Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Animalistyczne przedstawienie, animalistyka

  Wmalarstwie, rzeźbie i grafice przedstawienie zwierzątlub scen ze zwierzętami; artysta specjalizujący się wtej tematyce zw. jest animalistą. P.a., znane od paleolitu,występowało często w sztuce staroż. i w sztukachWschodu.

  Wyobrażenia zwierząt, spotykane wśredniowieczu w rzeźbie arch. i iluminacjach...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Geraldyna Dodano /24.10.2012 Znaków /585

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Antualaż

  Koronka klockowa z przewagą płótna wmotywach dekor., wyrabiana w XVIII w.

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Geraldyna Dodano /24.10.2012 Znaków /82

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Antependium, antepedium, frontale

  Zasłona lubzakrycie podstawy stałego ołtarza chrzęść; niektórewczesne a. obiegały mensę ołtarza ze wszystkichstron; od XI w. zakrywały jedynie przednią część;wykonywane ze złota i srebra, często zdobione szlachetnymikamieniami i filigranem, z tkanin haftowanych,drewna malowanego lub...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Geraldyna Dodano /24.10.2012 Znaków /525

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Anioły

  Istoty duchowe, zajmujące w hierarchii bytówmiejsce pomiędzy Bogiem a ludźmi; wyobrażeniaa. są inspirowane tekstami bibl. i apokryficznymi.

  Teolodzy podzielili a. na dziewięć chórów, z którychw sztuce chrzęść, najczęściej wyobrażano serafinów,cherubinów i trony, archaniołów i anioły. Serafinówi...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Geraldyna Dodano /24.10.2012 Znaków /1 585

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Antyfonarz

  Księga liturg. zawierająca początkowoteksty mszy śpiewane przez chór (a. mszalny) orazteksty i zapisy nutowe psalmów, antyfon i responsariów,oficjum godzin kanonicznych, a od XII w. modlitwyprzeznaczone na nabożeństwa z wyjątkiemmszy, dla której wyodrębniony został —> graduał;często bogato zdobiony.(od...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Geraldyna Dodano /24.10.2012 Znaków /430

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  APOFANTYCZNY

   

  APOFANTYCZNY = twierdzący, od apophansis = okazanie, oświadczenie; twierdzenie) ang. apophantic; fr. apophantique; nm. apophantisch

  1. Określenie zdania, które może być zarówno twierdzące (kataphatikós), jak i przeczące (apophatikos). Zdanie apofanty-czne jest zdaniem orzekającym (u Arysto­telesa:...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /24.10.2012 Znaków /867

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  APOSTERIORYZM

   

  APOSTERIORYZM <łc. a posteriori = od następnego)

  t. pozn. Stanowisko przeciwstawne ps—> aprioryzmowi, zwane niekiedy empiryzmem epistemologicznym, niekiedy empiryzmem metodologicznym, albo też jednym i drugim łącznie. Według aposterioryzmu prawdziwość poznania może być uzasad­niona — bezpośrednio lub...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /24.10.2012 Znaków /399

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  APOFATYZM

   

  APOFANTYKA (gr. apophantikós = twier­dzący) ix. 1'apophantiąue; nm. Apophantik

  Nazwa stosowana niekiedy na określe­nie tej części logiki Arystotelesa, która tra­ktuje o zdaniach.

  E. Husserl wyróżnia w obrębie logiki formalnej logikę apofantyczną(AMS-sagenlogik).

   

   

  APOFATYZM (gr. apophatikos =...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /24.10.2012 Znaków /611

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  APRIORYZM

   

  APRIORYZM (łc. a priori = uprzednio, z góry) ang. apriorism; fr. apriorisme; nm. Apriorismus

  1. t. pozn. Stanowisko przeciwstawne vs-^ aposterioryzmowi, zwane także ra­cjonalizmem metodologicznym, przyzna­jące rozumowi, nie zaś doświadczeniu główną rolę w poznaniu. Rozróżnia się:               a.)...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /24.10.2012 Znaków /1 749

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  APOKATASTAZA

   

  APOKATASTAZA = przywrócenie do poprzedniego stanu, po­wrót do czegoś) łc. restitutio; ang. apocatastasis; fr. restitution; nm. Apokatastasis

  U pitagorejczyków i u Heraklita z Efe­zu: powrót wszystkiego, co było, do stanu pierwotnego. Idea ta znalazła wyraz w stoickiej teorii -^ wiecznego powrotu (Id)...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /24.10.2012 Znaków /796

  praca w formacie txt

Do góry