Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Jakie wady wymowy zalicza się do dyslalii?

  Do określania ogółu form wadliwych sposobów wymowy poszczególnych głosek coraz częściej wykorzystuje się system pojęć stworzony przez klasyczną foniatrię. Zgodnie z tym systemem do dyslalii zalicza się następujące wady wymowy:

  • sygmatyzm (łac. sigmatismus), czyli nieprawidłową realizację...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Eustachy777 Dodano /12.03.2013 Znaków /1 505

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie są najczęstsze rodzaje rotacyzmu właściwego?

  Rotacyzm właściwy występuje w następujących postaciach:

  •    reranie języczkowe (łac. rhotacismus uvułaris\ syn. rotacyzm języczkowy, rotacyzm uwulamy, r uwularne, r języczkowe), które jest najczęstszą formą rotacyzmu. Drgania wykonywane są przez języczek znajdujący się na końcu podniebienia...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Eustachy777 Dodano /12.03.2013 Znaków /3 916

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie formy realizacji dźwięków wyróżnia się w dyslalii?

  Z foniatrii wywodzi się również trójczłonowy podział wad wymowy, uwzględniający podstawowe sposoby realizacji dźwięków: mogilalia (której odpowiada lingwistyczny termin elizja). paralalia (substytucja) i deformacja (zniekształcenie dźwięku). Zdaniem J. T. Kani (1982). do tych form można sprowadzić...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Eustachy777 Dodano /12.03.2013 Znaków /3 645

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym różnią się zaburzenia dysartryczne u dzieci i u dorosłych?

  Różnice te przede wszystkim wynikają z faktu, żc zaburzenia dysartryezne u dzieci nakładają się na proces rozwojowy, co nie ma miejsca w przypadku dorosłych. Uszkodzenie struktur ośrodkowego układu nerwowego, które odpowiadają za sprawne funkcjonowanie aparatu ruchowego nie pozostaje bez znaczenia...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Eustachy777 Dodano /12.03.2013 Znaków /4 762

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zaburzenia dysartryczne u dzieci

  Zagadnienie zaburzeń rozwoju mowy i języka nie należy do kwestii łatwych. Stwierdzenie to odnosi się również do problematyki zaburzeń dysartryeznych u dzieci. Wynika to ze zróżnicowanej i wieloczynnikowej etiologii, a także / niejednolitego obrazu klinicznego dysartrii (zależnego od rodzaju zespołu...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Eustachy777 Dodano /12.03.2013 Znaków /1 392

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dyslalia

  W polskiej logopedii nic ma dotąd ogólnie akceptowanej terminologii, a poszczególne określenia są zaczerpnięte z rozmaitych dyscyplin i nieraz tworzone bez dbałości o wypracowanie takich form, które służyłyby jasnemu, jednoznacznemu przekazywaniu informacji. Wymaga to niewątpliwie komisyjnych...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Eustachy777 Dodano /12.03.2013 Znaków /808

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co jest istotą zaburzeń dysartrycznych u dzieci?

  Zaburzenia dysartryczne u dzieci to kompleks dysfunkcji, wynikający z nieprawidłowej pracy mięśni oddechowych, fonacyjnych i artykulacyj-nych. Przyczyną zaburzeń funkcjonowania aparatu mchowego są uszkodzenia odpowiednich struktur ośrodkowego układu nerwowego. Uszkodzenia tc mogą być zlokalizowane...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Eustachy777 Dodano /12.03.2013 Znaków /7 692

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co oznacza termin dyslalia?

  Termin dyslalia (z grcc. dys - ‘zaburzenie’; lalia - ‘mowa’) to ogólne pojęcie stosowane przy określaniu różnych postaci wad wymowy. Wywodzi się z fonia-trii i najczęściej stosowany jest w klasyfikacjach zaburzeń mowy. Mimo że po raz pierwszy został on użyty już w 1827 r., nadal jest nośnikiem...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Eustachy777 Dodano /12.03.2013 Znaków /11 293

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Na co zwraca się uwagę w opisach zaburzeń dysartrycznych u dzieci?

  Mowa z fizjologicznego punktu widzenia jest procesem ruchowym, którego przebieg zależy od sprawnie działających ośrodków motorycznych w ośrodkowym układzie nerwowym, czyli od układu piramidowego, pozapiramidowego i móżdżkowego. W zależności od tego, które struktury nerwowe zostały uszkodzone...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Eustachy777 Dodano /12.03.2013 Znaków /12 986

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Od jakich czynników zależy obraz kliniczny afazji dziecięcej?

  Zdaniem A. Herzyk (1993, 58, 72), skomplikowany obraz kliniczny afazji dziecięcej, na który składają się czynniki rozwojowe, długotrwałe działanie mechanizmów adaptacyjnych, wtórne zaburzenia innych niż mowa czynności, sprawia trudności w wyodrębnieniu pierwotnych objawów alatycznych i odróżniania...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Eustachy777 Dodano /12.03.2013 Znaków /6 314

  praca w formacie txt

Do góry