Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  HISTORIOZBAWCZA TEOLOGIA - ROZWÓJ

  Pierwotną formą h.t. byly księgi ST, zwł. —Pięcioksiąg i księgi hist.; udoskonalił ją Łukasz (Ewangelia iDz), który nadał jej strukturę analog, do nauki hist, w szerokimznaczeniu (Dz 1,1-2), czyniąc z niej uporządkowany poznawczoi metodycznie przekaz zbawienia zaistniałego w historii,słowo-naukę o...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Scholastyka Dodano /18.10.2012 Znaków /2 574

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HISTORIOZBAWCZA TEOLOGIA - METAHISTORIA ZBAWIENIA

  W h.t. można wyróżnićpodstawowe pojęcia, poznanie, przedmiot i metodę.

  1. Istniały 2 wersje podstawowe p o j ę c i a h.t. - Io juda i s t y c z n o - r z y m s k a miała konstrukcję jurysprudencyjnąoraz charakter postępowania sądowego w istotnej „sprawieludzkiej" (causa humana); w celu przygotowania...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Scholastyka Dodano /18.10.2012 Znaków /11 292

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HISTORYCZNA SZKOŁA w EKONOMII

  Szkoła powstaław latach 40-tych XIX w. w Niemczech z inicjatywy W. Roschera, B. Hildebranda i K. Kniesa, nawiązująca doromantyzmu społ. A.H. Mullera, filozofii G.W.F. —» Hegla ihist, szkoły prawa F.K. Savigny'ego; była reakcją na poglądyszkoły klasycznej, uważała, że ekonomia powinna być...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Scholastyka Dodano /18.10.2012 Znaków /5 902

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HISTORYCZNE SPRAWY

  (łac. causae histortcae),określenie techn. użyte po raz pierwszy przez pap. Piusa XI(motu proprio Già da qualche tempo z 6 II 1930; AAS22(1930) 87) na oznaczenie spraw kanonizacyjnych dotyczącychżycia, cnót, męczeństwa lub staroż. kultu —» sług Bożych;podstawą dowodzenia - wobec braku świadków...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Scholastyka Dodano /18.10.2012 Znaków /11 620

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HISTORIOLOGIA - PODSTAWOWE PROBLEMY

  Kształtują się zarówno w h.religijnej, jak też pozareligijnej.

  1. D z i e j o w e - W ich rozumieniu przechodzi się stopniowood faktów, zdarzeń, czynów (res gestae) militarnych, polit.,niezwykłych (praeclara gesta), przygodowych lub fragmentarycznychdo procesów dziejowych (processus)...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Scholastyka Dodano /18.10.2012 Znaków /9 150

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HISTORYCZNO - KOŚCIELNE CZASOPISMA

  Periodykinauk. poświęcone dziejom Kościoła w świecie lub w niektórychkrajach czy regionach, wybranym dziedzinom historiiKościoła lub jej naukom pomocniczym.

  Pojawiły się w 2. poł. XIX w. w krajach niem. jako wydawnictwalokalnych Kościołów ewang. lub towarzystw nauk. -„Zeitschrift für Kirchengeschichte"...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Scholastyka Dodano /18.10.2012 Znaków /5 886

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HISTORIOLOGIA - METAHISTORIOLOGIA

  Kształtuje się dzięki refleksjinad przedmiotem, poznaniem i metodą h.

  1. Określenie „historia" (Homer, Herodot) miało najpierwznaczenie podmiotowe (badanie, dociekanie, pytanie o coś,oglądanie, informacja, przekaz, wizja rzeczy i zdarzeń, opis,obraz znakowy i narracyjny, wiedza, nauka o dziejach) i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Scholastyka Dodano /18.10.2012 Znaków /9 830

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HISTORYCZNO - RELIGIJNA SZKOŁA, Religionsgeschichtliche Schule

  Nurt badawczy w liberalnej teologii protest,powstały na przełomie XIX i XX w. w Niemczech (Getynga),wykorzystujący metodę historyczno-genetyczną dobadań religii judeo-chrześcijańskiej (ST i NT), którą traktowałjako zjawisko hist., widziane na tle i w ścisłym powiązaniuz pogańskimi religiami...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Scholastyka Dodano /18.10.2012 Znaków /16 251

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HISTORIOLOGIA - KULTURY i RELIGIE

  Początki świadomości hist, uwidoczniająsię już w pierwszych religiach i kulturach, wbrew opiniiwielu uczonych (J.G. Droysen, E. Troeltsch, P. Yorckvon Wartenburg, W. Eichrodt, G. von Rad, J.S. Mbiti, O.Cullmann), którzy uważają, że myślenie hist, i samo pojęciehistorii jest charakterystyczne jedynie dla...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Scholastyka Dodano /18.10.2012 Znaków /37 942

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HISTORIOGRAFIA KOŚCIELNA - CZASY NOWOŻYTNE

  1. W K o ś c i e l e lac. - na h.k.tego okresu zaważyły tendencje h u m a n i z m u (powrót doźródeł) i r e f o r m a c j a (refleksja na temat istoty Kościoła),a pierwsze dzieła hist, pozbawione aspektu teol. (B. PlatinaLiber de vita Christi ac omnium pontificum, Ve 1479), krytycznienastawione do...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Scholastyka Dodano /18.10.2012 Znaków /21 795

  praca w formacie txt

Do góry