Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Jakie miejsce w psychopatologii zajmuje schizofrenia dziecięca?

  Schizofrenia dziecięca stanowi osobne zagadnienie w psychiatrii dziecięcej. W klasyfikacji ICD-10 nic wydzielono schizofrenii dziecięcej (Pu-żyński. Boręsewicz 1993), gdyż jednostka ta pozostaje przedmiotem teoretycznego sporu i niektórzy psychiatrzy nic wyodrębniają jej przed okresem adoles-ccncji...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Eustachy777 Dodano /13.03.2013 Znaków /8 619

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co może być istotne w rehabilitacji osób z autyzmem?

  W dziedzinie tak obszernej i złożonej, jaką stanowi proces porozumiewania się osób z autyzmem mamy do czynienia z bardzo wieloma niewiadomymi, co utrudnia postępowanie diagnostyczne i rehabilitację. Wydaje się, że znaczący wkład do lej problematyki wnoszą badania koncentrujące się na mechanizmach...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Eustachy777 Dodano /13.03.2013 Znaków /8 560

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co rozumie się pod pojęciem zaburzeń afektywnych?

  W klasyfikacji ICD 10 nic wyodrębniono osobnej gmpy zaburzeń afektyw-nych u dzieci i młodzieży. Stopień rozpowszechnienia depresji u dzieci nie jesl dokładnie poznany, określany jest on w szerokich granicach 1,5- 10%.

  W psychiatrii dziecięcej uważa się, że rola czynników psychologicznych...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Eustachy777 Dodano /13.03.2013 Znaków /2 636

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zaburzenia komunikacji związane z zaburzeniami psychicznymi

  Niniejszy podrozdział jest próbą przedstawienia wybranych zagadnień z zakresu działań psychiatrii dziecięcej, zc szczególnym uwzględnieniem zespołów objawowych najczęściej spotykanych w praktyce ambulatoryjnej. Na wstępie zaznaczyć trzeba, że w psychiatrii dziecięcej, tak jak i w innych działach...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Eustachy777 Dodano /13.03.2013 Znaków /1 376

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie metody stosuje się w leczeniu i psychoterapii zaburzeń psychicznych?

  Terapia tradycyjnie kojarzy się z leczeniem oraz z powroiem osoby chorej do zdrowia. Niezależnie od światopoglądowych dyskusji na lemal tego co jest zdrowiem, co jest normą społeczną, a ca zachowaniem anormalnym i wymagającym korekcji, przyjmijmy, żc celem terapii jest usunięcie cierpienia i...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Eustachy777 Dodano /13.03.2013 Znaków /5 028

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak porządkuje się zaburzenia psychiczne w klasyfikacji ICD-10?

  Klasyfikacje medyczne ulegają zmianie co kilka lat, można jednak przyjąć, że są reprezentatywne dla aktualnego stanu wiedzy. Podstawowym kryterium klasyfikacji ICD-10 jesl kryterium opisu choroby. Taki podział ma na celu ujednolicenie często zbyt różnorodnego zbioru pojęć psychopatologicznych w...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Eustachy777 Dodano /13.03.2013 Znaków /2 064

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metodyka ogólna diagnozy i terapii logopedycznej

  Przez metodykę diagnozy i terapii logopedycznej należy rozumieć zespól określonych zasad i sposobów postępowania diagnostyczno-terapeutycznego z osobami wykazującymi nieprawidłowości w rozwoju mowy lub mającymi trudności z porozumiewaniem się.

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Eustachy777 Dodano /13.03.2013 Znaków /271

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co rozumiemy pod pojęciem zaburzeń nerwicowych u dzieci?

  Zaburzenia nerwicowe u dzieci odpowiadają kategoriom F 40 ł- 48. Klasyfikacja ICD-10 ujmuje zaburzenia nerwicowe w podgrupy charakterystyczne dla dorosłych, nie uwzględniając specyfiki wieku dziecięcego, w którym objawy nie są tak wyraźnie rozgraniczone i często mieszają się zc sobą, cechując...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Eustachy777 Dodano /13.03.2013 Znaków /12 343

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest diagnoza logopedyczna?

  Diagnoza logopedyczna stanowi określony sposób postępowania badawczego. którego cciem jest potwierdzenie bądź wykluczenie istnienia zjawisk logopedycznych oraz przewidywanie ich tendencji rozwojowych na podstawie objawów, patogenezy i palomechanizmu. Objawy ustala się na podstawie danych z obserwacji i...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Eustachy777 Dodano /13.03.2013 Znaków /2 633

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co rozumiemy pod pojęciem zaburzeń rozwoju psychicznego (F 80-F 89)?

  W grupie zaburzeń rozwoju psychicznego mieszczą się:

  -    specyficzne zaburzenia rozwoju mowy i języka,

  specyficzne i mieszane zaburzenia umiejętności szkolnych, takie jak dysle-ksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia,

  -    globalne, całościowe zaburzenia rozwoju dziecka, upośledzające wszystkie...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Eustachy777 Dodano /13.03.2013 Znaków /6 033

  praca w formacie txt

Do góry