Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Jakie zjawiska określa się mianem zaburzenia języka?

  Zaburzenia j ęzy k a wynikają z braku kompetencji językowej (fonolo-gicznej, semantycznej i syntaktycznej). Dochodzi do nich w wyniku uszkodzenia tych obszarów w korze mózgowej (i niektórych poza nią), które są odpowiedzialne za językową organizację informacji, czyli za programowanie mowy. za...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Odil Dodano /12.03.2013 Znaków /601

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kiedy wymowę uznaje się za błędną?

  Błędami wymowy (syn. dysortofonia) są:

  •    zakłócenie prawidłowej wymowy (ortoepii). realizacja fonemów niezgodna z normą ortofon czną, przejawiająca się podstawianiem, opuszczaniem, zniekształcaniem, dodawaniem głosek w wyrazie. Błędy wymowy należy odróżnić od wad wymowy. Są jedynie...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Odil Dodano /12.03.2013 Znaków /942

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co rozumiemy przez zaburzenia mowy?

  Zaburzenia mowy (syn. defekty mowy, deficyty mowy, patologia mowy, zaburzenia komunikacji, zniekształcenie mowy, zaburzenie sprawności językowej). Zaburzenie zachowania językowego to termin szerszy od pojęć wada mowy i wada wymowy, gdyż obejmuje swoim zasięgiem wszelkie nieprawidłowości mow'y - bez...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Odil Dodano /12.03.2013 Znaków /2 801

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co wiemy na temat mózgowej organizacji języka?

  W kwestii mózgowej organizacji języka w ontogenezie dotychczas powszechny był pogląd, żc rozwój strukturalno-czynnościowy mózgu kończy się około 7 8 roku życia. Do tego wieku mózg jest fizjologicznie bardziej plastyczny niż powyżej owej granicy wiekowej, co łączy się z brakiem przewagi...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Odil Dodano /12.03.2013 Znaków /4 441

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym jest i co warunkuje porozumienie?

  Nadrzędną funkcją mowy jest funkcja komunikacyjna. Od tego czy funkcja ta pojawi się w odpowiednim czasie zależy jak szybko dziecko opanuje najwyżsic poziomy rozwoju intelektualnego i społecznego.

  Porozumiewanie się językowe stanowi określony typ zachowania, którym -według S. Grabiasa - jest każdy...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Odil Dodano /12.03.2013 Znaków /3 090

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co oznacza termin mowa i jakie są składniki mowy?

  •    Mowa - według T. Milewskiego (1975) to dźwiękowe porozumiewanie się dwóch osób, w którym jedna drugą o czymś powiadamia.

  •    Z kolei M. Maruszewski (1970) uważa, że mowa stanowi zespół czynności składających się na procesy porozumiewania się za pomocą języka, który jest podstawowym...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Odil Dodano /12.03.2013 Znaków /9 969

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jaki jest zakres zainteresowań i przedmiot badań logopedii?

  Jak ustalono wśród autorów nie ma zgodności na temat przedmiotu badań logopedii. Jednym z głównych przeciwników lansowanego od lat stanowiska, że przedmiotem logopedii jest mowa - jest S. Grabias. Zagadnieniami komunikacji językowej interesuje się bowiem wiele dyscyplin naukowych i to właśnie zdaniem...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Odil Dodano /12.03.2013 Znaków /13 825

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co oznaczają terminy: komunikacja językowa, kompetencja językowa, kompetencja komunikacyjna i kompetencja kulturowa?

  Zachowania językowe (mowa), rozumiane jako byt biologiczny, psychologiczny i społeczny jednocześnie, można utożsamiać z komunikacją języków ą. „Aby człowiek mógł bez przeszkód uczestniczyć w komunikacji językowej, musi jak pisze S. Grab i as (1997 b, 30) - mieć do dyspozycji pewnego rodzaju...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Odil Dodano /12.03.2013 Znaków /4 519

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie specjalności wyróżnia się w logopedii?

  Przyjmujemy, że zakres logopedii teoretycznej jest zgodny z pojęciem teorii logopedii, wyróżnionej przez S. Grabiasa, podobnie jak zakres logopedii stosowanej, nazywanej przez niego praktyką logopedyczną (zob. s. 319). Zdaniem tego autora „teoria logopedii winna rozwijać refleksję w kierunku diagnostyki...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Odil Dodano /12.03.2013 Znaków /2 752

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co rozumiemy pod pojęciem umysłowych sprawności realizacyjnych?

  Sprawność języków a dotyczy zarówno rozumienia, jak i mówienia, i stanowi ona wypadkową czterech umiejętności, a więc językowej sprawności systemowej, społecznej, sytuacyjnej i pragmatycznej (Grabias 1986). Pierwsza z nich, czyli sprawność systemowa, związana jest z kompetencją językową, a...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Odil Dodano /12.03.2013 Znaków /5 789

  praca w formacie txt

Do góry