Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  EGZEGEZA BIBLIJNA

  (gr. exegesis wyjaśnienie), stosowanie zasad i reguł hermeneutycznych (-»- biblijna hermeneutyka) w celu wydobycia prawdziwego sensu tekstu biblijnego (-» Biblia II); stanowi zasadniczą dyscyplinę naukową biblisty ki.

  Tak rozumiana e.b. jest zróżnicowana — od form prostych (np. przekład, parafraza, glosa...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cycyl Dodano /12.09.2012 Znaków /4 367

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EGWLN Św. OSB bp.

  ur. w 2. poł. VII w. w hrabstwie Worcester, zm. 30 XII 717 lub 720 w Evesham, reformator życia kośc. w Anglii.

  Kształcił się u benedyktynów w Worcester, gdzie został mnichem i przyjął święcenia kapł.; nast. był doradcą Etelreda, króla Mercji, a ok. 692 został bpem Worcester; podjętej przez E...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cycyl Dodano /12.09.2012 Znaków /1 501

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EGZEGEZA BIBLIJNA - STAROŻYTNOŚĆ

  E.b. u swych początków koncentrowała się nad dalszym formowaniem się tekstu bibl. aż do ostatecznego ustabilizowania źródeł bibl.; później objęła także interpretację źródeł bibl. w wersji zarówno żyd., jak i chrześcijańskiej.

  A. W ŹRÓDŁACH BIBLIJNYCH — pierwsze ślady e.b. dostrzega się w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cycyl Dodano /12.09.2012 Znaków /26 302

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EGZALTACJA

  (łac. uniesienie), stan wzmożonego nastroju wywołany przez gwałtowne spotęgowanie i skoncentrowanie pozytywnych -> emocji wraz z podporządkowaniem im procesów fizjologicznych i psychicznych; jest niekiedy cechą osobowości skłonnej do nadmiernej uczuciowości i przesady w wyrażaniu własnych przeżyć lub...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cycyl Dodano /12.09.2012 Znaków /3 238

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EGO

  (łac. ja), świadoma warstwa -> osobowości, najbardziej odpowiadająca postrzeganemu -* ja, pełniąca funkcje mediatora pomiędzy niezorganizowanymi impulsami płynącymi z -> id a wymaganiami stawianymi przez -> superego dzięki rozbudowaniu -*• mechanizmów obronnych; w dążeniach swoich kieruje się...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cycyl Dodano /12.09.2012 Znaków /2 879

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EGZAMIN KOŚCIELNY

  Sprawdzenie wiadomości w sytuacjach określonych przez Kodeks prawa kanonicznego lub in. przepisy prawa kościelnego.

  1. Egzamin przed święceniami składają alumni seminarium duch. przystępujący do święceń (diakonat i prezbiterat) z wiadomości dot. ich posłannictwa (kan. 996 § 1); przyjmowany przez...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cycyl Dodano /12.09.2012 Znaków /4 062

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EGOCENTRYZM

  (łac. ego ja, centrum środek), tendencja do ujmowania i traktowania wszystkiego wyłącznie z własnego punktu widzenia, wynikająca z przeceniania siebie, bez uwzględniania potrzeb i dążeń in. osób; jest jedną z głównych cech myślenia i orientacji w otoczeniu (egocentryka cechuje obojętność i życie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cycyl Dodano /12.09.2012 Znaków /5 894

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EGZAMINATORZY DIECEZJALNI

  Duchowni wyznaczeni przez -*• synod diecezjalny (e. synodalni) lub -»• ordynariusza miejsca (e. prosynodalni) do egzaminowania kandydatów na -> proboszczów oraz do udziału w procesach administracyjnych.

  Sobór Tryd. zarządził egzaminowanie kandydatów na wakujące parafie przez przynajmniej 3 teologów lub...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cycyl Dodano /12.09.2012 Znaków /2 301

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EGOIZM

  (łac. ego ja), postawa kierowania się motywem własnej korzyści (zwł. w sytuacji konfliktowej), przeciwstawna altruizmowi; przejawia się w przedkładaniu własnych dóbr, spraw i pragnień nad potrzeby bliźniego (niezależnie od wielkości strat i krzywd, jakie on ponosi), nieliczeniu się z jego osobową...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cycyl Dodano /12.09.2012 Znaków /9 352

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EGZARCHA

  (gr. sprawujący urząd), przełożony kościelny z władzą zwyczajną zastępczą, zarządzający -> egzarchatem w imieniu -*• papieża, -> patriarchy lub -»• arcybiskupa, wyjątkowo zaś w imieniu własnym; różni się od apost. -+ administratora (I), który rządzi -*• eparchią eryg. kanonicznie.

  Tytuł e...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cycyl Dodano /12.09.2012 Znaków /4 557

  praca w formacie txt

Do góry