Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  BIOETYKA

   

  BIOETYKA btos = życie + ethikos = dotyczący obyczajów) ang. bioethics; fr. la btoethique; nm. Bioethik

  et. Kształtująca się od kilkudziesięciu lat w związku z rozwojem nauk biologicz­nych i medycyny nowa dyscyplina nor­matywna, która obejmuje wynikającą stąd problematykę moralną. Oprócz zagadnień...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /26.10.2012 Znaków /1 274

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIONIKA (biocybernetyka)

   

  BIONIKA (biocybernetyka) ('bio(logia)' -I- '(elektro)nika') ang. bionics; fr. bionique; nm. Bionik

  Dział cybernetyki z pogranicza biologii i techniki, zajmujący się badaniem proce­sów zachodzących w żywych organizmach oraz konstrukcją maszyn cybernetycznych i modeli teoretycznych symulujących...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /26.10.2012 Znaków /712

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIOGENEZA

   

  BIOGENEZA (gr. bios = życie + genesis = pochodzenie) ang. biogenesis; fr. biogenese; nm. Biogenese

  biol. Powstanie żywych organizmów i ich rozwój.

  filoz. przyr. Teorie dotyczące pocho­dzenia życia na Ziemi; należą do nich: —> kreacjonizm, teoria -^ panspermii, teo­ria —>...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /26.10.2012 Znaków /625

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BAZA

   

  BAZA (gr. bdsis = podstawa) ang. the base, basis, substructure; fr. base, structure; nm. Bflsis

  1. Termin wprowadzony przez K. Mar­ksa (1859) do materializmu historycznego.

  Baza społeczna — jedno z głów­nych pojęć marksistowskiej teorii forma­cji społecznych, oznaczające ogół stosun­ków produkcji, które...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /26.10.2012 Znaków /999

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIOPOEZA

   

  BIOPOEZA (gr. bios = życie -i- poiesis = tworzenie) ang. biopoiesis

  filoz. przyr. Termin równoznaczny z —> a-biogenezą (1), wprowadzony przez N. W. Piriego (1937) na określenie powstania ży­cia na Ziemi dzięki naturalnej syntezie materii żywej na podłożu materii nieoży­wionej i bez udziału jakichś...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /26.10.2012 Znaków /747

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIOLOGIA

   

  BIOLOGIA (gr. bios = życie + logos = sło­wo, nauka) ang. biology; fr. biologie; nm. Biologie

  Termin zaproponowany przez G. R. Treviranusa, a upowszechniony przez J. B. De Lamarcka, jako określenie nauki o -^ ży­ciu (1), jego formach i cechach. Problema­tyka biologii należała początkowo do filo­zofii i...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /26.10.2012 Znaków /820

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BEHAWIORYZM (psychologia zachowa­nia)

   

  BEHAWIORYZM (psychologia zachowa­nia) (ang. behauiour = zachowanie się) ang. behaviorism, behaviourism; fr. behaviorisme, behaviourisme; nm. Behaviorismus

  psych. Wywodzący się od J. B. Watsona kierunek, który za przedmiot psychologii przyjmuje obserwowalne bezpośrednio lub pośrednio (za pomocą specjalnych...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /26.10.2012 Znaków /1 669

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BLASK

   

  BLASK Ic. claritas

  estet. Jedna z obiektywnych właściwo­ści —> piękna (1) w ujęciu Tomasza z Akwi­nu, obok —»proporcjonalności (1) i zupeł­ności (-> całkowitość); używa się również w tym znaczeniu zamiast terminu „blask" — terminu -^ „jasność" (1). Blask może się odnosić zarówno do...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /26.10.2012 Znaków /433

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIOLOGIA OGÓLNA

   

  BIOLOGIA OGÓLNA ang. general biology; ix. biologie generale; nm. allgemeine Bio­logie Termin wprowadzony przez O. von Hertwiga (1905).

  W tradycyjnym rozumieniu: propedeutyczne ujęde głównych działów biologii, po­przedzone ogólną charakterystyką istot żywych i ich ewolucji; swoista synteza...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /26.10.2012 Znaków /1 198

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BEZINTERESOWNOŚĆ

   

  BEZINTERESOWNOŚĆ <'bez' + łc. interesse = być obecnym przy czymś, brać udział, uczestniczyć w czymś) ang. disinterestedness; fr. desinteressement; nm. Uneigenniitzigkeit

  et. Cecha działania, którego celem jest nie własna korzyść podmiotu, lecz do­bro drugiej osoby; działanie takie łączy...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /26.10.2012 Znaków /718

  praca w formacie txt

Do góry