Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  GRZECHÓW ODPUSZCZENIE

  Dogmat i -> artykułwiary kat., sformułowany we wczesnych tekstach NT (Mk1,4; Mt 9,6; 2 6 , 2 8 ; Łk 1,77; 3 , 3 ; 5,24; 2 4 , 4 7 ; Dz 2 , 3 8 ; 5 , 3 1 ;10,43; 13,38; Kol 1,14), a od pocz. III w. włączany naWschodzie i Zachodzie do różnych wersji —> Apostolskiegoskladu wiary (BF IX 4) i in. symboli wiary...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Halka Dodano /11.10.2012 Znaków /435

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRZECH PIERWORODNY - PODSTAWY BIBLIJNE

  1. W S t a r y m T e s t a me n c i e - Dawne tradycje teol. ST mówią jednoznacznie opowsz. grzeszności wszystkich ludzi (Rdz 6,5; 8,21; 1 Kri 8,46; Ps 143,2; Hi 4,17), choć pozostawiają otwarte pytanie opojawienie się grzechu na ziemi, źródło jego rozpowszechnieniai sposobie przekazywania go dalszym...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Halka Dodano /11.10.2012 Znaków /11 098

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRZECHÓW ODPUSZCZENIE - W PIŚMIE ŚWIĘTYM

  1. W S t a r y m T e s t a m e n c i e -o.g. wynika z przekonania, że człowiek już po pierwszej niewiernościwobec Stwórcy nie został przez niego odrzucony,lecz przeciwnie - spotykał się z wielorakimi oddziaływaniamiBoga, które byty pozyt. odpowiedzią na ludzką skruchę i zapewnieniepoprawy; w ST nie ma...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Halka Dodano /11.10.2012 Znaków /5 848

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRZECH PIERWORODNY - W TEOLOGII KATOLICKIEJ

  Podkreślano zawszeanalogiczność g.p., który, choć nie jest osobistym —> grzechem,to jednak powoduje skutki ogólnospołeczne.

  A. DZIEJE PROBLEMATYKI -

  1. W okresie apost. i poapost.na Wschodzie i Zachodzie opierano się poza Rdz 2 - 3 , takżena Rz 5,12-21 oraz na poglądach żyd. z późnej literatury...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Halka Dodano /11.10.2012 Znaków /21 833

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRZECHÓW ODPUSZCZENIE - DZIEJE PROBLEMATYKI

  W czasach poapost. zagadnienieo.g. wiązano z potrzebą —» pokuty, nad której pełnieniemmieli czuwać przełożeni gminy chrzęść. ; do wyznawania grzechówi wewn. czystości wzywa wiernych —* Didache, a pap.Klemens I Rzym. (88-97) w Liście do Koryntian, ucząc o możliwościo.g., wskazywał na hierarchię...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Halka Dodano /11.10.2012 Znaków /11 124

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRZECH PIERWORODNY - W TEOLOGII PRAWOSŁAWNEJ

  Nauka o g.p. rozwijałasię na podstawie przesłanek bibl. i patrystycznych, innychjednak niż w teologii kat. ; odznaczała się przy tym, optymizmemantropol. oraz orientacją egzystencjalną i kosmiczną.

  1. G.p. jako d z i e d z i c z n a ś m i e r t e l n o ś ć - Różnicew interpretacji g.p. między...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Halka Dodano /11.10.2012 Znaków /20 733

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRZECHÓW ODPUSZCZENIE - W TEOLOGII KATOLICKIEJ

  O.g. oznacza uwolnienie,wyzwolenie, zgładzenie, darowanie, zmazanie, rozwiązanie,oczyszczenie, odkupienie, niepoczytywanie winy; to jeden zpodstawowych owoców misterium odkupienia, usprawiedliwienia,odrodzenia i zbawienia człowieka; ma charaktermor., egzystencjalny i ontyczny, czyni człowieka „nowymstworzeniem"...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Halka Dodano /11.10.2012 Znaków /10 648

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRZECH PIERWORODNY - W TEOLOGII PROTESTANCKIEJ

  Początkowonauka o g.p., uważanym za upadek w porządku bytu, bytaprawie we wszystkich punktach zgodna z dogm. ujęciem SoboruTryd., wiążąc g.p. z pragrzechem Adama; nowsza teologiaprotest, rozważała g.p. w ramach całokształtu —» historiizbawienia, a współcześnie wiąże go ściśle z problemem —*grzechu...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Halka Dodano /11.10.2012 Znaków /12 363

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRZECH - W TEOLOGII PRAWOSŁAWNEJ

  W pierwszych wiekachpo rozłamie między Wschodem i Zachodem wg źródeł bizant.i bałk.-słow. oraz pozostających pod ich wpływem źródełruskich dominowało rozumienie g. zaczerpnięte z Pismaśw. i ojców Kościoła, jak i rytualistyczno-legalistyczne, niekiedyo zabarwieniu starotest. (tendencję taką...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Halka Dodano /11.10.2012 Znaków /10 949

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRZECHÓW ODPUSZCZENIE - W TEOLOGII PRAWOSŁAWNEJ

  O.g. uważane jest zaskutek dzieła odkupienia Chrystusa, na które składają się 4wydarzenia zbawcze: wcielenie, nauczanie i czyny Chrystusa,jego śmierć na krzyżu oraz zmartwychwstanie (T. Prokopowicz,M.P. Bułgakow, P. Evdokimov, Katechizm metropolityF. Drozdowa, A. Theodoru i in.). Przez wcielenie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Halka Dodano /11.10.2012 Znaków /5 872

  praca w formacie txt

Do góry