Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Jakie założenia leżą u podstaw modelu pełnej opieki logopedycznej?

  Idea ta opiera się na założeniu, że pomiędzy wysoce wykwalifikowanym logopedą a rodzicami dziecka z zaburzeniami mowy istnieje dodatkowe ogniwo, tj. odpowiednio przygotowany do udziału w terapii logopedycznej nauczyciel. Model ten zakłada rozłożenie zadań związanych z opieką logopedyczną na...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Odil Dodano /12.03.2013 Znaków /2 689

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak jest zorganizowany polski system opieki logopedycznej?

  Polski system opieki logopedycznej opiera się głównie na działalności poradni pedagogiczno-psychologicznych, w których zatrudnia się absolwentów podyplomowych studiów logopedycznych. Dla dzieci z wadami mowy nie istnieją u nas specjalne szkoły ani specjalne klasy przy szkołach normalnych, jak to ma...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Odil Dodano /12.03.2013 Znaków /3 751

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie są różnice i podobieństwa między polskim systemem opieki logopedycznej a systemami funkcjonującymi w innych krajach?

  W wielu krajach systemy pomocy dzieciom z zaburzeniami mowy są podobne. Właściwie różnią się one jedynie pod względem organizacyjnym, prawnym bądź kwestią kształcenia kadr. W poszczególnych krajach główny ciężar opieki logopedycznej spoczywa na:

  a)    poradniach specjalistycznych (m.in. w...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Odil Dodano /12.03.2013 Znaków /7 734

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak przebiega rozwój składni wypowiedzeń dziecięcych?

  W końcu 3 roku życia w wypowiedziach dzieci pojawiają się zdania rozwinięte, w których dziecko rozbudowuje podstawowy schemat zdania pojedynczego, dodając kolejno nowe elementy. Dziecko wzbogaca więc zdanie o przydaw-ki, okoliczniki i dokonuje przekształcenia zdań oznajmujących na struktury przeczące...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Odil Dodano /12.03.2013 Znaków /3 880

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co oznaczają terminy: opieka logopedyczna, system opieki logopedycznej, determinanty opieki logopedycznej?

  Opieka logopedyczna obejmuje wszelkie działania profilaktyczne, diagnostyczno, terapeutyczne, instruktażowe oraz popularyzatorskie, zmierzające do zapobiegania, ograniczania czy usuwania zakłóceń i zaburzeń procesu porozumiewania się oraz do łagodzenia ich skutków i to zarówno w wymiarze jednostkowym...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Odil Dodano /12.03.2013 Znaków /1 352

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak przebiega rozwój mowy?

  Zanim pojawią się pierwsze słowa (faza wypowiedzi jednowyrazowych, wyrazu) następuje komunikacja rcferencjalna za pomocą gestu - pokazywanie przedmiotu, podawanie go, wskazywanie przy jednoczesnej wokalizacji. Gesty te służą nazywaniu przedmiotów, czynności, i po opanowaniu przez dziecko nazw owo...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Odil Dodano /12.03.2013 Znaków /4 531

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak rozwija się system fonologiczny języka dziecka?

  Nabywanie systemu fonologicznego (dźwiękowego) jest procesem stopniowym i można go rozpatrywać tak w zakresie percepcji dźwięków, jak i ich wytwarzania (artykulacji) przez dziecko. Zdolności percepcji mowy pojawiają się od początku życia dziecka, już w okresie prenatalnym, natomiast specjalizacja...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Odil Dodano /12.03.2013 Znaków /2 566

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie są sposoby badania rozwoju mowy dziecka?

  Obserwacja jest podstawową metodą badania rozwoju małego dziecka. Tym też sposobem badano na początku XX w. mowę. Wówczas badacze, obserwując rozwój własnych dzieci, zapisywali tylko ich wypowiedzi, i to niesystematycznie. Są to tzw. klasyczne dzienniki mowy, np. dla języka niemieckiego opracowali je...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Odil Dodano /12.03.2013 Znaków /2 029

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak rozwija się zasób i treść słownictwa dzieci?

  Wzbogacanie się zasobu słownictwa dzieci (rozwój leksykalny) następuje wraz v. doskonaleniem się umiejętności operowania zdaniami. Liczba słów rozumianych przez dziecko, jak i przez dorosłego, zawsze przewyższa liczbę słów używanych w wypowiedziach. Przeciętny zasób słownika dzieci w danym wieku...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Odil Dodano /12.03.2013 Znaków /3 339

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie czynniki wpływają na rozwój mowy?

  Na rozwój mowy wpływ ma wiele czynników (Jurkowski 1975). Są to: prawidłowy rozwój psychomotoryczny, co wynika z właściwości układu nerwowego, braku defektów sensoryczno-motorycznych, szczególnie narządów mowy i słuchu;

  ogólny poziom intelektualny dzieci inteligentniejsze wcześniej zazwyczaj...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Odil Dodano /12.03.2013 Znaków /812

  praca w formacie txt

Do góry