Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Co jest celem diagnozy dysleksji rozwojowej?

  Celem diagnozy dysleksji rozwojowej jest rozpoznanie badanego zjawiska, występujących patomechanizmów, ustalenie ich przyczyn i przewidywanie dalszego rozwoju oraz wskazanie optymalnego (trafnego, dokładnego) programu pracy terapeutycznej.

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /14.03.2013 Znaków /252

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jaka jest rola obserwacji w diagnozowaniu dziecka?

  Wielu badaczy uważa obserwację za najważniejszą z metod diagnozowania, gdyż pozwala ona ująć dane zjawisko w aspekcie dynamicznym i holistycznym, a je] dodatnią cechą jest możliwość obejmowania badanych w spontanicznych reakcjach. Obserwacja pomocna jest w badaniach dotyczących procesu uczenia...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /14.03.2013 Znaków /1 022

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kto dokonuje diagnozy dysleksji rozwojowej?

  Rzetelna diagnoza wymaga wieloaspektowej oceny zjawiska przez różnych specjalistów. W Polsce najczęściej dokonuje jej pedagog we współpracy z psychologiem, a w zależności od potrzeb włączają się w tę ocenę: logopeda i lekarze różnych specjalności pediatra, neurolog, okulista, laryngolog, foniatra...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /14.03.2013 Znaków /695

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jaka jest rola psychologa w diagnozowaniu dysleksji?

  Uprawnienia do przeprowadzenia takiej diagnozy posiada wyłącznic psycholog. Głównym elementem diagnozy psychologicznej jest ocena ogólnego poziomu inteligencji dziecka. Służy temu przyjęta przez Światową Organizację Zdrowia i obowiązująca wc wszystkich krajach - choć uznana za niedoskonałą skala...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /14.03.2013 Znaków /7 522

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak przebiega postępowanie diagnostyczne w przypadku dziecka z dysleksją rozwojową?

  I. Określenie problemu

  1.    Badania wstępne:

  analiza dokumentacji dziecka (informacji o stanic dziecka po urodzeniu w skali Apgar, karty zgłoszenia do poradni dziecka z trudnościami w czytaniu i pisaniu),

  wywiad rozwojowy, wywiad środowiskowy,

  sondaż diagnostyczny przeprowadzony z uczniem w technice...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /14.03.2013 Znaków /1 814

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie są przyczyny dysleksji?

  Odpowiedzi na to pytanie można udzielić w odniesieniu do dwóch poziomów uwarunkowań dyslcksji:

  przyczyn I stopnia, podstawowych: czynników patogennych, działających bezpośrednio na centralny układ nerwowy i zmiany w jego strukturze. Stanowi on bowiem bazę biologiczną wszystkich czynności psychicznych...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /14.03.2013 Znaków /981

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co wiemy o etiologii dysleksji, czyli pierwotnych przyczynach dysleksji rozwojowej?

  Etiologia dysleksji od stu lat stanowi przedmiot badań medycznych, biologicznych i psychologicznych. Na podstawie dolychczasowych wyników tych badań uznaje się polietiologię dyslcksji. Oznacza to, żc specyficzne trudności w nauce czytania i pisania mogą być uwarunkowane zarówno genetycznie wskutek...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /14.03.2013 Znaków /11 712

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co wiemy o patomechanizmie dysleksji?

  Patomechanizm dysleksji nie jest w pełni poznany Pierwotne przyczyny dysleksji - etiologia - powodują skutki, które stanowią bezpośrednie przyczyny dysleksji rozwojowej. Są to zaburzenia funkcji centralnego układu nerwowego o charakter/e parcjalnym, występujące przede wszystkim w obszarze procesów...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /14.03.2013 Znaków /19 309

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak diagnozować dysleksję?

  Diagnoza dysleksji rozwojowej powinna być prowadzona przez zespół specjalistów różnych dziedzin, podobnie jak interdyscyplinarny charakter mają badania naukowe lycli zaburzeń. Najwcześniej, bo już w wieku ponie-mowlęcym i przedszkolnym, można zaobserwować objawy tzw. ryzyka dysleksji. Logopeda jest...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /14.03.2013 Znaków /4 124

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czy można skutecznie pomagać osobom z dysleksją rozwojową?

  Dysleksja rozwojowa nie jesl chorobą, która się rozwija - jak to błędnic interpretują niektórzy. Pomoc, której należy udzielić w dysleksji rozwojowej, ma charakter pedagogiczny i psychologiczny. Całość oddziaływań pedagogicznych stosowanych wobec dzicci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /14.03.2013 Znaków /7 295

  praca w formacie txt

Do góry