Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  ABSURD

   

  ABSURD (te. absurdus = rażący uszy, nie­zgodny; niedorzeczny, sprzeczny) gr. alogos (Arystoteles); ang. self-contradiction , absurd, absurdity, absurdness, meaninglessness; fr. l'absurde; nm. Absurditiit, Ungereimtheit I. log. Coś, co nie jest zgodne z logiką.

  Wyrażenie (nazwa lub zdanie) sprze­czne...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /23.10.2012 Znaków /1 461

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ABSTRACTIO TOTALIS

   

  ABSTRACTIO TOTALIS = wyodrębnianie całkowite) t pozn. —> Abstrakcja (1-IA) zakresowa.

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /23.10.2012 Znaków /105

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ABSTRACTIO TOTIUS

   

  ABSTRACTIO TOTIUS {nłc. = wyciągnięcie wszystkiego) metaf. -^ Abstrakcja (l-IA') istotowa.

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /23.10.2012 Znaków /101

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ABSTRAKCJA

  ABSTRAKCJA (nłc. = wycią­ganie, odrywanie) gr. aphairesis; ang. abstraction, abstractness; fr. abstraction; nm. Abstraktion, Begrijfsbildung

  1. t. pozn., metaf. W tradycji arystotelesowsko-scholastycznej:

  I. Abstrakcja jako czynność (abstra­howanie) — proces tworzenia —> po­jęć (Ib), polegający na...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /23.10.2012 Znaków /7 536

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ABSTRACTIO FORMALIS

   

  ABSTRACTIO FORMALIS (nłc. = wyodrębnianie jakiegoś aspektu formalnego) t. pozn. —> Abstrakcja (1-IB) formalna.

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /23.10.2012 Znaków /131

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ABSTRACTIO FORMAE A MATERIA

  ABSTRACTIO FORMAE A MATERIA

  (nłc. = oddzie­lanie formy od materii) metaf. -> Abstrakcja (1-IB') składnikowa.

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /23.10.2012 Znaków /119

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ABSOLUTNY

   

  ABSOLUTNY (łc. = wyzwo­lony (ze związków), bezwzględny, zupeł­ny) ang. absolute; fr. absolu; nm. absolut, unbedingt

  metaf. Należący do -^ absolutu (1) lub go dotyczący.

  Bezwzględny, niezrelatywizowany, w przeciwstawieniu do „względnego", „relatywnego", np. absolutna prawda, ab­solutny czas...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /23.10.2012 Znaków /477

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ABSOLUTYZM

   

  ABSOLUTYZM (nłc. (5), od łc. absolutus = bezwzględny) ang. absolutism; fr. absolutisme; nm. Absolutismus

  1. t. pozn. Przeciwstawny us-^ relatywi­zmowi (1) epistemologicznemu pogląd, według którego prawdziwość (zdania) jest

  cechą niestopniowalną, niezmienną, nie­zależną od tego, kto i w jakich...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /23.10.2012 Znaków /1 845

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ABSOLUT

   

  ABSOLUT (nłc. [sc. ens]> = nie przywiązany, niezwiązany, nieograniczo­ny, niezależny, doskonały (byt)) ang. ihe Absolute; fr. l'absolu; nm. das Absolute

  Od czasów Voltire'a ogólnie przyjęty termin na określenie -^ Boga (I), który, deistycznie przeciwstawiony światu, po do­konaniu stworzenia nie ma z...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /23.10.2012 Znaków /1 331

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ABIOGENEZA

   

  ABIOGENEZA (gr. przeczenie a- + bios = życie + genesis - pochodzenie) ang. abioge-nesis, spontaneous generation; fr. abiogenese, generation spontanee; rmi. Abiogenese, Abiogenesis, Urzeugung

  Termin wprowadzony prawdopodobnie przez Th. H. Huxleya (1870), użyty przez niego na określenie powstania życia z...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /23.10.2012 Znaków /1 551

  praca w formacie txt

Do góry