguistic), czyli jego realizacji, jest kompetencja językowa. Konkretny akt mówienia jest ściśle zależny od wielu czynników, takich jak: pamięć, uwaga, myślenie, zainteresowania, emocje. Takie rozumienie konkretnego użycia języka było...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Odil Dodano /11.03.2013 Znaków /2 379

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co stanowi podstawę interpretowania patomechanizmu zaburzeń?

  Osobnym zagadnieniem jest wyjaśnianie natury związków przyczynowo-skutkowych, jakie zachodzą pomiędzy czynnikami patogennymi oraz między nimi a zaburzeniami. Chodzi tu o interpretację mechanizmów zaburzeń zachowania, ze wskazaniem roli czynników biologicznych i psychologicznych. Interpretacja ta powinna...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Odil Dodano /11.03.2013 Znaków /4 405

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Od czego zależy rodzaj i rozmiar zaburzeń?

  Analizując przypadki, w których rozwój psychomotoryczny przebiega nieprawidłowo, znajdujemy zazwyczaj w wywiadzie informacje o działaniu c zy n -n ików patogennych, zarówno biologicznych, jak i społecznych. Rodzaj czynnika patogennego nie przesądza o jego skutkach, a więc o rodzaju, głębokości czy...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Odil Dodano /11.03.2013 Znaków /2 562

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak należy rozumieć termin język?

  Język można rozpatrywać z wielu różnych punktów widzenia: filozoficznego (np. L. Wittgenstein), językoznawczego (np. R. Jakobson), psychologicznego (np. W. Wundt) czy semiotycznego (np. U. Eco) - szereg informacji na ten temat zawiera praca I. Kurcz (1976). Chcąc wyjaśnić znaczenie terminu język...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Odil Dodano /11.03.2013 Znaków /1 570

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czego dotyczy prawo tła i prawo torowania drogi w patomechanizmie dysleksji?

  Rozpatrując patoniechanizm zaburzeń uwarunkowanych działaniem kilku czynników, H. Spionek (1965) objaśnia prawo torowania drogi. Dotyczy ono zmniejszania się odporności układu nerwowego pod wpływem uprzedniego „torującego” działania niekorzystnych czynników.

  Na przykład wstrząs mózgu jest...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Odil Dodano /11.03.2013 Znaków /958

  praca w formacie txt

Do góry