Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  AKT CZYSTY

   

  AKT CZYSTY (tłum. wyrażenia Arysto­telesa: ) nłc. actus purus; ang. pure act, pure actuality; fr. acte pur; nm. rein Akt

  metaf. Należące do tradycji arystoteleso­wsko-tomistycznej określenie Boga jako by­tu, który jest samym -> aktem (1), bez do­mieszki możności. Znaczy to w tym ujęciu, że Bóg —...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /23.10.2012 Znaków /531

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AKCEPTACJA

   

  AKCEPTACJA (łc. acceptatio = przyjmo­wanie) ang. acceptance; fr. acceptation; nm. Akzeptierung psych. Postawa pozytywnego odniesie­nia się do innych lub do własnej osoby. Akceptację należy odróżniać od —> apro­baty, która jest przede wszystkim poję­ciem moralnym i wiąże się z...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /23.10.2012 Znaków /343

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AKT I MOŻNOŚĆ (akt i potencja)

   

  AKT I MOŻNOŚĆ (akt i potencja) (tłum. nłc. )

  metaf. Para pojęć korelatytvnych, wpro­wadzonych, częściowo rozłącznie (doty­czy to aktu), przez Arystotelesa. Są one korelatywne w tym sensie, że do określenia „możności" niezbędny jest „akt", ale nie odwrotnie, gdyż „akt" jest pojęciem pierwotnym...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /23.10.2012 Znaków /1 997

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AKOMODACJA

   

  AKOMODACJA (łc. accomodatio = przy­stosowanie, przyzwyczajenie) ang. accom-modation; fr. accommodation; nm. Akkomodation, Anpassung

  Mol. Zespół procesów fizjologicz­nych powodujących modyfikację funkcjo­nalną w organizmie pod wpływem warunków środowiska biologicznego; może obejmować funkcje...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /23.10.2012 Znaków /1 544

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AKTUALIZACJA

   

  AKTUALIZACJA , tłum. z gr. entelecheia einai (Arystoteles)) ang. actualizing, actualization; fr. actuation, actualisation; nm. Aktualisierung

   

  metaf. W tradycji arystotelesowsko-tomistycznej: ukonstytuowanie się treści w obrębie istniejącego bytu, rozumiane ja­ko swoiste pojawienie się skutku dzięki...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /23.10.2012 Znaków /433

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AKOSMIZM

   

  AKOSMIZM (gr. przeczenie a + kosmos = porządek) ang. acosmism; ix. acosmisme; nm. Akosmismus

  Szczególna postać -^ immaterializmu, będąca jedną z konsekwencji -^ panteizmu, wyrażająca się mianowicie w poglą­dzie, że świat zewnętrzny nie istnieje real­nie, lecz jest tylko złudzeniem i w gruncie...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /23.10.2012 Znaków /509

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AKSJOMAT

   

  AKSJOMAT (gr. , -atos = to, co wiarygodne, niewątpliwe; zasada, założe­nie, postulat) nłc. propositio per se nota; ang. axiom; fr. axiome; nm. Axiom

  metod. syn.—> Pewnik (1) — twierdze­nie nie wymagające uzasadnienia, samo przez się oczywiste (—> oczywistość /3/) — dla tego, kto rozumie...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /23.10.2012 Znaków /931

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AKTUALIZM

  AKTUALIZM (nłc. actualis = czynny) ang. actualism; fr. actualisme; nm. Aktualismus, Aktualitdtstheorie

  1. filoz. przyr. Termin zaczerpnięty z ge­ologii (J. Hutton 1785, Ch. Lyell 1830) na oznaczenie poglądu, że zachodzące sto­pniowo w dziejach Ziemi procesy natural­ne były powodowane tymi samymi czyn­nikami...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /23.10.2012 Znaków /2 873

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AKSJOMATYKA

   

  AKSJOMATYKA (nm. z gr. aksiomatikós = odnoszący się do aksjomatu) ang. ariomatics; fr. l'axiomatique; nm. Axiomatik

  metod. Układ wszystkich zdań przyję­tych jako —> aksjomaty (2) —> systemu de­dukcyjnego.

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /23.10.2012 Znaków /255

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IDEAŁ

  (gr. idea kształt, wzór, przedstawienie; łac. idealisidealny), —> wartość lub —» dobro, które w najwyższej mierzeczyni zadość wymaganiom człowieka i dlatego staje sięprzedmiotem ludzkich dążeń, bądź doskonały wzór (idealnylub skonstruowany, a więc czysto intencjonalny, transcendentnywzględem swych...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Matylda Dodano /23.10.2012 Znaków /9 970

  praca w formacie txt

Do góry