Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  IDEE - SIŁY

  W filozoficznej teorii A. —> Fouilée uświadomionei aktywne (w formie swoistej skłonności do samourzeczywistnieniasię) treści myślowe (np. idea wolności) pobudzająceludzi do działania; tkwiąc jednocześnie w każdymbycie w postaci specyficznych pragnień, uczuć i myśli i.-s. sąimmanentną siłą...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Matylda Dodano /23.10.2012 Znaków /2 454

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IDENTYCZNOŚĆ

  (łac. identitas ten sam), w logice ->relacja dwuczłonowa (najczęściej oznaczana symbolem „ = ")zachodząca między każdym przedmiotem a nim samym, niewystępująca jednak między 2 różnymi przedmiotami; szerzejstosunek zachodzący między 2 przedmiotami, osobami, grupamispoł. lub wymiarami rzeczywistości...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Matylda Dodano /23.10.2012 Znaków /3 109

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IDEALIZM - ASPEKT AKSJOLOGICZNO - SPOŁECZNY i TEOLOGICZNY

  1. W teorii wartości, zwl. w e t y c e kognitywnej (— kognitywizm),przez i. rozumie się w szerszym sensie pogląd, wgktórego wartości lub normy mor. mają status obiektywny iobowiązujący (co jest jednym z podstawowych wyróżnikówetyki w stosunku do —> etologii 2, strzegąc jej przed —» relatywizmem);mor. i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Matylda Dodano /23.10.2012 Znaków /6 341

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IDEACJA

  (gr. idea kształt, wzór, przedstawienie), w —»fenomenologii wielofazowy proces dochodzenia do —» ejdetycznegooglądu obiektywnie istniejącej sfery idealnej (—» idea),zwany niekiedy —> ejdetyczną redukcją; termin i., którym E.—» Husserl posługiwał się od wydania Philosophie der Arithmetik(Hl 1891), jest...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Matylda Dodano /23.10.2012 Znaków /3 781

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IDEALIZACJA

  (łac. idealis idealny), w nauce i filozofiiprocedura —> abstrakcji wyróżniająco-konstruującej (a nieizolującej), która prowadzi do aproksymatywnego wzorca (—»model) jakiejś rzeczywistości (jej fragmentu lub własności)bez odpowiadających mu w tej rzeczywistości zmysłowo danychkorelatów; potocznie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Matylda Dodano /23.10.2012 Znaków /5 151

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ICZANG, Ichang

  Diecezja w Chinach (prow. Hupej)eryg. 11 IV 1946 z istniejącego od 3 XII 1924 wikariatuapost., sufr. Hankou; zajmuje 28 000 km2 i 1950 liczyła 5 minmieszk., w tym 15 078 katolików, 156 parafii, 15 księży diec.i 42 zak., 77 sióstr.

   

  AAS 38(1946) 301-306; A. Pucci, ECat VI 1537-1538; A. Freitag, LThK V...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Matylda Dodano /23.10.2012 Znaków /361

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IDEALIZM

  (gr. idea to, co widoczne, kształt, postać,wzór, istota, pojęcie, przedstawienie, przeżycie świadome),nazwa zróżnicowanych stanowisk i kierunków filoz., którychspecyfikę wyznaczają odplatońskie lub pokartezjańskie rozumienie— idei oraz opozycja wobec —> naturalizmu bądź —»realizmu;

  ponadto terminem i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Matylda Dodano /23.10.2012 Znaków /1 099

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ID

  (łac. to, ono), najgłębsza, pierwotna, dziedziczna, niepoddająca się bezpośrednim wpływom zewn., nieświadoma,aracjonalna i nie podlegająca ocenie mor., warstwa lub czynnikludzkiej —» psychiki (obok —» ego i —> superego), będącaźródłem dynamizmu życiowego, albo tylko hipotetyczny konstrukt(model)...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Matylda Dodano /23.10.2012 Znaków /4 405

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IDEALIZM - ASPEKT TEORIOPOZNAWCZO - ONTOLOGICZNY

  1. W znaczeniuzwiązanym z platońską teorią idei i. oznacza stanowiskouznające obiektywne (tzn. niezależne od świadomości poznającej lub jej podmiotu) istnienie s f e r y i d e a l n e j (ideajako ogół, przedmiot .—» matematyki, wartość); w aspekciesporu o —> uniwersalia pogląd ten określa się mianems...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Matylda Dodano /23.10.2012 Znaków /14 213

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IDAH

  Diecezja w Nigerii eryg. 17 XII 1977 z istniejącejod 26 IX 1968 prefektury apost., powstałej przez wydzieleniez diec. Lokoja, sufr. Kaduny; zajmuje 12 898 km2 i liczy 1,17min mieszk., w tym 53.963 katolików, 14 parafii, 15 księżydiec. i 10 zak., 21 zakonników, 56 sióstr.

   

  AAS 61(1969) 154-155 , 70(1978)...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Matylda Dodano /23.10.2012 Znaków /371

  praca w formacie txt

Do góry