Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Jak klasyfikuje się zaburzenia mowy na podstawie objawów?

  W literaturze przedmiotu spotyka się wiele klasyfikacji objawowych, które tworzono już w XVII w. (taksonomia J. Franka, A. Kussmaula). Do współczesnych. znanych kategoryzacji tego typu, stworzonych przez polskich autorów, należą klasyfikacja 1. Styczck i klasyfikacja L. Kaczmarka. W podziałach...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Odil Dodano /12.03.2013 Znaków /2 984

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak dzieli się zaburzenia mowy w świetle najnowszych logopedycznych klasyfikacji zaburzeń mowy?

  W ostatnich latach coraz częściej obserwuje się próby dokonywania kategoryzacji zaburzeń mowy na podstawie niejednego, lecz kilku kryteriów (np. ofc-jawowego i przyczynowego) lub ujmuje się le zagadnienia z zupełnie różnej oił dotychczasowej perspektywy, tworząc klasyfikacje, które mają na względzie...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Odil Dodano /12.03.2013 Znaków /4 904

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak w międzynarodowych klasyfikacjach medycznych ujmuje się zaburzenia komunikacji językowej?

  W Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10 (rewizja dziesiąta) wśród licznych zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania dzieci wyróżnia się grupę określaną jako zaburzenia rozwoju psychicznego (termin zaburzenia używany jest w ICD-10 dla podkreślenia układu...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Odil Dodano /12.03.2013 Znaków /4 168

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie są propozycje Międzynarodowego Towarzystwa Logopedów i Foniatrów odnośnie do nazewnictwa zaburzeń mowy?

  Wielu autorów w tym B. Sawa, I. Styczck, T. Zaleski wyraża opinię, żc proponowane klasyfikacje budzą pewne wątpliwości, zwłaszcza w przypadku zaburzeń mowy u dzieci. Wątpliwości te wynikają z braku wystarczających informacji na temat etiologii wrodzonych zaburzeń rozwoju mowy, roli i wpływu...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Odil Dodano /12.03.2013 Znaków /9 060

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Klasyfikacje zaburzeń mowy

  Pomimo wielu starań i licznych prób taksonomii zaburzeń mowy, nadal nie udało się opracować klasyfikacji, która oddawałaby pełny obraz odbiegających od normy zachowań językowych (zarówno systemowych, jak i komunikacyjnych). Zdaniem S. Grabiasa (1997 b) trudności te wynikają z:

  - faktu, że od...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Odil Dodano /12.03.2013 Znaków /4 403

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak dzieli się zaburzenia mowy według kryterium przyczynowego?

  Kategoryzacje dokonane według kryterium etiologicznego, uwzględniające przyczyny i patomcchanizm zaburzeń mają na celu ukazanie źródła nieprawidłowości i sposobu, w jaki do nich dochodzi. Z opinią I. Styczek zgadza się S. Grabias, który uważa, że klasyfikacje wynikające z biologicznej...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Odil Dodano /12.03.2013 Znaków /16 846

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Na czym polega różnica między błędem wymowy a przejęzyczeniem?

  Błędy wymowy są zjawiskiem powtarzającym s;ę, natomiast przejęzyczenia są jednorazowe. W wyniku działania obwodów kontroli mowy (kontroli słuchowej i kinestotycznej) oraz posiadanej wiedzy przejęzyczenie jesi natychmiast przez nadawcę korygowane.

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Odil Dodano /12.03.2013 Znaków /267

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co rozumiemy pod pojęciem diagnozy logopedycznej?

  Diagnoza logopedyczna (syn. postępowanie diagnostyczne, diagnozowanie) to określony sposób postępowania badawczego, którego celem jest potwierdzenie bądź wykluczenie istnienia zaburzeń mowy oraz przewidywanie ich tendencji rozwojowych na podstawie objawów, patogenezy i patomechaniz-mu. Objawy ustala się...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Odil Dodano /12.03.2013 Znaków /3 002

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co oznaczają terminy: terapia logopedyczna, reedukacja mowy, restytucja mowy i korekta logopedyczna?

  Terapia l o g o p ed y c z n a (syn. logoterapia, postępowanie logopedyczne) jest pojęciem najszerszym spośród wymienianych w powyższym pytaniu. Obejmuje swoim zasięgiem całość specyficznych, zamierzonych oddziaływań

  ukierunkowanych na usunięcie ws/clkich zakłóceń i zaburzeń procesu...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Odil Dodano /12.03.2013 Znaków /3 233

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Na czym polega przejęzyczenie?

  Przejęzyczeniem (syn. pomyłka wymawianiowa, deformacja językowa) jest:

  •    przypadkowa, doraźna deformacja wyrazu; niezamierzone odstępstwo od normy wymawianiowej, powstałe niezależnie od stopnia opanowania mowy;

  •    pomyłka, doraźny błąd. Jest jednym z objawów zniekształceń syntagmaty-cznych...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Odil Dodano /12.03.2013 Znaków /769

  praca w formacie txt

Do góry