Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Reformy Marii Teresy

  Cesarzowa Austrii (1740-1780), religijna, impulsywna i dumna, była córką pobożnego, lecz mało tolerancyjnegocesarza Karola VI, który dokonał rekatolicyzacji Śląska. Podejmując więc reformy państwowepod wpływem Oświecenia, nie mogła nie objąć nimi Kościoła, zwłaszcza że w cesarstwie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /25.04.2013 Znaków /3 229

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Francja i Kościół

  Francja była w tym czasie jednym z najpotężniejszych państw Europy i jednym z jej najludniej szychkrajów (ok. 27 mln mieszkańców). Miała charakter państwa stanowego, w którym rozróżniano trzy stany:duchowieństwo, szlachtę i resztę ludzi wolnych w miastach i na wsiach (stan trzeci). Sytuacja społeczna...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /25.04.2013 Znaków /3 895

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Józefinizm

  W Austrii zapoczątkowany przez Marię Teresę interwencjonizm państwowy w życiu Kościoła rozwinąłjej syn i współregent (od 1770) Józef II. W jednym różnił się od matki: był tolerancyjny wobec innychwyznań, ogłaszając (1781) po jej śmierci edykt, który zapewniał wszystkim obywatelom wolność...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /25.04.2013 Znaków /4 798

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Francuskie duchowieństwo

  Kościół we Francji dzielił się na 135 diecezji, zachowujących na ogół od średniowiecza swoje granice,stąd bardzo zróżnicowanych co do wielkości terytorium i liczby wiernych.

  Kler liczył około 50 tysięcy kapłanów w pracy parafialnej, nadto około 17 tysięcy prebendariuszy, którzynie mieli wielu...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /25.04.2013 Znaków /4 626

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Synod w Pistoi

  Toskania, niewielki wówczas kraj, potrzebowała reformy sądownictwa, szkolnictwa i gospodarki, a takżeżycia kościelnego, chociaż wydawało się, że w niej stan Kościoła jest znakomity, gdyż miała trzy arcybiskupstwai piętnaście biskupstw, około 11 tysięcy kapłanów diecezjalnych i co najmniej tylu...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /25.04.2013 Znaków /2 384

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Duchowni i Zgromadzenie Narodowe

  Zwołane przez Ludwika XVI Stany Generalne składały się z przedstawicieli trzech stanów. Duchownijednak wchodzili do niego nie tylko jako przedstawiciele swego stanu, ale również jako deputowani pozostałychstanów, zwłaszcza stanu trzeciego. Swój stan duchowny reprezentowało 296 deputowanych, wtym 47...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /25.04.2013 Znaków /3 930

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Oświecenie w Polsce

  Polsko-francuski dwór Stanisława Leszczyńskiego w Nancy był ośrodkiem promieniowania kultury francuskiejna Polskę, która stała się też chętnym odbiorcą tamtejszej literatury religijnej. Idee francuskiegoOświecenia uświadomiły Polakom konieczność zmian w nauczaniu i wychowaniu. Po reformie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /25.04.2013 Znaków /3 689

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konstytuanta i kler

  Zgromadzenie Narodowe nie widziało możliwości stłumienia buntu chłopów silą, przyjęło więc (4 VIII)niespodziewany wniosek wicehrabiego Ludwika de Noailles o zniesienie ciężarów feudalnych. Uchwalono więc przy aprobacie deputowanych duchownych zniesienie niewoli chłopów (servage), zniesienie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /25.04.2013 Znaków /4 724

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konfederacja barska i rozbiór Polski

  Prusy i Rosja ingerowały w wewnętrzne sprawy Polski pod pretekstem uregulowania sporów granicznychi zapewnienia praw innowiercom. Na sejmie (1766) umocniono liberum veto według życzenia carowej Katarzyny II, ale nie przy j eto. innych jej żądań. Wkroczyły więc do Polski nowe wojska rosyjskiei pod ich...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /25.04.2013 Znaków /5 655

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Książęta biskupi i febronianizm

  Episkopalizm książąt biskupów niemieckich korzystał już wcześniej z idei francuskiego absolutyzmuoświeconego, gallikanizmu i jansenizmu francusko-niderlandzkiego. Stał się politycznym, po okresieepiskopalizmu praktycznego, gdyż z niezależną od papiestwa władzą kościelną chciał połączyć ich...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /25.04.2013 Znaków /4 622

  praca w formacie txt

Do góry