Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  IAM CAECA VIS MORTALIUM

  Hymn z godziny czytańna uroczystość Zwiastowania Pańskiego, będący fragmentemhymnu Prudencjusza na Boże Narodzenie (PL 59,892;Aurelii Prudentii Clementis Carmina, CChrL 126,61-62; Poezje,PSP XLIII 76-78), umieszczony w LH II 1310-1311; dlapotrzeb LG został przetłumaczony przez P. Galińskiego z...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Matylda Dodano /23.10.2012 Znaków /711

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IBA

  Diecezja na Filipinach (wyspa Luzon) eryg. 15 XI1982 z istniejącej od 12 VI 1955 prałatury samodzielnej, sufr.San Fernando; zajmuje 3642 km2 i liczy 676 000 mieszk., wtym 598 251 katolików, 25 parafii, 18 księży diec. i 16 zak.,16 zakonników, 93 siostry.

   

  AAS 47(1955) 708-710; A. Freitag, LThK V 589; AnPont...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Matylda Dodano /23.10.2012 Znaków /340

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IAM CHRISTE SOL IUSTITIAE, Sprawiedliwości słońce, Chrystusie

  Hymn w jutrzni dni powszednich wielkiego postu(LH II 32-33; LG II 39-40), napisany w dymetrach jambicznychw VI w. przez nieznanego autora (zamieszczony whymnarzu z Moissac z X w.; AH II 43, LI 59); w BR występowałw laudesach z incipitem O sol salutis, intimis (Chev 13743), wprowadzonym przez reformę pap. Urbana...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Matylda Dodano /23.10.2012 Znaków /649

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IAHR, The International Association for the History of Religions, Międzynarodowe Stow. Historii Religii

  (w nazwietermin historia religii utożsamia się z religioznawstwem), popierająceakademickie studia religioznawcze i organizującewspółpracę uczonych zajmujących się badaniem religii.

  W 1950 w Amsterdamie na VII Międzynar. Kongresie Religioznawczym(kongresy organizowane były od 1900) powstałoThe...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Matylda Dodano /23.10.2012 Znaków /2 204

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ADIAFORA

   

  ADIAFORA (gr. adidphora> = rzeczy obojętne—ani dobre, ani złe) an^.adiaphom Termin występujący w starożytnej logice i etyce (Zenon z Ktiion, Epikur) jako określe­nie przedmiotów niezróżnicowanych oraz spraw i czynów moralnie obojętnych.

  log. Przedmioty indjrwidualne, które nie mają cech odrębnych...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /23.10.2012 Znaków /816

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ADEKWATNOŚĆ

   

  ADEKWATNOŚĆ (nłc. = zrównanie, współmierność, odpowied­niość) ang. adequacy, adequateness; iv. adequation; nm. Adequatheit

  Dorównanie — relacja proporcjo­nalności, np. między poznaniem i rzeczy­wistością, przyczyną i skutkiem, środ­kiem i celem. Ogólnometodologiczny po­stulat adekwatności jest...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /23.10.2012 Znaków /2 213

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AFEKT

   

  AFEKT (łc. = uczucie, skłon­ność, namiętność) gr. pdthos; łc. affectio, passio; ang. ajfection; fr. affection; run. Affekt, Ajfektion, Gefuhl psych. Krótkotrwałe intensywne —> uczu­cie (2), któremu towarzyszy, oprócz wy­raźnych zmian fizjologicznych, obniżenie samokontroli nad świadomymi formami...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /23.10.2012 Znaków /371

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AFIRMACJA

   

  AFIRMACJA (łc. = potwier­dzenie) gr. katdphasis; ang. affirmation; fr. affirmation; nm. Affirmation, Bejahung

  t. pozn. Moment stwierdzenia lub uz­nania czegoś—pozytywnie (—> asercja /1 /) lub negatywnie (—> negacja /3/); może być interpretowany przedmiotowo lub metajęzykowo. W porównaniu z negacją...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /23.10.2012 Znaków /718

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AGNOSTYCYZM

   

  AGNOSTYCYZM dgnostos = niezna­ny; niepoznawalny) ang. agnosticism; fr. agnosticisme; ivm. Agnostizismus

  Nazwa wprowadzona przez Th. H. Huxleya (1869, agnostic = 'agnostyk') na okre­ślenie doktryny H. Spencera, według któ­rej poza zjawiskami istnieje jeszcze rzeczy­wistość absolutna, lecz niepoznawalna.

  1...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /23.10.2012 Znaków /1 860

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AGREGAT

   

  AGREGAT (łc. aggregatus = skupiony, zgromadzony) gr. syndesmos (Arystote­les); ang. aggregate, aggregation; fr. agregat; nm. Aggregat

  -^ Całość (2) powstała w wyniku łą­cznego ujęcia lub skupienia różnorodnych -> części.

  log. syn.^> Zbiór (2) (w sensie kolek­tywnym).

  soc. Agregat...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /23.10.2012 Znaków /628

  praca w formacie txt

Do góry