Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  HILARY z ARLES Św. bp.

  ur. 401 w Galii, zm. 5 V 449w Arles, organizator życia kośc, kaznodzieja, pisarz.

  Pochodził z rodziny patrycjuszów; pod wpływem swegokrewnego św. Honorata przyjął chrzest i wstąpił do zał. przezniego klasztoru w —> Lerynie; przedstawiony przez Honorataludowi jako kandydat na bpa Arles, został nim...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobrochna Dodano /18.10.2012 Znaków /3 120

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HILARY z POITIERS Św. bp.

  ur. między 310 a 320 wPoitiers (Limonum, Pictavium), zm. 367 tamże, teolog, egzegeta,poeta, zw. „Atanazym Zachodu" (z racji roli, jaką odegrałw zwalczaniu —* arianizmu).

  I. ŻYCIE i DZIAŁALNOŚĆ - Odbył studia retor.-filoz.(świadczy o tym forma lit. jego pism); ożenił się, miał córkę,cieszył się...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobrochna Dodano /18.10.2012 Znaków /14 793

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HILBERT AGNIESZKA

  Imię zak. Maria Koleta, ur. 29XI 1865 w Opolu, zm. 13 V I I 1 9 3 8 w Hamburgu (stan NowyJork), działaczka polonijna.

  Zdobyła dyplom nauczycielki u boromeuszek w Cieszynie,do których wstąpiła 1882, składając 1883 śluby czasowe, a1888 wieczyste; na zaproszenie ks. Antoniego Jaworskiego,proboszcza parafii...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobrochna Dodano /18.10.2012 Znaków /1 474

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HIEROZOFIA

  (gr. hieros święty, sofia mądrość), wg posiadającejhist, znaczenie systematyki dyscyplina religioznawstwa(— hierografia) wartościująca opracowany krytycznieprzez — hierologię materiał;

  h. dopatruje się praw logikiobecnych w dziedzinie religii, starając się dotrzeć do uniwersalnej,niezmiennej zasady...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobrochna Dodano /18.10.2012 Znaków /616

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HIERONIM z LANDO, Hieronim z Krety abp.

  zm. po16 X 1493, legat pap. w Polsce 1459-64.

  Pochodził z Wenecji, gdzie zajmował się handlem; związanyz Kurią pap., był protonotariuszem apost.; 1458 zostałabpem Krety; mianowany 1459 legatem dla Czech i Polski,prowadził rozmowy w Pradze w celu zapewnienia udziałuCzech w krucjacie antytur.; w końcu 1459...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobrochna Dodano /18.10.2012 Znaków /2 947

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HIGH CHURCH, High Church Party

  Kierunek w Kościeleanglik. (—> anglokatolicyzm) akcentujący pierwotną ipowsz. tradycję chrześcijaństwa; ukształtował się w XVII w.jako odpowiedź na postulaty nurtu purytańskiego i kalwińskiego(—» anglikański Kościół I 2, V).

  H.Ch. uznaje wczesnochrześc. genezę struktur i apost...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobrochna Dodano /18.10.2012 Znaków /3 693

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HIERONIM z PRAGI, Jan Sylwan OSBCam

  ur. ok.1368 w Pradze, zm. 17 VII 1440 w Wenecji, kaznodzieja,teolog.

  Sztuki wyzwolone studiował na uniw. w Pradze, uzyskując1389 stopień bakałarza, a 1392 magistra; prawdopodobnie turównież rozpoczął studia teol. (przyjaźnił się m.in. z J. Husem,jego zwolennikami - Hieronimem z Pragi i Jakubem...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobrochna Dodano /18.10.2012 Znaków /2 905

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HIGIENA

  (gr. hygieinos zdrowy, zdrowotny), dział —»medycyny mający na celu rozpoznanie wpływu środowiskana zdrowie i życie ludzkie (lub szerzej - na wszelkie istotyorganiczne, a zwł. na zwierzęta, tzw. zoohigiena) oraz określeniezaleceń dotyczących otoczenia człowieka, które umożliwiajązachowanie (chroniąc...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobrochna Dodano /18.10.2012 Znaków /11 128

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HIERONIM z PRAGI

  ur. ok. 1380 w Pradze, zm. 30 V1416 w Konstancji, filozof i działacz religijny.

  Studiował na uniw. w Pradze, a od 1399 w Anglii, skąd1401 przywiózł pierwsze traktaty J. Wiklifa dc Czech i upowszechniałje w przekładach; jako świecki nauczyciel i mówcawystępował przeciw przewadze obcokrajowców w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobrochna Dodano /18.10.2012 Znaków /2 987

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HIGIENA PSYCHICZNA

  System poglądów i działańpraktycznych zmierzających do ochrony i rozwoju psychiki(zdrowia psych.) oraz zapobiegania chorobom psych., a takżeruch spot., który te poglądy i działania rozwija.

  Inicjatorem ruchu h.p. był C.W. Beers, będący przez 3lata pacjentem szpitala psychiatrycznego; popierany...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobrochna Dodano /18.10.2012 Znaków /4 031

  praca w formacie txt

Do góry