Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Wartość poznawcza analizy dokumentów

  Jak już wspomniano, analiza dokumentów — poza szerokim zakresem problemów badawczych, jakich może ona dotyczyć — dopomaga także m.in. w uzupełnianiu, a niekiedy i w pogłębianiu badań przeprowadzanych za pomocą innych metod i technik badawczych. To one nade wszystko pozwalają na jakościowe podejście w...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /2 629

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kryteria a liczba wyborów pozytywnych i negatywnych

  Przy formułowaniu pytań (kategorii) socjometiycznych badacz musi często rozstrzygać problem, czy domagać się w odpowiedzi na postawione pytania dowolnej, czy ograniczonej liczby wyborów (np. 2, 3, 5). Zaleca się na ogół ograniczoną liczbę wyborów ze względu na możliwość łatwiejszego wykorzystania...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /3 478

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sposób sporządzania tabeli socjometrycznej

  Tabela powinna obejmować np. wszystkich uczniów danej klasy lub grupy uczniowskiej, w której przeprowadzono badania. Wpisujemy do niej najpierw nazwiska bądź imiona, inicjały (lub pierwsze dwie, trzy litery nazwiska) uczniów u wejścia jej kolumn poziomych i pionowych w tej samej kolejności, tj. tak, aby...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /3 962

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Socjogram hierarchiczny

  Socjogramem rzadziej spotykanym w badaniach pedagogicznych — niż socjogram kłowy —jest socjogram hierarchiczny. Nie oznacza to bynajmniej, iż jest miej czytelny od tamtego. Przeciwnie, Jest w zasadzie —jak pisze M. Pii-kiewicz (1973, s, 239) — najbardziej czytelnym socjogramem, przydatnym zwłaszcza dla...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /1 868

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Technika uszeregowania rangowego

  Mało na ogół wykorzystywaną techniką socjometrycznąjest technika szeregowania rangowego. Polega ona na tym, że każda z osób badanych wymienia np. nazwiska (lub także imiona) wszystkich członków określonej grupy kolejno według ściśle określonego kryterium oceny, tzn. poczynając od osób, które...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /4 669

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzaje kryteriów socjometrycznych

  Rozumiane w ten sposób kryteria —jak twierdzi N.E. Gronlund (1959) — mogą być różnego rodzaju. Rozróżnia on:

  —    kryteria ogólne, tj. odwołujące się do jakiejś szerszej dziedziny aktywności człowieka bez bliższego precyzowania typu interakcji, i kryteria szczegółowe odnoszące się do ściśle...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /1 574

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ograniczenia poznawcze metody socjometrycznej

  Odwołując się do metody socjometiycznej wraz z poszczególnymi jej technikami, warto pamiętać o niektórych przynajmniej jej ograniczeniach poznawczych. Przede wszystkim przeprowadzone za jej pomocą badania odzwierciedlają tylko i wyłącznie aktualnie panujące w grupie stosunki interpersonalne, w tym także...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /6 383

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Warunki poprawności kryteriów socjometrycznych

  Wszystkie wspomniane kryteria zapewniają tym lepsze wyniki badań socjometrycznych — zdaniem N.E. Gronlunda — im bardziej:

  —    niedwuznacznie wskazują na rodzaj i istotę aktywności, zgodnie z którą osoby badane mają dokonać wyboru;

  —    dotyczą czynności lub sytuacji dobrze znanych członkom badanej...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /1 048

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym jest analiza dokumentów

  Niektórzy analizę dokumentów — niezależnie od przyjętej nazwy, np. analizy treści — odnoszą w szczególności lub wyłącznie do dokumentów niepisanych, jak lysunki, prace ręczne i konstrukcyjne. Tutaj nazwą analizy dokumentów obejmuje się ich analizę w szerokim znaczeniu tego słowa, tj. dotyczy ona...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /2 061

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kryteria odnoszące się do wyborów pozytywnych i negatywnych

  W pierwszych kilkudziesięciu latach stosowania klasycznych badań socjometrycznych zalecano przede wszystkim formułowanie pytań, odnoszących się do wyborów pozytywnych. Zakładano, że pytania domagające się wyborów negatywnych stawiają osoby badane w sytuacjach sztucznych (nieautentycznych); większość z...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /1 684

  praca w formacie txt

Do góry