Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Jaka jest różnica pomiędzy zaburzeniami mowy a zaburzeniami języka?

  Różnicę tę najlepiej obrazuje porównanie afazji, którą uważa się za zaburzenie języka z anartrią (dysartrią), która jest zaburzeniem mowy. E. Herman (1965, 178) tak oto przed laty scharakteryzował ową różnicę: „anartryk n ie może mówić, a afatyk nic u m i e mówić’'. Zaburzenia anartryczne lub...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Odil Dodano /12.03.2013 Znaków /2 695

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak przebiega proces kształtowania się mowy w ontogenezie?

  Wyniki licznych badań potwierdziły, że mowa nic jest umiejętnością wrodzoną. Wprawdzie jej rozwój uwarunkowany jest genetycznie, gdyż zależy od właściwości wrodzonych organizmu człowieka, jednakże wykształcanie się kompetencji i umysłowych sprawności realizacyjnych nie jest możliwe bez...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Odil Dodano /12.03.2013 Znaków /17 379

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Na czym polega różnica między wadą wymowy a błędem wymowy?

  Przy wadzie wymowy najczęściej nie ma warunków do prawidłowej wymowy (nieprawidłowa budowa bądź niepełna sprawność narządów mowy czy słuchu) i zazwyczaj człowiek na świadomość zaburzenia. Natomiast przy błędzie wymowy istnieją wszelkie podstawy, by mówić prawidłowo, jednakże na skutek braku...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Odil Dodano /12.03.2013 Znaków /407

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jaka jest różnica pomiędzy zaburzeniami mowy a błędami językowymi?

  S. Grabias (1997, 30) uważa, że „różnica między obydwoma pojęciami jesi subtelna. W obydwu wypadkach mamy do czynienia z odstępstwami od norm językowych i komunikacyjnych. Jednakże pojęcie zaburzenia należy wiązać z niemożnością realizacji prawidłowej. Zaburzenie jest zawsze jedynym możliwym...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Odil Dodano /12.03.2013 Znaków /452

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie etapy wyróżnia się w procesie kształtowania i rozwoju mowy?

  Rozwój mowy (językowej sprawności systemowej) trwa kilka lat i w jego przebiegu wyodrębnia się pewne okresy. Według L. Kaczmarka (1966) podział ten opiera się na rozwoju formy wypowiedzi dziecka. Czas trwania owych okresów w odniesieniu do normalnie rozwijającego się dziecka można sprecyzować...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Odil Dodano /12.03.2013 Znaków /2 481

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie zjawiska zalicza się do wad mowy?

  Wada mowy jest terminem węższym, o mniejszym zakresie znaczeniowym niż zaburzenie mowy. Zaburzenie mowy może być wywołane zarówno czynnikiem biologicznym, jak i psychospołecznym, natomiast wada mowy jest spowodowana wyłącznie czynnikiem biologicznym. W praktyce jednak nie przestrzega się tego...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Odil Dodano /12.03.2013 Znaków /618

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie są zależności między rozwojem mowy dziecka a jego ogólnym rozwojem psychomotorycznym?

  Rozwój mowy zależy od ogólnego rozwoju psychofizycznego dziecka, od jego właściwości psychicznych i fizycznych, a także od czynników zewnętrznych (warunków' środowiskowych).

  R o z w ó j psychomotoryczny jest procesem (ciągiem) zmian progresywnych, w którym motoryka jest ściśle powiązana z psychiką...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Odil Dodano /12.03.2013 Znaków /3 328

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kiedy operuje się pojęciem wad wymowy?

  Wada wymowy (syn. dyslalia, zaburzenie wymowy, zaburzenie artykulacji, wady artykulacji, nieprawidłowe realizacje fonemów, zaburzenia substancji w płaszczyźnie segmentalncj) to termin najwęższy, stosowany do określenia wadliwych realizacji fonemów, odbiegających od ustalonej przez tradycję normy...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Odil Dodano /12.03.2013 Znaków /1 033

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kiedy rozwój mowy dziecka uznaje się za nieprawidłowy?

  Zdaniem I. Styczek (1980) mowa jest nieprawidłowa wówczas, gdy różni się od tej, która jest w użyciu danej grupy społeczne. To stwierdzenie odnosi się do mowy już ukształtowanej, natomiast w odniesieniu do dzieci poniżej 7 roku życia do wad nie zalicza się okresowo występujących nieprawidłowości...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Odil Dodano /12.03.2013 Znaków /3 372

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jaka jest różnica pomiędzy zaburzeniem mowy, wadą mowy a wadą wymowy?

  Te trzy pojęcia różni głównie ich zakres znaczeniowy. Zaburzenie mowy jest terminem najszerszym, oznaczającym - jak już podkreślano wszelkie nieprawidłowości mowy, wywołane zarówno czynnikami egzogennymi (środowiskowymi), jak i endogennymi - od prostej wady wymowy do niemożności mówienia włącznie...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Odil Dodano /12.03.2013 Znaków /2 376

  praca w formacie txt

Do góry