Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  BIOLOGIA TEORETYCZNA

   

  BIOLOGIA TEORETYCZNA nm. theoretische Biologie Termin wprowadzony przez L. von Bertalanffy'ego (1951).

  Nazwa niezbyt ostra, używana nie tyle w przeciwstawieniu do „biologii prakty­cznej", ile na oznaczenie nauki, która w szerszym niż tamta zakresie stosuje po­jęcia teoretyczne oraz rozumowanie dedu­kcyjne...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /26.10.2012 Znaków /1 415

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AUTONOMIA

   

  AUTONOMIA (gr. <autonomta> = niezawisłość) ang. autonomy; fr. autonomie; nm. Autonomie

  et. Stanowisko, zgodnie z którym czło­wiek sam jest twórcą prawa moralnego i je­go treści, lub szerzej: pogląd, według które­go dla poznania dobra moralnego nie trzeba odwoływać się do Boga — twórcy...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /26.10.2012 Znaków /2 103

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AUTORYTARYZM

   

  AUTORYTARYZM fr. autoritarisme

  psych., soc. Postawa charakterystyczna dla osobowości zasadniczo niedemokraty­cznej, skłonnej do ulegania wąsko pojmo­wanemu —> autorytetowi lub — rzadziej — do przeciwstawiania się mu, a jednocześnie usiłującej być samą tak pojętym autorytetem i podporządkowywać sobie...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /26.10.2012 Znaków /1 231

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AUTORYTET

   

  AUTORYTET <łc. <auctoritas>, -atis = ra­da, namowa, wola, wyrok, uchwała, roz­kaz; przykład, wzór, powaga, wpływ, zna­czenie) ang. authority; fr. authorite; nm. Autoritat

  Interdyscyplinarny termin teoretyczny z zakresu nauk o człowieku, definiowany głównie na gruncie psychosocjologicznym...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /26.10.2012 Znaków /7 069

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AUTOMATYZM

   

  AUTOMATYZM (gr. automatismos = przy­padek, przypadkowość) ang. automatism; ix. automatisme; nm. Automatismus

   

  1. Zasada działania urządzeń technicznych funkcjonujących samoczynnie bez udziału człowieka.

  W fizjologii: zasada samoczynnego i autonomicznego funkcjonowania niektó­rych ośrodków...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /26.10.2012 Znaków /791

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AUTOMAT

   

  AUTOMAT (gr. automatos = sam przez się; to automaton = przypadek) ang. automaton; ix. automate; nm. Automat

  Urządzenie techniczne wykonujące w zastępstwie człowieka — samoczynnie lub półsamoczynnie — określone działa­nia w sposób zaplanowany przez konstru­ktora.

  Pojęcie abstrakcyjne...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /26.10.2012 Znaków /1 790

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ATOM

   

  ATOM (gr. atomom (1) = to, co niepo­dzielne) łc. elementum, atomus (1. mn. „ato­my" = principia, semina rerum, minima naturae, corpuscula, prima corpora, elementa); ang. atom; fr. atome; nm. Atom

  W starożytnej filozofii greckiej — nie­podzielna cząstka materii (Leukippos, Demokryt, Epikur).

  psych...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /26.10.2012 Znaków /655

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AUTOGENEZA

   

  AUTOGENEZA (gr. autos = sam + genesis = pochodzenie) ang. autogenesis, autogeny; fr. autogenese; nm. Autogenese

  filoz. przyr. syn.—> Samorództwo.

  biol. Teoria, według której ewolucja w świecie organicznym przebiega nieza­leżnie od warunków środowiska, a jej we­wnętrznym, czynnikiem jest...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /26.10.2012 Znaków /416

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ATOMISTYKA

   

  ATOMISTYKA ang. atomistic theory (1), molecular physics (2); fr. l'atomistique; nm. Atomistik

  filoz. przyr. Doktryna przyjmująca za­łożenie, że materia ma budowę nieciągłą (m. in. Leukippos, Demokryt, Epikur, Lukre­cjusz, P. Gassendi).

  Ogólna nazwa działu fizyki mającego za przedmiot badań...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /26.10.2012 Znaków /448

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AUTOGONIA

   

  AUTOGONIA (gr. autógonos = samorod­ny, z autos = sam + gonos = rodzenie) ang. autogony

   

   

  filoz. przyr. Termin wprowadzony przez E. Haeckla (1866) na oznaczenie samorództwa rozumianego ewolucyjnie, ale interpretowanego mechanistycznie. Według hipotezy autogonii prymitywne organizmy, nazwane monerami...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /26.10.2012 Znaków /572

  praca w formacie txt

Do góry