Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  EWANGELIZACJA ŚWIATA

  Starochrześcijański termin ewangelizacja wprowadzono na stałe do soborowej i posoborowej świadomościKościoła. Najwięcej powiedział o niej Paweł VI (1975) w adhortacji apostolskiej Evangelii nuntiandi,uznanej za największe wydarzenie w Kościele po soborze, na którym już starano się dostrzec...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titussss Dodano /02.05.2013 Znaków /1 020

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wolność religijna

  Dla Kościoła wolność religijna była życiowym problemem, ale sobór zajmował się nią jako dobrem całejludzkości. W auli soborowej początkowo wydawało się, że wystarczy ów problem poruszyć jako sprawętolerancji religijnej w łączności z nauką o Kościele, w punkcie omawiającym stosunki między nim...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titussss Dodano /02.05.2013 Znaków /3 936

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Religie świata

  Udział w soborze biskupów z wszystkich kontynentów świata ułatwiał szczegółowsze rozeznanie w religiachświata oraz w napięciach religijnych ludzkości. Pomocą w poznaniu była Encyklopedia KatolickaŚwiata Chrześcijańskiego, której pierwszy tom przedstawiał religijne oblicze świata (Bilon du...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titussss Dodano /02.05.2013 Znaków /3 596

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Massmedia

  Nie tylko wolność religijna, ale samo prawo naturalne, jak orzekł sobór, przyznaje Kościołowi prawo doposiadania i używania środków przekazu społecznego, do których zalicza się głównie radio, film, telewizjęi prasę.

  Jan XXIII włączył radio, prasę i telewizję w działalność soboru. W radiowym...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titussss Dodano /02.05.2013 Znaków /3 452

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dziedzictwo Abrahamowe

  Wielkie jest dziedzictwo duchowe wspólne chrześcijanom i Żydom oświadczył sobór w Deklaracji o stosunkuKościoła do religii niechrześcijańskich. Określenie stosunku do Żydów nie było łatwe z racji sytuacjipolitycznej państwa Izrael i ich sytuacji w świecie.

  Powstanie tego państwa nie rozwiązało...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titussss Dodano /02.05.2013 Znaków /4 681

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wyzwolenie Ameryki Łacińskiej

  W jej krajach, zaliczanych na ogół do Trzeciego Świata, trwał proces wyzwalania się z nędzy materialnej,a często także z ekonomicznej i politycznej supremacji Stanów Zjednoczonych oraz z feudalnej strukturyspołeczeństwa i państwa. Niektórzy teologowie, uznając konieczność tego procesu, pragnęli go...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titussss Dodano /02.05.2013 Znaków /3 108

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kraje nierozwinięte

  Otwarcie Kościoła na świat nie mogło nie objąć krajów nierozwiniętych, często w publicystyce zwanychkrajami Trzeciego Świata. Troskę o nie Jan XXIII wyraził najpełniej w encyklice Pacem in terris, ogłoszonej(11.04.1963) po pierwszej sesji soboru, na której biskup sufragan z Rio de Janeiro, Dom...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titussss Dodano /02.05.2013 Znaków /3 392

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OTWARCIE SIĘ NA ŚWIAT

  Nauka św. Pawła o odnowieniu świata znalazła oddźwięk na soborze, Kościół więc otwarł się jeszczebardziej na problemy świata, szczególną uwagę poświęcając krajom nierozwiniętym. Papieże wypowiedzielisię o problemach świata niejednokrotnie, zwłaszcza w tak zwanych encyklikach społecznych...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titussss Dodano /02.05.2013 Znaków /642

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wizja soborowa

  O soborze powiedziano, że nadał Kościołowi wymiar światowy. Niewątpliwie ojcowie soborowi, reprezentującwszystkie części świata, mogli wszechstronnie ująć wielkie problemy światowe i opracować niespotykany dotąd dokument, Konstytucję duszpasterską o Kościele w świecie współczesnym. Jan XXIII...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titussss Dodano /02.05.2013 Znaków /3 781

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teologia moralna i powrót etyki

  Paweł VI powiedział (1964) do biskupów włoskich: jesteśmy w pełnym kryzysie moralności. W kryzysiebyła także teologia moralna, znalazła się więc już przed soborem, a jeszcze bardziej podczas niego, wpolu ataku, nawet ze strony środowisk katolickich. Zarzucano jej tkwienie w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titussss Dodano /01.05.2013 Znaków /4 007

  praca w formacie txt

Do góry