Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  BRZYDOTA

   

  BRZYDOTA gr. to kakon; łc. turpitudo; ang. ugly, ugliness; fr. le laid, laideur; nm. das Hafiliche, Hafllichkeit

  Przeciwieństwo os—> piękna, pojmowa­ne na ogół jako jego brak.

  W starożytnej Grecji dość powszechnie łączono z pięknem doskonałość moralną (np. Platon; także u Arystotelesa...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /27.10.2012 Znaków /4 573

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BŁĄD CZTERECH TERMINÓW

   

  BŁĄD CZTERECH TERMINÓW (tłum. nłc. } ang. four-term fallacy

  W logice trądycyjnej — błąd spowodowa­ny wieloznacznością terminu średniego sylogizmu, a będący jedną z form -> ekwiwokacji. Na przykład: „Zamek znajduje się w drzwiach budynku" — „Zamek jest budynkiem" — „Budynek znajduje się w...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /27.10.2012 Znaków /592

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BŁĘDNE KOŁO W DEFINIOWANIU

   

  BŁĘDNE KOŁO nłc. circulus vitiosus, circulus logicus; ang. vicious circle; fr. cercie vicieux; nm. Zirkelschlufi, Kreis falscher Schlusse

  1. metod. Błędne koło w definio­waniu — błąd polegający na definiowa­niu jakiegoś terminu za pomocą tego sa­mego terminu. Rozróżnia się:

  a)błędne koło...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /27.10.2012 Znaków /1 568

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BŁĘDNE SUMIENIE

   

  BŁĘDNE SUMIENIE nłc. conscientia erronea; fr. conscience morale erronee

   

  et. —> Sumienie, które wydaje -> oce­nę (lAa) moralną konkretnego czynu na podstawie jakiejś zasady ogólnej rozumia­nej niezgodnie z obiektywnym porząd­kiem moralnym lub też na podstawie niewłaściwego odniesienia owego czynu do...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /27.10.2012 Znaków /889

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BODZIEC

   

  BODZIEC łc. stimulus; ang. incentwe, sti­mulus; fr. stimulus; nm. Reiz

  psych. Każda sytuacja lub zdarzenie po­wodujące pobudzenie któregokolwiek —> receptora (1). Znaczenie terminu „bo­dziec" jest precyzowane przez odpowied­nią kwalifikację, np.: bodziec zewnętrzny - wewnętrzny, bezwarunkowy -...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /27.10.2012 Znaków /537

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BÓG

   

  BÓG (sanskr. bhaga, st.-crk.-sł. bog = bo­gactwo, szczęście; pan udzielający bogac­twa, szczęścia) gr. theos; łc. Deus; ang. God; fr. Dieu; nm. Gott

  I. 1. W filozofii tomistycznej: samoistny byt pierwszy, rozpoznawalny dzięki ana­lizie struktury bytów niesamoistnych jako faktyczna przyczyna sprawcza ich...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /27.10.2012 Znaków /8 397

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BRAK (CZEGOŚ)

   

  BRAK (CZEGOŚ) gr. elleipsis (1), steresis (2); łc. defectus; ang. lack, want, defect (2); fr. manque (1), defaut; nm. Mangel

  1. Różnica wynikająca z porównania ja­kiejś ilości czegoś z inną jego ilością, przy czym większą z nich traktuje się jako mier­nik; pojęcie przeciwstawne (gdy jako mier­nik...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /27.10.2012 Znaków /2 949

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Etruska świątynia

  Wg Witruwiusza budowla naplanie zbliżonym do kwadratu, sytuowana na wysokimkam. podium, składająca się z głębokiegoprzedsionka kolumnowego i trzech celli, przykrytadwuspadowym dachem z szerokimi okapami; wznoszonazazwyczaj z nietrwałych materiałów (cegła suszona,drewno); bogato zdobiona fryzami i...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Herminia Dodano /26.10.2012 Znaków /457

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Euchologion

  W kościołach obrządku wsch. księgaliturg. zawierająca modlitwy celebransów na wszystkienabożeństwa i obrzędy. Wyróżnia się:

  1) wielki e.zawierający m.in. teksty Liturgii św. Bazylego Wielkiegoi św. Jana Złotoustego, liturgię uprzednio poświęconychdarów, formuły sakramentalne, tekstynabożeństw...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Herminia Dodano /26.10.2012 Znaków /840

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Euklaz

  Minerał, bardzo rzadki, występujący w doskonaleukształtowanyeh, przejrzystych kryształach;bezbarwny lub jasnozielony, także niebieskawy; twardośćw skali Mohsa 7,5; ceniony w jubilerstwie narówni z berylami,

  (ang. eu-clase, gr. eu- 'dobrze' + klasis 'łamanie')

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Herminia Dodano /26.10.2012 Znaków /276

  praca w formacie txt

Do góry