Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  EWARYST Św.

  Papież 97-105; wg Liber pontificate był synem zhellenizowanego Żyda z Betlejem i prawdopodobnie następcą pap. Klemensa I; informacje o jego męczeńskiej śmierci za ces. Trajana są niepewne; święto w MartRom 26 X.

   

  ASanc Oct XI 799-804; Duchesne LP I 126, III 72; Baudot-Chaussin X 886-887; J.P. Kirsch...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Iti Dodano /24.09.2012 Znaków /385

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EWANGELIE

  Pierwsze 4 księgi -»• kanonu Pisma św. NT, przedstawiające życie, działalność i nauczanie -»• Jezusa Chrystusa, uznane przez Kościół za natchnione (->• natchnienie Pisma Św.); należą do nich -»• Mateusza Ewangelia, -*• Marka Ewangelia, -*• Łukasza Ewangelia, -*> Jana Ewangelia; inne e. zalicza się do...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Iti Dodano /24.09.2012 Znaków /5 582

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EWANSTOŃSKIE ZGROMADZENIE OGÓLNE Ekumenicznej Rady Kościołów

  II ogólnoświatowa konferencja ekumeniczna przedstawicieli 163 Kościołów chrześcijańskich z 48 krajów, obradująca 15-31 VIII 1954 w Evanston (k. Chicago).

  Wyznaczony na konferencji przygotowawczej 1950 w Toronto centr, temat „Chrystus nadzieją świata" na E.Z.O. zlecono do opracowania komitetowi doradczemu...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Iti Dodano /24.09.2012 Znaków /5 718

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EWANGELISTA

  Nazwa autorów -» Ewangelii włączonych do -*• kanonu Pisma świętego; do grupy e. należą -*• Jan Apostoł, -»• Łukasz Ewangelista, -*• Marek Ewangelista i -»• Mateusz Apostoł; natomiast nie zalicza się do niej autorów ewangelii apokryficznych (-*• apokryfy II A).

  W pismach NT nazywano e. Filipa Diakona (Dz...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Iti Dodano /24.09.2012 Znaków /1 732

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EWANGELISTA - KULT

  Poszczególnych e., rozwijający się w miejscach związanych z ich działalnością (Mateusza w Etiopii, Marka w Aleksandrii, nast. w Wenecji, Łukasza w Achai i Beocji, Jana w Jerozolimie i Efezie), stopniowo przenikał do liturgii rzym.; Jana czczono przypuszczalnie już w 1. poł. VI w. jako pierwszego z...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Iti Dodano /24.09.2012 Znaków /4 953

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EWANGELICY

  Nazwa wyznawców Kościołów protestanckich powstałych w wyniku reformacji w XVI w. (-»- ewange-lickoaugsburski Kościół, -> ewangelickoreformowany Kościół), akcentująca rolę -» ewangelii i całej -> Biblii jako jedynego źródła objawienia Bożego (w odróżnieniu od katolików i prawosławnych powołujących...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Iti Dodano /24.09.2012 Znaków /463

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EWANGELISTA - W IKONOGRAFII

  E. są przedstawiani w postaci naturalnej lub symbolicznie, czyli jako 4 żyjące istoty — człowiek, wół, lew i orzeł- z bibl. wizji Ez (1,1-28), Iz (6,1-3) i Ap (4,1-9); ukazywane z nimbem i skrzydłami w postaci zwierzęcej bądź ludzkiej — albo jako pojedyncze antropomorfy zwieńczone symboliczną głową...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Iti Dodano /24.09.2012 Znaków /28 335

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EWANGELICZNE CYKLE

  Ciągi scen ilustrujących tematykę biblijną Nowego Testamentu.Reliefy sarkofagów rzym. (triumfu krzyża z ok. 340, Adelfii z ok. 340, Saula z 359), nawiązujące do malarstwa kodeksowego, dowodzą wczesnego ilustrowania ewangelii (-v ewangelia I). Miniatury kodeksów wsch. — Ewangeliarza z Rossano z VI w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Iti Dodano /24.09.2012 Znaków /8 375

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EWANGELISTARZ, evangelium excerptum, liber evangeliorum, ordo evangeliorum, perlcopae evangeliche

  Średniowieczna księga liturgiczna zawierająca -*• perykopy ewangelijne mszalnych -* czytań liturgicznych, sporządzana od XI w. na podstawie -> ewangeliarza (niesłusznie tak nazwana przez historyków sztuki) wg -> kapitularza mszalnego. E. używano w Kościele zach. w mszach uroczystych do czasów wydania...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Iti Dodano /24.09.2012 Znaków /12 462

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EWANGELICZNE STOWARZYSZENIE MODLITWY

  Lokalny odłam Kościoła ewangelickoaugsburskiego w -»• Giżycku o statusie wyznaniowego stow, zwykłego, ukonstytuowany po I wojnie świat. ; przewodzi mu główny kaznodzieja, któremu podlega zbór w Hamburgu; 1979 miało ok. 130 członków.

   

  T. Langer, Państwo a nlerzymskokatolickie związki wyznaniowe w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Iti Dodano /24.09.2012 Znaków /653

  praca w formacie txt

Do góry