Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  EUTYMIUSZ ZIGABENOS, Eutymiusz Zigadenos

  zm. po 1118, teolog i egzegeta bizantyjski.

  Był mnichem w Konstantynopolu; odznaczał się znajomością gramatyki, retoryki i teologii; na polecenie ces. Aleksego I Komnena (1081-1118) napisał dzieło polem.-dogm. Panoplia dogmatike (PG 130, 20-1360), złożone z prologu i 28 rozdz., wymierzone przeciwko...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Celina Dodano /21.09.2012 Znaków /1 714

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EUZEBIUSZ z SAMOSAT Św. bp.

  zm. 380 w Doliche (obecnie Tell Duluk w pn. Syrii), teolog.

  Przyczynił się do wyboru Melecjusza 361 na patriarchę Antiochii; uczestniczył 363 w synodzie antioch.; współpracował z obrońcami ortodoksji Bazylim Wielkim i Grzegorzem z Nazjanzu (zachowały się 22 listy Bazylego adresowane do E. — PG 31,303-996...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Celina Dodano /21.09.2012 Znaków /1 077

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EUZEBIUSZ Św.

  Papież, zm. 17 VIII 309 lub 310 na Sycylii, czczony jako męczennik.Prawdopodobnie Grek, syn lekarza; pontyfikat jego trwał 4 miesiące po pap. Marcelim I; uczestniczył w sporach między duchowieństwem a ludem rzym. dotyczących odstępców od wiary (lapsi) z czasów prześladowania chrześcijan pragnących...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Celina Dodano /21.09.2012 Znaków /1 119

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EUZEBIUSZ z VERCELLI Św. bp.

  ur. ok. 285 na Sardynii, zm. 1 VIII 371 w Vercelli (Piemont), teolog antyariański.

  1. Życie i działalność — W młodości kształcił się w Rzymie, gdzie przyjął święcenia lektoratu, a podczas pobytu w Vercelli wybrano go jednogłośnie I bpem tego miasta; pap. Juliusz I zaaprobował wybór i 345 udzielił...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Celina Dodano /21.09.2012 Znaków /3 995

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EUZEBIUSZ z CEZAREI bp.

  ur. ok. 263 prawdopodob-bnie w Cezarei Palestyńskiej, zm. V 339 tamże, apologeta, biblista, historyk, zw. ojcem historii Kościoła.

  I. ŻYCIE — E. jako uczeń -» Pamfiliusza otrzymał wszechstronne wykształcenie w duchu poglądów Orygenesa i tradycji szkoły cezarejskiej (-> Cezarea Palestyńska). Po...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Celina Dodano /21.09.2012 Znaków /18 872

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EVANGELICA TESTIFICATIO

  Adhortacja pap. Pawła VI o regulacji procesu odnowy życia zakonnego, reformowanego wg doktrynalnych oraz kanonicznych podstaw sprecyzowanych na Soborze Watykańskim U (KK, DZ) i ramowych wytycznych norm wykonawczych (-» Ecclesiae sanctae IV), ogłoszona 29 VI 1971 (AAS 63(1971) 497-526; przekład pol. w: Paweł...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Celina Dodano /21.09.2012 Znaków /1 937

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EUZEBIUSZ z DORYLEUM bp.

  Żył w V w. w Doryleum (Eskisehir w zach. Turcji), teolog, obrońca prawowierności.

  Był retorem w Aleksandrii, gdzie w mowie wygłoszonej 228 na Boże Narodzenie wystąpił przeciw poglądom Nestoriusza; 448 został bpem w Doryleum; stwierdziwszy brak ortodoksji u -*• Eutychesa, wniósł 448 przeciw niemu...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Celina Dodano /21.09.2012 Znaków /791

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EVANGELICAL ASSOCIATION

  Wspólnota metodystycz-na w Ameryce Pn., zapoczątkowana w XIX w. przez wędrownego kaznodzieję luterańskiego Jacoba Albrechta (zm. 1808).

  Albrecht, działacz od 1791 episkopalnego Kościoła meto-dystycznego (-> metodyści) w Pensylwanii, Wirginii i Marylandzie, z powodu braku uznania dla jego pracy, wraz ze...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Celina Dodano /21.09.2012 Znaków /3 719

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EUZEBIUSZ z EMESY bp.

  ur. ok. 295 w Edessie, zm. 359 w Antiochii, pisarz i teolog semiariański.

  Pochodził z arystokratycznej rodziny chrzęść; studiował w Edessie, Scytopolis, Cezarei Palest., Aleksandrii oraz Antiochii (-» antiocheńska szkoła egzegetyczna) i był pod wpływem ariań-skiego bpa Patrofila ze Scytopolis i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Celina Dodano /21.09.2012 Znaków /3 755

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EVANGELICAL and REFORMED CHURCH

  Wspólnota ewangelicko-unijna powstała 1934 w Stanach Zjednoczonych z połączenia Evangelical Synod of North America oraz Reformed Church in the United States, skupiających ewangelików amerykańskich pochodzenia niemieckiego.

  Synod gen. w Lancaster (1940) zatwierdził prezbiterialny ustrój wspólnoty i określił...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Celina Dodano /21.09.2012 Znaków /1 339

  praca w formacie txt

Do góry