Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  HISTORIOGRAFIA KOŚCIELNA - OKRES PATRYSTYCZNY

  Piśmiennictwo tego okresuprzedstawia działalność Kościoła na przestrzeni wieków stanowiącpodstawę dla teologii; podmiotem h.k. jest rozwójKościoła w aspekcie zewn. (historia misji, prześladowań ischizm, relacje Kościół - państwo) oraz wewn. (historia teologii,dogmatów, organizacji Kościoła, prawa...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Scholastyka Dodano /18.10.2012 Znaków /12 903

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HISTORIA TEOLOGII

  W Kościele kat. nauka zajmującasię genezą i dziejami — teologii; jest częścią —> historiiKościoła, i wraz z nią wchodzi w skład nauk hist.teol., doktórych należą m.in. historia —» dogmatów, a także szkolnictwai teol. piśmiennictwa.

  1. Ź r ó d ł a - Pierwszorzędnymi są dzieła teologów, doktórych...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Scholastyka Dodano /18.10.2012 Znaków /14 057

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HISTORIOGRAFIA KOŚCIELNA - OKRES ŚREDNIOWIECZA

  1. W K o ś c i e l e ł a c i ń s kim - Historia w tym okresie nie zajmowała żadnego miejscaw podziale nauk i sztuk, a pisarze (kronikarze, annaliści)zwracając uwagę na naukę i doświadczenie (historia docet)oraz czerpiąc wzorce z dzieł —> Augustyna, —» Euzebiusza zCezarei i —» Hieronima byli bliżsi...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Scholastyka Dodano /18.10.2012 Znaków /26 446

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HISTORIA ZBAWIENIA, historia tes soterias, historia salutis

  Wydarzenie lub proces realizacji —> zbawienia w czasoprzestrzeniludzkiej, zmierzające do spełnienia —* osoby ludzkiejindywidualnej (a wtórnie i społ.) w sposób absolutny, uktórego podstaw i kresu jest Stwórca; w —» chrześcijaństwieodniesienie tejże historii do -» Jezusa Chrystusa jako historiiczłowieka-Boga...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Scholastyka Dodano /18.10.2012 Znaków /26 001

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HISTERIA

  (gr. hystera macica), jedna z form nerwicy,cechująca się spektakularnością objawów zależnych od reakcjiotoczenia; typ osobowości lub charakteru ze skłonnościądo zachowań mających na celu wzbudzenie podziwu otoczenialub manipulowanie ludźmi.

  Zaburzenia histeryczne występują w formie konwersyjnejjako...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Scholastyka Dodano /18.10.2012 Znaków /3 631

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HISTORIA KOŚCIOŁA - W KATECHEZIE

  1. G e n e z a - H.K. weszła nastale jako przedmiot rei. nauczania młodzieży szkól średnichna przełomie XVIII i XIX w.; na koncepcję, treść i metodęnauczania miała wpływ ogólna koncepcja — katechezy, którąujmowano wówczas przeważnie w kategoriach intelektualistycznych,a jej celem była głównie wiedza...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Scholastyka Dodano /18.10.2012 Znaków /4 656

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HISTORIA DOKTRYN POLITYCZNYCH i PRAWNYCH

  Historia filozofii prawa, dyscyplina zajmująca siędziejami poglądów na polit, strukturę państwa oraz na obowiązującew nim prawo.

  Jako jedna z najmłodszych dyscyplin prawoznawstwa, powstaław XIX w. pod wpływem niem. szkoły hist. (F.C. —»Savigny); była reakcją na teorię —> prawa naturalnego i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Scholastyka Dodano /18.10.2012 Znaków /3 042

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HISTORIA

  (gr. badanie, opis, wiedza), dzieje świata iczłowieka oraz ich ujęcie poznawcze; ontycznym fundamentemh. jest właściwy człowiekowi sposób bytowania i działaniajako istoty hist. (—» historyczność); świadomość hist, stanowijeden z elementów opisu, interpretacji i wyjaśniania ludzkiegodoświadczenia (—>...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Scholastyka Dodano /18.10.2012 Znaków /866

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HISTORIA DOKTRYN SPOŁECZNYCH

  Nauka (i metanauka) zajmująca się poglądami i teoriami dotyczącymiczłowieka jako istoty społ. oraz społeczeństwa, w szczególnościgenezą i formami życia społ., rodziną, państwem, społecznościąmiędzynar., prawem, życiem gosp., prawidłowościamii prawami rozwoju społ.-gosp. i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Scholastyka Dodano /18.10.2012 Znaków /6 928

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HISTORIA - NATURA

  Wg Herodota h. jest królową nauk; Platon iArystoteles uznali ją za niższą poznawczo od poezji; wartośćnauk. odzyskuje h. od początku X I X w.; przedmiotowo odpóźnego średniowiecza oznacza: res, —> gesta, res gestae, facta,actus, causae, opera, eventus, dzieje (M. Kromer, Ł. Górnicki,P. Skarga), dziś...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Scholastyka Dodano /18.10.2012 Znaków /8 697

  praca w formacie txt

Do góry