Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  FINCK HEINRICH

  ur. 1444 lub 1445 prawdopodobniew Bamberdze, zm. 9 VI 1527 w Wiedniu, kompozytorniem. związany z Polską.

  Od ok. 1452 przebywał w Krakowiejako śpiewak kapeli król.; 1482 immatrykulowałsię na uniw. w Lipsku; nast. mieszkał w Krakowie, a ok.1491-93 udał się na Węgry i do Niemiec; najpóźniej od1498...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tarsylia Dodano /27.09.2012 Znaków /1 745

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILOZOFICZNE CZASOPISMA - CZASOPISMA PRZEGLĄDOWE

  Podejmując problematykęogólnofiloz. lub specjalistyczną, łączą niekiedyfilozofię z in. naukami (—» filozofia I I ) ; wiele z nich informujeo działalności nauk. różnych filoz. środowisk (posiedzeniatowarzystw, kongresy, zjazdy, sympozja, nowości wydawnicze,a także przeglądy zawartości czasopism).

  1...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tarsylia Dodano /27.09.2012 Znaków /9 399

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FINCK, Fink HENDRIK OFMCap

  Imię zak. Feliks,ur. 11 I 1868 w Antwerpii, zm. 30 III 1932 w Maryabadzie(Pakistan), misjonarz, historyk.

  Do zakonu wstąpił 1886 w Enghien; podczas studiów teol.w seminarium zak. udał się 1889 na misje w Pendżabie (Pakistan),gdzie 1891 przyjął święcenia kapł.; rozwinął działalnośćspoł. na rzecz...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tarsylia Dodano /27.09.2012 Znaków /1 138

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILOZOFICZNE CZASOPISMA - CZASOPISMA PARADYGMATYCZNE

  Nastawionesą na rozwijanie określonego kierunku filoz. (—> filozofiaI 2) lub pewnej interpretacji danego kierunku o orientacjiniechrześc. lub chrzęść, (zwl. neotomizm) w sposób minimalistyczny(jak neopozytywizm, analityczna filozofia bryt.)lub maksymalistyczny (jak fenomenologia, marksizm czywreszcie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tarsylia Dodano /27.09.2012 Znaków /13 958

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FINDIŃSKI KAROL ks.

  ur. 5 II 1833 we Frýdku k.Ostrawy, zm. 11 IV 1897 w Cieszynie, wikariusz gen. cieszyński.

  Po studiach filoz.-teol. w Ołomuńcu i przyjęciu 1856święceń kapl. był wik. w Cieszynie; pełnił tu również funkcjęnotariusza wikariatu gen. i sądu duch.; 1870 został proboszczemwe Frýdku, a 1877 archiprezbiterem...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tarsylia Dodano /27.09.2012 Znaków /1 038

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILOZOFIA RELIGII - TYPOLOGIA

  Zarówno w historii jak i współcześnieistnieje wiele sposobów uprawiania f.r. wynikających z -

  ° wielości koncepcji i kierunków filoz., np. postawa metafiz.(Platon, Arystoteles, Tomasz z Akwinu, Leibniz, Hegel) alboantymetafiz. (Hume, Kant, Dewey);

  ° ze sposobu ujmowaniazjawiska religii (zajęcie się...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tarsylia Dodano /27.09.2012 Znaków /5 173

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILOZOFIA NAUKI

  W sensie szerszym (zwl. w literaturzeanglosaskiej) logiczno-epistemologiczna teoria języka,metod i podstawowych założeń wspólnych —» naukom,w sensie węższym (wg filozofii —> klasycznej) dyscyplinadociekająca ostatecznych w porządku ontycznym racji i wartościprzyjmowanego celu i przedmiotu nauki oraz...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tarsylia Dodano /27.09.2012 Znaków /695

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILOZOFIA NAUKI - HISTORIA

  Pewne zagadnienia f.n. rozwiązywane jużprzez Arystotelesa (oparta na ontologii determinacja pryncypiów,przedmiotu i celu nauki) modyfikowali, zgodnie zeswymi poglądami epistemologicznymi i aksjologicznymi,średniow. nominaliści, a nast. renesansowi praksiści.

  Zasadniczejjednak zmiany w koncepcji przedmiotu...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tarsylia Dodano /27.09.2012 Znaków /4 353

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILOZOFIA NAUKI - PROBLEMATYKA

  F.n. powstaje głównie na skrzyżowaniufilozofii —* poznania i filozofii —» kultury, przy czymobecnie coraz szerzej uwzględnia się tę drugą dziedzinę;ontol. determinacja przedmiotu nauki decyduje nie tylkoo tym, co wolno i należy przede wszystkim badać, lecz takżeza pomocą jakich bytów należy...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tarsylia Dodano /27.09.2012 Znaków /6 697

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILOZOFIA RELIGII

  Dyscyplina filoz. zmierzająca dookreślenia istoty (natury) religii, jej funkcji w życiu człowiekai kulturze oraz wskazania ostatecznych racji istnienia religii;niekiedy ma charakter teol. (np. u E. B r u n n e r a ) .

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tarsylia Dodano /27.09.2012 Znaków /221

  praca w formacie txt

Do góry