Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Przeobrażenia centralnego aparatu administracji i systemu zarządzania gospodarką narodową

  Centralny aparat administracji tzw. nowego typu wykazywał na ogół wiele formalnych podobieństw do administracji centralnej współczesnych państw kapitalistycznych. Na jego czele tak samo stała Rada Ministrów, określana jako rząd, w skład której wchodzili przede wszystkim ministrowie - jednoosobowe...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Nikita09 Dodano /16.07.2013 Znaków /24 363

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kształtowanie się administracji międzynarodowej

  Jedną z charakterystycznych cech współczesnego etapu rozwoju administra cji jest ukształtowanie się nowej jej postaci, mianowicie administracji międzynn rodowej, a ściślej administracji szeroko rozumianych organizacji międzynarodowych. Administracja międzynarodowa w istotny sposób odbiega od...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Nikita09 Dodano /16.07.2013 Znaków /12 156

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przeobrażenia administracji terytorialnej

  Po pierwszym okresie nawiązywania do tradycyjnych rozwiązań administra cyjnych [61, 62], wszystkie państw^i demokracji ludowej przyjęły na wzór ZSRK zasadę centralizmu demokratycznego z formalnym skupieniem pełni władzy w rękach rad [61]. W latach 1948-1950 wszędzie doszło do likwidacji tradycyj...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Nikita09 Dodano /16.07.2013 Znaków /11 284

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Administracja w państwie faszystowskim i na terenach przez nie okupowanych

  Omówienie administracji w państwach kapitalistycznych od końca XIX stulecia nie byłoby zupełne, gdyby pominąć organizację administracji oraz jej zadu nia i pozycję w aparacie władzy państwa faszystowskiego. Współcześnie tocZi| się dyskusje na temat zarówno pojęcia faszyzmu, jak i jego zasięgu...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Nikita09 Dodano /16.07.2013 Znaków /13 712

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przeobrażenia podziału terytorialnego

  Podział terytorialny dla celów administracji ogólnej należy do najtrwalszych instytucji administracji. Przez pierwszy etap kształtowania aparatu „państwa nowego typu” utrzymywano, nawet w Rosji Radzieckiej i w Związku Radzieckim, podział z czasów burżuazyjnych. Prace nad nowym podziałem terytorialnym...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Nikita09 Dodano /16.07.2013 Znaków /6 874

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Początki „państwa nowego typu”

  Rewolucja, która wybuchła w Paryżu u schyłku wojny francusko-pruskiej I przeszła do historii jako okres Komuny Paryskiej (18 marzec - 28 maj 1871 r.) wywarła niemały, choć pośredni wpływ nie tylko na przemiany państwa kapitalistycznego [40], lecz również, a raczej przede wszystkim, na rozwój idei...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Nikita09 Dodano /16.07.2013 Znaków /10 917

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przeobrażenia prawa administracyjnego

  Dość typowy dla europejskich krajów bloku radzieckiego rozwój prawa administracyjnego Polski Ludowej można podzielić na pięć okresów. Pierwszy okres stanowiły lata 1944-1948, które określano jako okres kształtowania zrębów nowego porządku społeczno-politycznego. Poza uregulowaniem podstawowych dla...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Nikita09 Dodano /16.07.2013 Znaków /8 212

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Powstanie krajów demokracji ludowej po II wojnie światowej

  Po II wojnie światowej w Europie środkowej i południowo-wschodniej do szło do powstania całego bloku państw ściśle związanych z ZSRR, określanych najpierw jako demokracje ludowe - demokracja ludowa miała być formą państwu pośrednią między demokracją burżuazyjną a dyktaturą proletariatu [60]...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Nikita09 Dodano /16.07.2013 Znaków /7 562

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przeobrażenia systemu kontroli administracji

  Przeobrażenia prawa administracyjnego obejmowały też przeobrażenia syste mu kontroli administracji. Państwa bloku radzieckiego zaczęły w szczególności odrzucać po kilku latach jedną z klasycznych instytucji kontrolnych, mianowicie sądownictwo administracyjne. Nawet tam, gdzie po wojnie sądownictwo to...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Nikita09 Dodano /16.07.2013 Znaków /8 100

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kształtowanie podstaw ustrojowych „państwa nowego typu”

  Zasady działania państwa nowego typu po raz pierwszy zostały sformułowane w konstytucji RFSRR z 1918 r., a następnie w konstytucji ZSRR z 1924 roku. Podstawą aparatu radzieckiego był hierarchiczny system rad delegatów robotniczych i chłopskich, potem rad delegatów ludu pracującego - od rad szczebla...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Nikita09 Dodano /16.07.2013 Znaków /18 701

  praca w formacie txt

Do góry