Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  ALGEBRA LOGIKI

   

  ALGEBRA LOGIKI ang. algebra of logie, logical algebra; fr. algebre de la logique; nm. Algebra der Logik

  Termin utworzony przez G. Boole'a, upo­wszechniony przez E. Schrodera (1890-96) i L. Couturata (1905); obecnie używany w znaczeniu historycznym.

  Logika formalna uprawiana metodami al­gebry w 2. poł. XIX i...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /23.10.2012 Znaków /648

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AKTYWNOŚĆ

   

  AKTYWNOŚĆ gr. poietn (2); łc. actio (2); nłc. activitas; ang. actwity, action (2); fr. actwite, action (2); run. Aktivitat, Tun (2)

  Realizowanie zdolności działania; ce­cha tego, co jest czynne.

  metaf. -Działanie (1) jako jedna z dziesięciu wymienionych przez Arysto­telesa —> kategorii (1)...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /23.10.2012 Znaków /388

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ALGORYTM

   

  ALGORYTM (zlatynizowana forma imie­nia matematyka arabskiego Muhammada ibn Musa al-Chwarizmego vel al-Chorezmiego), którego jedno z dzieł (824) otrzymało w łacińskim przekładzie tytuł: Algorithmi de numero Indorum) ang. algorithm; fr. algorithme; nm. Algorithmus

  metod. Ściśle określony zespół reguł...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /23.10.2012 Znaków /2 173

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ALEGORIA

   

  ALEGORIA (gr. od dllos = inny + agoreuo = przemawiam; allegorein = mó­wić obrazowo) ang. allegory; fr. allegorie; nm. Allegorie

  Obrazowanie za pomocą figur (słow­nych, plastycznych), które poza swoim znaczeniem dosłownym mają także zna­czenie przenośne; także same owe figury. Alegoria jest rodzajem...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /23.10.2012 Znaków /1 013

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ALETHEIA

   

  ALETHEIA (gr. aletheia = to, co nie zakry­te, nie ukryte; prawdziwość, szczerość)

  W języku wczesnogreckim słowo aletheia wyrażało w swym archaicznym tiżyciu nie tyle relację między wypowiedzią o stanie rzeczy a samym owym stanem czy też rela­cję między podmiotem a tym, co ów podmiot odbiera ze...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /23.10.2012 Znaków /2 394

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ALFABET JĘZYKA

   

  ALFABET JĘZYKA {alfa i beta — nazwy dwóch pierwszych liter alfabetu greckie­go) ang. alphabet = vocabulary {in formal grammar and logical syntax), lexicon; nm. Lexikon

  metod. Zbiór wyrażeń prostych —> języ­ka sformalizowanego, z których utworzo­ne są wyrażenia złożone tego języka. Do alfabetu języka...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /23.10.2012 Znaków /532

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ALGEBRA

   

  ALGEBRA (arab. al-dżabar = przenoszenie wyrażeń z jednej strony równania na drugą; wyraz użyty w tytule jednego z dzieł matematyka arabskiego Muhammada ibn Musa al-Chwarizmego vel al-Chorezmiego) ang. algebra; fr. algebre; nm. Algebra

  Nauka o własnościach systemów alge­braicznych, czyli zbiorów...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /23.10.2012 Znaków /1 102

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AKTUALNY

   

  AKTUALNY (nłc. = działają­cy) ang. actual; fr. actuel; nm. aktuell

  metaf. Pozostający w —> akcie (1) lub nim będący.

  pot. Istniejący w teraźniejszości.

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /23.10.2012 Znaków /196

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AKSJOLOGIA

  AKSJOLOGIA (filozofia wartości, ogól­na teoria wartości) (gr. aksios = godny, cenny + logos = słowo, nauka) ang. axiology; fr. axiologie; nm. Axiologie

  Nazwa wprowadzona przez P. Lapirego (1902) na określenie nauki o wartościach moralnych. Nauka o —> wartościach (1,2, 3), rozpatrująca zagadnienia nadrzędne...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /23.10.2012 Znaków /2 247

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AKT

   

  AKT (łc. = czyn, działanie, urze­czywistnienie; nłc. tłum. wyrażeń Arysto­telesa: - ) ang. act, action; fr. acte; nm. Akt

  1. metaf. U Arystotelesa: znaczenie uży­tych przez niego terminów energeia i entelecheia, odniesionych do poszczególnych faz procesu -> zmiany (1). We wszelkiej zmianie, ujmowanej...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /23.10.2012 Znaków /3 051

  praca w formacie txt

Do góry