Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  IDENTYFIKACJA

  (łac. identificare utożsamiać), proces(lub jego rezultat) określenia albo samookreślenia —» tożsamościjednostkowej (osoby lub rzeczy) bądź grupowej przezukazanie ścisłego związku (—» identyczność) z punktem odniesienia;i. może się dokonać przez ustalenie tzw. takożsamości,czyli przynależności...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Matylda Dodano /23.10.2012 Znaków /1 008

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IDEOLOGIA - FUNKCJE

  I. pełni różne funkcje psych, i społ.;przede wszystkim stanowi uproszczoną i fragmentarycznąoraz ujętą w aspekcie dynamicznym (perspektywa hist, i elementprognozowania) reprezentację poznawczą świata społeczno-kulturowego, dzięki której rzeczywistość jawi się jakowzględnie stabilna, mimo jej...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Matylda Dodano /23.10.2012 Znaków /3 836

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IDENTYFIKACJA - W PSYCHOLOGII

  Termin i. jest wykorzystywany dookreślenia natury procesów poznawczych (—> poznanie) ikształtowania się —> osobowości.

  1. Wg koncepcji traktującej —» spostrzeganie jako proces ocharakterze umysłowym i decyzyjnym (—> decyzja) i., utożsamianaz tzw. pozytywną —» abstrakcją (A. Lewicki)...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Matylda Dodano /23.10.2012 Znaków /6 580

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IDEOLOGIA - KULTURA

  Określenie statusu ideologii (II,III) jako jednej z dziedzin kultury jest uzależnione od stosunkui. do —* prawdy, a więc od zgodności tej formy —> wiedzyz rzeczywistością oraz z postulowanymi współcześnie wymogamiepistemologiczno-metodologicznymi; w szczególnościspecyfikę i. określa jej relacja do —»...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Matylda Dodano /23.10.2012 Znaków /12 288

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IDENTYFIKACJA - W NAUKACH SPOŁECZNYCH

  I. oznacza proces utożsamianiasię jednostki z —> grupą społ., której cele i wartościuznaje ona za własne, lub też z wykonywaną funkcją alborolą społeczną.

  I. z grupą społ. wymaga uświadomienia sobie istnienia grupyjako pewnej całości i uznania siebie za jej członka; i. jakołączność i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Matylda Dodano /23.10.2012 Znaków /5 278

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IDEOLOGIA - RELIGIA

  I. i —» religia są systemami wypowiedzio charakterze poznawczym, które jednak pełnią także ważnefunkcje praktyczne; określenie występujących między nimipodobieństw i różnic ujawnia się najbardziej w aspekcie ichnatury oraz stosowanych w nich form uzasadniania i pełnionychprzez nie funkcji.

  1. Typowa...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Matylda Dodano /23.10.2012 Znaków /23 564

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IDEOEGZYSTENCJALIZM

  (gr. idea wzór, kształt,przedstawienie, myśl; lac. existere występować, okazać się,istnieć), nurt —> spirytualizmu łączący idealistyczną metafizykęz antropocentrycznymi (—» antropocentryzm I) analizamitypowymi dla —» egzystencjalizmu (I A); rozpowszechnił siępod nazwą „filozofii ducha"...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Matylda Dodano /23.10.2012 Znaków /4 614

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ALIENACJA

  ALIENACJA (łc. alienatio = zrzeczenie się, pozbycie się czegoś, utrata jakichś praw, przeniesienie na irmą osobę jakiegoś prawa, zwłaszcza prawa własności; odda­lenie, zerwanie, niechęć; nieobecność du­chowa) ang. alienation; fr. alienation; nm. Entfremdung, Entaufierung, Yemuflerung

  Termin...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /23.10.2012 Znaków /4 036

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ALGEBRA BOOLE'A

   

  ALGEBRA BOOLE'A ang. Boolean alge­bra; fr. algebre de Boole; nm. Boolesche Alge­bra

  Niepusty zbiór, w którym wyróżnio­ne zostały dwa elementy (0,1) i określone trzy operacje spełniające pewne proste warunki, zwane aksjomatami algebry Boole'a (może być ona oparta na różnych układach...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /23.10.2012 Znaków /1 405

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AKTYWIZM

   

  AKTYWIZM (łc. activus = czynny, dzia­łający) ang. activism; fr. acłivisme; nm. Aktivismus

  1. metaf. W przeciwstawieniu do us->substancjalizmu (1): pogląd, według którego rzeczywistość jest natury dynamicznej, a będące tego wyrazem działanie jest pierwotniejsze od substancji i niezależne od niej...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /23.10.2012 Znaków /1 716

  praca w formacie txt

Do góry