Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  ANTYNATURALIZM

   

  ANTYNATURALIZM anti = prze­ciw + łc. naturalis = przyrodzony, natural­ny) ang. antinaturalism

  Kierunek w filozofii nauki przeciwstaw­ny -^ naturalizmowi (4), postulujący epistemologiczną i metodologiczną odmien­ność nauk społecznych i humanistycz­nych w stosunku do nauk przyrodni­czych; odmienność ta...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /24.10.2012 Znaków /1 381

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANTROPOZOFIA

  ANTROPOZOFIA (gr. anthropos = czło­wiek -I- sophia = mądrość) ang. anthroposophy; fr. anthroposophie; run. Anthroposophie

  Nazwa użyta po raz pierwszy przez Th. Yaughana (1650).

  Doktryna postulująca nawiązanie kon­taktu z Bogiem nie za pośrednictwem po­znania zmysłowego lub roztimowego, lecz poprzez...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /24.10.2012 Znaków /853

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANTYNOMIA

   

  ANTYNOMIA (gr. = wza­jemna sprzeczność praw) ang. antinomy; fr. antinomie; nm. Antinomie

  1. log. -^ Sprzeczność (1) między dwo­ma zdaniami należącymi do tego samego rozumowania, powstała mimo respekto­wania obowiązujących reguł formułowa­nia i uzasadniania twierdzeń; stąd rozwią­zanie...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /24.10.2012 Znaków /3 321

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANTYCYPACJA

   

  ANTYCYPACJA (łc. = wstę­pne pojęcie, pierwotne wyobrażenie o czymś) gr. prólepsis (1); ang. anticipation; fr. anticipation; nm. Antizipation, Yorwegnahme

  U stoików i epikurejczyków: sponta­niczne przechodzenie od szczegółowych spostrzeżeń do sądu ogólnego.

  U F. Bacona: przedwczesne...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /24.10.2012 Znaków /1 445

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANTYPSYCHOLOGIZM

   

  ANTYPSYCHOLOGIZM (gr. anfz = prze­ciw + —> 'psychologizm') ang. antipsychologism; nm. Antipsychologismus

  Stanowisko zaznaczające się w niektó­rych nowszych kierunkach filozoficznych i w humanistyce, przeciwstawiające się psychologizmowi.

  metaf., t. pozn. Stanowisko sprzeciwia­jące się sprowadzaniu...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /24.10.2012 Znaków /1 180

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANTROPOMORFIZM

   

  ANTROPOMORFIZM anthropomor-phos = mający kształt ludzki, od dnthropos = człowiek + morphe = kształt, wygląd) ang. anthropomorphism; fr. anthropomorphi-sme; nm. Anthropomorphismus

  Termin tworzący wraz z terminami po­krewnymi, takimi jak „antroponoetyzm" czy „antropopatyzm", grupę charakterysty­czną dla...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /24.10.2012 Znaków /1 667

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANIOŁ

   

  ANIOŁ (gr. dggelos = zwiastun, posłaniec) nłc. angelus; ang. angel; fr. ange; nm. Engel

  W teologii dogmatycznej: duch czy­sty stworzony przez Boga, w hierarchii bytów zajmujący miejsce pośrednie mię­dzy Bogiem a ludźmi. Na podstawie da­nych biblijnych podkreśla się, że nazwa „anioł"...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /24.10.2012 Znaków /1 965

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANARCHIZM

   

  ANARCHIZM ang. anarchism; fr. anar­chie, anarchistne; nm. Anarchismus

  Doktryna społeczno-polityczna negująca prawo państwa do interweniowania w życie jednostki i postulująca zniesienie wszel­kiej władzy politycznej i organizacji pań­stwowej. Idee anarchistyczne głosili już sta­rożytni sofiści, cynicy...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /24.10.2012 Znaków /2 285

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANTROPONOETYZM

   

  ANTROPONOETYZM dnthropos = człowiek + noetos = dający się pojąć rozu­mem, intelektualny, myślowy)

  Jedna z postaci —> antropomorfizmu, według której świat jako stworzony przez Boga stanowi racjonalną całość ze wzglę­du na podobieństwo rozumu boskiego i ludzkiego. Według tego poglądu Bóg miał­by...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /24.10.2012 Znaków /448

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANOMIA

   

  ANOMIA (gr. = bezprawie, za­przeczenie prawa) ang. anomia; fr. anomie; nm. Anomie

  et. Zaprzeczenie zarówno ->heteronomii (1), jak i —> autonomii (1), biorące się z przekonania, że moralność może się obejść bez praw, obowiązków i sankcji, gdyż wy­starczającą podstawą ludzkiego działania...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /24.10.2012 Znaków /1 841

  praca w formacie txt

Do góry