Humanistyczne /40 339 prac/

  • Ocena brak

    Zambujal

    Obronna osada z eneolitu i epoki brązu w Portugalii (na północ od Lizbony). Wyróżnia się w niej pięć faz budowy, z których najstarsza przypada na drugą połowę III tysiąclecia B.C. W tej fazie trzy dziedzińce wewnętrzne otoczono niezbyt wysokimi murami. Wewnątrz dziedzińców znajdowały się...

    Ocena / Przedmiot / Historia

    Autor /CezaryCezary Dodano /09.05.2013 Znaków /759

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Warwasi

    Jaskinia w górach Zagros (Irak) o dużej miąższości (5-6 m), z sekwencjami: warstw kultury mustierskiej (warstwy NN-CCC), wczesnego górnego paleolitu (kultura baradostyjska — warstwy P-LL) i epipaleolitu (kultura zarzyjska — warstwy A-O). Cztery poziomy osadnicze kultury baradostyjskiej pozwalają na...

    Ocena / Przedmiot / Historia

    Autor /CezaryCezary Dodano /09.05.2013 Znaków /382

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Weklice

    Birytualne cmentarzysko ludności kultury wielbarskiej leżące w pd.-zach. części Wysoczyzny Elbląskiej, należące do centrum osadniczego, którego rozwój związany był z handlem bursztynem. Najstarsze odkryte na nim pochówki pochodzą z końca I w. n.e., najmłodsze są datowane na drugą poł. III w...

    Ocena / Przedmiot / Historia

    Autor /CezaryCezary Dodano /09.05.2013 Znaków /1 497

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Warna

    Jedno z największych cmentarzysk eneolitycznych w pd.-wsch. Europie, położone w Dewni k. Warny (wsch. Bułgaria); znaleziono w nim wiele wyrobów ze złota. Ogółem odkryto ok. 300 pochówków.

    Część należy do typu grobów symbolicznych (kenota-fów) z maskami glinianymi, szczególnie bogato wyposażonych;...

    Ocena / Przedmiot / Historia

    Autor /CezaryCezary Dodano /09.05.2013 Znaków /793

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Veszto - Magor

    Tell kultury nadcisańskiej na Wielkiej Nizinie Węgierskiej. W kilku warstwach odkryto złożoną zabudowę domami na planie prostokąta, a na terenach nie zabudowanych — cmentarzyska, na których zmarłych chowano w drewnianych trumnach.

    Ocena / Przedmiot / Historia

    Autor /CezaryCezary Dodano /09.05.2013 Znaków /251

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Twann

    Osada palafitowa z kantonu Berno (Szwajcaria), wielowarstwowa, użytkowana w okresie kultury Cortaillod oraz Horgen. Poszczególne fazy są dowodem krótkotrwałych i cyklicznych pobytów powracającej ludności rolniczej; potwierdza to interstratyfikacja osadów antropogenicznych i...

    Ocena / Przedmiot / Historia

    Autor /CezaryCezary Dodano /09.05.2013 Znaków /323

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Villeneuve - Tolosane

    Imponująca osada kultuiy Chassey nad górną Garonną (Francja). Odkryto w niej okrągłe i prostokątne jamy (o rozmiarach 12x2,5 m); te ostatnie interpretuje się jako półziemianki. Zagadkowa jest obecność przepalonych otoczaków w przeważającej części jam, z których część interpretowano jako jamy...

    Ocena / Przedmiot / Historia

    Autor /CezaryCezary Dodano /09.05.2013 Znaków /427

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Tylczak

    Narzędzie kamienne wykonane z wióra lub częściej z odłupka, którego jedna krawędź została stępiona stromym retuszem (celem łatwiejszego osadzenia w oprawie lub trzymania w ręce podczas użytkowania).

    Ocena / Przedmiot / Historia

    Autor /CezaryCezary Dodano /09.05.2013 Znaków /226

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Villerest - Vigne Brun

    Największe otwarte stanowisko kultury graweckiej w zach. Europie (St. Mauri-ce-sur-Loire, dep. Loire, Francja). Dobrze zachowane szczątki struktur mieszkalnych, zbudowanych z bloków kamiennych na planie okręgu o średnicy ok. 3-5 m. Datowane na ok. 24 tys. lat temu. Jest to jedyne na zachodzie Europy...

    Ocena / Przedmiot / Historia

    Autor /CezaryCezary Dodano /09.05.2013 Znaków /401

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Vallhagar

    Kompleks osadniczy na Gotlandii datowany od młodszego okresu przedrzymskiego po wczesną fazę okresu wędrówek ludów, składający się z osady istniejącej od II do VI w. n.e. oraz dwóch cmentarzysk.

    W osiedlu, zajmującym obszar ok. 10 ha znajdowały się duże domostwa, o wymiarach dochodzących do 32 x...

    Ocena / Przedmiot / Historia

    Autor /CezaryCezary Dodano /09.05.2013 Znaków /776

    praca w formacie txt

Do góry