Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  GNOZA

  (gr. gnosis wiedza, poznanie), określenie różnychstanowisk filoz.-rei.; pierwotnie oznaczała poznaniefilozoficzno-racjonalne, będące synonimem prawdy (aleteia)i nauki (episteme) o koneksjach ontycznych (Platon);

  wokresie hellenist. i wczesnochrześc. oznaczała ezoterycznąwiedzę o boskich tajemnicach...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Elwir Dodano /05.10.2012 Znaków /1 130

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GNOJNIK

  Parafia w dek. Brzesko w diec. tarnowskiej,wzmiankowana 1325, zamieniona 1789 na kapelanie lokalną,przed 1863 przywrócono jej pierwotny status. Kościółśw. Marcina Bpa, got., wzniesiony ok. 1380, 1573-1617 wposiadaniu —> braci polskich, 1633 zwrócony katolikom, 1656ograbiony przez Węgrów, wielokrotnie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Elwir Dodano /05.10.2012 Znaków /1 288

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GNOZA - W OKRESIE ANTYCZNYM

  G e n e z a g. i jej pierwotneśrodowiska rozwojowe są do dziś przedmiotem sporu; jedynympewnym p u n k t em wyjścia są późniejsze pisma i wypowiedzizwiązane z hellenizmem pogańskim, —> judaizmemhellenist. i wczesnochrześc. literaturą; objawiona Bożamyśl zawarta w Biblii zetknęła się z g. zwłaszcza w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Elwir Dodano /05.10.2012 Znaków /19 543

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GNOJNO

  Parafia w dek. chmielnickim w diec. kieleckiej;początki parafii sięgają prawdopodobnie 1. pol.XII w., lecz pierwsza wzmianka pochodzi z 1326; wtedyteż wspomniany jest kościół par. św. Jana Chrzciciela; 1677wzniesiono obecny kościół par., przebudowany w XVII iXVIII w., murowany z kamienia, barokowy z...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Elwir Dodano /05.10.2012 Znaków /876

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GNOZA - W OKRESIE POSTANTYCZNYM

  G. j a k o wyraz pewnejstałej postawy filoz.-rei. i składnik wielu systemów myśliludzkiej obejmuje zarówno nurt ezoteryczny, wywodzący sięz gnostycyzmu i oddzielający wiedzę od wiary i rozumu, jakrównież synkretystyczną tendencję poszukiwań jednościwiedzy ludzkiej i wiary; oba te kierunki, choć...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Elwir Dodano /05.10.2012 Znaków /12 143

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GNOSTYCYZM

  (gr. gnostikos poznawczy), dualistycznenurty filoz.-rei. (—> dualizm I-II) obejmujące różnorodnesystemy i ruchy, które pojawiły się głównie w II w. po Chr.,nawiązujące do idei —* gnozy; wywołały reakcję Kościoła,przyczyniając się do jego doktrynalnego i instytucjonalnegowzmocnienia (—» gnostycyzm I I...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Elwir Dodano /05.10.2012 Znaków /369

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GNOZEOLOGIA, gnoseologia

  (gr. gnosis poznanie,logos słowo), dyscyplina filoz. zajmująca się źródłamii wartością poznania; termin stosowany często j a k o synonim—> teorii poznania; wprowadził go w XVIII w. A . G . —»Baumgarten;

  W.T. Krug wyróżnił 1808 g. i metafizykę j a k o2 główne działy filozofii t e o r . ; B.J. Gawęcki...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Elwir Dodano /05.10.2012 Znaków /496

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GNOSTYCYZM - DZIEJE

  1 . G e n e z a - Wśród badaczy nie ma zgody c odo pochodzenia g.; wskazuje się na źródła platońskie,chrzęść.-hellenist., orientalno-hellenistyczne oraz judaistyczne(wg J. Danielou korzenie g., rozwiniętego na gruncieheterodoksyjnego —» judaizmu, sięgają —» SzymonaMaga i —* nazarejczyków). Trudności...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Elwir Dodano /05.10.2012 Znaków /7 169

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GNIEŹNIEŃSKA METROPOLIA - Do 1772

  1. G e n e z a i r o z w ó j t e r y t o r i a l n y -Utworzone 968 pierwsze pol. bpstwo w Poznaniu (niezależneod eryg. w tym samym roku metropolii magdeburskiej) podlegałobezpośrednio Stolicy Apost.; zmierzając do rozbudowyorganizacji kośc. w Polsce, książę Mieszko I posłał973 pap. Benedyktowi VI pukiel...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Elwir Dodano /05.10.2012 Znaków /19 369

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GNOZEOLOGIA TEOLOGICZNA

  W N T „nauka pozn a n i a " (1 Kor 12,8; por. 2 Kor 11,6) lub „miłość poznania"(Ef 3,19), nauka o poznaniu rei., ujęta w postać teologiic h r z ę ś ć , badająca rzeczywistość rei., informująca, motywująca,uprawomocniająca i uzasadniająca poznanie oraz podającaostateczne racje wiarygodności...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Elwir Dodano /05.10.2012 Znaków /14 797

  praca w formacie txt

Do góry