Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  KUBY WOJNA O NIEPODLEGŁOŚĆ 1895--1898

  Mimo składanych obietnic Hisz­pania nie wprowadziła na Kubie zapowie­dzianych reform politycznych i gospodar­czych. Po DZIESIĘCIOLETNIEJ WOJNIE doprowadziło to do wzrostu napięcia. Nowe żądania niepodległości dla kolonii zgłaszała Kubańska Partia Rewolucyjna z siedzibą w Nowym Jorku. Akcja ta...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /boban Dodano /02.08.2012 Znaków /2 082

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KUNA CZERWONY TERROR 1919.

  stnieniu nowo utworzonej republiki węgierskiej (patrz węgierska rewolucja ms) zagroził Bela Kun (1885-ok. 1939), bolszewik skie­rowany na Węgry przez Włodzimierza Le­nina. 20 grudnia 1918 Kun założył na Węgrzech partię komunistyczną. Gdy pre­zydent Węgier, hrabia Mihaly Karolyi (1875-1955) ustąpił...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /boban Dodano /02.08.2012 Znaków /2 084

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KUNAKSA, BITWA POD KUNAKSĄ 4O1 p.n.e.

  Dążąc do odebrania tronu perskiego swojemu bratu Artakserksesowi II (zm. 359), Cyrus Młodszy (424P-401) zaciągnął prze­szło 11 tysięcy najemników greckich, któ­rych koniec wielkiej PELOPONESKIEJ WOJNY pozbawił zajęcia. Zwerbowani rze­komo do przeprowadzenia karnej wyprawy przeciw Pizydii, Grecy...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /boban Dodano /02.08.2012 Znaków /1 298

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KRZYŻOWCÓW l TURKÓW WOJNY 1272--1291

  Zwalczający się wzajemnie muzuł­mańscy Turcy i pogańscy Mongołowie najeż­dżali chrześcijańskie państwa w Ziemi Świę­tej w Palestynie oraz Syrii. W drugiej połowie XIII w. władali już znacznymi obszarami tego regionu (patrz krucjata dziewiąta 1271-1272). Bajbars (1233-1277), muzułmański sułtan...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /boban Dodano /02.08.2012 Znaków /1 759

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KRUCJATA PIERWSZA 1095-1099

  Zagro­żony przez Turków seldżuckich cesarz bi­zantyjski Aleksy I (1048-1118) szukał po­mocy na Zachodzie. Na synodzie w Cler-mont papież Urban II (ok. 1042-1099) obietnicą odpustu zachęcił chrześcijan do wyprawy w celu uwolnienia Ziemi Świętej spod władzy Turków. Liczba uczestników krucjaty, głównie z...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /muszyn Dodano /02.08.2012 Znaków /8 367

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KRONSZTADZKI BUNT 1921

  Marynarze z bazy morskiej w Kronsztadzie zaniepokoje­ni złym zaopatrzeniem miast w żywność, ograniczeniem swobód oraz wprowadzeniem surowych przepisów w sprawie pracy, poparli strajkujących robotników i ustanowili tym­czasowy komitet rewolucyjny. Marynarze, którzy przyczynili się do zwycięstwa...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /muszyn Dodano /02.08.2012 Znaków /969

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KRYMSKA WOJNA 1853-1856

  Uwikłany w dyskusję na temat jurysdykcji w świętych miejscach w okupowanej przez Turków Jerozolimie, car Mikołaj I (1796-1855) ut­rzymywał, że Rosja ma wyłączne prawo do ochrony wyznawców prawosławia na tere­nach tureckiego imperium. Turcja odrzuciła to roszczenie, a wówczas car rozkazał swoim...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /muszyn Dodano /02.08.2012 Znaków /2 609

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KRÓLA FILIPA WOJNA 1675-1676.

  Bez­prawne zagarnięcie przez kolonistów z Ply-mouth wielu ziem indiańskich i niespra­wiedliwe wyroki sądu spowodowały, że na­zywany przez Indian Matakometem król Filip (zm. 1676), syn Massasoita (zm. 1661), sachem (dziedziczny wódz) Indian Wam-panoagów poprowadził plemiona swoje i są­siadów z południowej...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /muszyn Dodano /02.08.2012 Znaków /1 300

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KRZYŻAKÓW PODBÓJ PRUS 1233-1283

  W 1226 polski książę Konrad Mazowiecki < zaprosił Krzyżaków (niemiecki zakon rycer­ski założony w okresie krucjat) do osiedlenia się w Polsce, na podległym mu obszarze. Wiązało się to z jego planami chrystianizacji i opanowania Prus. Konrad nadał Krzyża­kom posiadłości w ziemi chełmińskiej o...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /muszyn Dodano /02.08.2012 Znaków /1 421

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KRÓLA JERZEGO WOJNA 1744-1748

  AUS­TRIACKĄ WOJNĘ SUKCESYJNĄ w Ameryce Północnej toczyła głównie Nowa Anglia przeciw Francuzom na półwyspie Nowej Szkocji. Gubernator William Shirley (1694-1771) z Massachusetts mianował puł­kownika Williama Pepperella (1696-1759), bogatego kupca z Maine, dowódcą milicji Nowej Anglii, która przy...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /muszyn Dodano /02.08.2012 Znaków /1 260

  praca w formacie txt

Do góry