Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  ANALOGAT

   

  ANALOGAT (nłc. analoga, -orum = słowa zbieżne, odpowiadające sobie, oddające tę samą myśl, z gr. andlogos = proporcjonal­ny, podobny) ang. analogat; nm. Analogat Desygnat określonego terminu -> ana­logicznego (1), jeden z podmiotów realizo­wania się wspólnej takim podmiotom pro­porcjonalnej treści...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /24.10.2012 Znaków /597

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANALOGIA

   

  ANALOGIA = odpowie-dniość, podobieństwo) łc. proportio, analo­gia; ang. analogy; fr. analogie; nm. Analogie

  1. metod. Podobieństwo zachodzące mię­dzy przynajmniej dwoma przedmiotami A i B, będące podstawą rozumowania, które stwierdza, że B ma określoną cechę, ponieważ ma ją A, pod jakimś...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /24.10.2012 Znaków /7 612

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANALOGICZNY

   

  ANALOGICZNY (gr. = oparty na proporcji matematycznej) nłc. analogicus; ang. analogous; fr. analogue; nm. analog

  Orzekający o przedmiotach, do któ­rych się odnosi, nie jednoznacznie, lecz na zasadzie podobieństwa, jakie zachodzi mię­dzy tymi przedmiotami. Podstawą podo­bieństwa może być np...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /24.10.2012 Znaków /660

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANALOGON

   

  ANALOGON (gr. analogom = to, co proporcjonalne, analogiczne, podobne) nm. Analogon

  To, co przysługuje proporcjonalnie po­szczególnym -> analogatom, proporcjo­nalnie wspólna im doskonałość, analogi­czna treść, racja analogicznego orzekania.

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /24.10.2012 Znaków /283

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANAMNEZA

   

  ANAMNEZA (gr. = przypo­minanie sobie, pamięć) ang. anamnesis; fr. anamnese; nm. Anamnese

  U Platona: poznanie przez przypo­minanie sobie idei, z którymi dusza obco­wała przed połączeniem się z ciałem. Kon­cepcja poznania przez anamnezę zakłada wędrówkę dusz (-> metempsychoza).

  psych...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /24.10.2012 Znaków /514

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AMFIBOLIA

   

  AMFIBOLIA (gr. = dwuzna­czność) ang. amphiboly; fr. amphibolie; nm. Amphibolie

  metod. Szczególny przypadek —> wielo­znaczności aktualnej, polegający na nie­jednoznacznej strukturze wypowiedzi. Na przykład sformułowanie: „podporząd­kowywanie filozofii psychologii" można rozumieć jako: a) nadrzędność...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /24.10.2012 Znaków /912

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANALIZA EGZYSTENCJI

   

  ANALIZA EGZYSTENCJI nm. Existenz-analyse

  Nazwa metody psychoterapeutycznej V. E. Frankla, opracowanej na gruncie psychologii głębi, a należącej do psycholo­gii analitycznej istnienia (—> analiza egzy­stencjalna III). Metoda ta polega na roz-patrywaniu przebiegu czyjegoś życia w świetle danych, które w...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /24.10.2012 Znaków /1 193

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AMFIBOLOGIA

   

  AMFIBOLOGIA amphibolia = dwu­znaczność + logos = słowo, nauka) ang. amphibology, amphibologism; fr. amphibolo­gie; nm. Amphibologie

  W tekstach filozoficznych niemieckich i zwłaszcza francuskich spotyka się raczej formy Amphibolie, amphibolie, formy zaś Amphibologie, amphibologie uważane są za...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /24.10.2012 Znaków /359

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AMORALIZM

   

  AMORALIZM (gr. przeczenie a- + łc. moralis = obyczajny; obyczajowy, dotyczący obyczaju) fr. amoralisme; nm. Amoralismus

  1. et. Pogląd odrzucający obowiązujące bądź powszechnie, bądź w określonym czasie i kręgu kulturowym wartości mo­ralne albo też uznający pewne dziedziny działalności ludzkiej...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /24.10.2012 Znaków /1 521

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AMORYZACJA

   

  AMORYZACJA (fr. od łc. amor = miłość)

  Termin P. Teilharda de Chardin ozna­czający opisywany przez niego proces nie­ustannego przyrostu i uaktywruenia ener­gii miłości — od partykularnej, łączącej dwoje ludzi, aż po wysublimowaną, pełną i czynną miłość powszechną. Amoryzacja jest według...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /24.10.2012 Znaków /476

  praca w formacie txt

Do góry