Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  COGITO

   

  COGITO cogito = myślę)

  Incipitowe słowo formuły R. Descartes'a Cogito ergo sum — „Myślę, więc jestem" {Rozprawa o metodzie, IV), w piśmiennic­twie filozoficznym służące tradycyjnie za jej skrótowe określenie (pisane zazwyczaj dużą literą). Formuła ta, mająca formalnie postać wnioskowania, w...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /30.10.2012 Znaków /1 820

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CIAŁO

   

  CIAŁO  gr. soma; łc. corpus; ang. body, living body (2); fr. corps; nm. Korper, Leib (2) 1. To, co fizyczne, czyli to, co może być przedmiotem doświadczenia zmysłowe­go. W tradycyjnej kosmologii akcentowa­no przede wszystkim rozciągłość prze­strzenną ciał (R. Descartes). Ciało określa się jako...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /30.10.2012 Znaków /2 667

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CIĄGŁOŚĆ

   

  CIĄGŁOŚĆ gr. synecheia; łc. continuum; nłc. continuitas; ang. continuity; fr. continuite; nm. Kontinuitdt, Stetigkeit, Ununterbrochenheit

  1. Cecha jakiejś wielkości przestrzennej lub czasowej, polegająca na tym, że wiel­kość ta nie jest aktualnie rozkładana na elementy i jest ujmowana jako...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /30.10.2012 Znaków /2 287

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHARAKTEROLOGIA

   

  CHARAKTEROLOGIA <gr. charakter = piętno, cecha, wizerunek + logos = słowo, nauka) ang. characterology; fr. caracterologie; nm. Charakterologie

  psych. Dział psychologii zajmujący się ba­daniem -^ charakteru (1,2), jego kształto­waniem się, strukturą, diagnostyką, typolo­gią; obecnie najczęściej...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /30.10.2012 Znaków /649

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHARYZMAT

   

  CHARYZMAT (gr. <charisma> = dar, ła­ska, dobrodziejstwo; szczególny dar łaski Bożej) ang. charisma; fr. le charisme

  Termin wywodzący się z egzegezy Bib­lii, użyty pierwotnie przez M. Webera (-> autorytet /2g/ charyzmatyczny/), a na­stępnie przez A. Alta w odruesieniu do izraelskich przywódców z epoki...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /30.10.2012 Znaków /1 236

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHILIAZM

   

  CHILIAZM (gr. chilids = tysiąc) nłc. chiliasmus; ang. chiliasm; nm. Chiliasmus

  Doktryna wywodząca się z interpretacji dosłownie przez nią rozumianego frag­mentu Apokalipsy św. Jana (20,1-3), w któ­rym jest mowa o tysiącletnim spokojnym panowaniu Kościoła, kiedy to moc szatana i jego wpływy na życie...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /30.10.2012 Znaków /445

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHWILA

   

  CHWILA łc. momentum, instans; ang. mo­ment, instant; fr. instant, moment; nm. Au-genblick. Moment, Weile, Zeitpunkt

  Bliżej nie określony krótki odcinek cza­su, ujmowany w świadomości jako całość.

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /30.10.2012 Znaków /227

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CEREBRACJA

   

  CEREBRACJA (łc. cerebrum = mózg) ang. cerebration; fr. cerebration; nm. Cerebration, Enzephalisation

  Fizjologiczna aktywność mózgu wa­runkująca aktywność psychiczną. Dla —> epifenomenalizmu cerebracja nieświa­doma oznacza procesy intelektualne, któ­re się dokonują bez wiedzy i kontroli...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /30.10.2012 Znaków /562

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CAŁOŚĆ

   

  CAŁOŚĆ gr. to holon, to synolon, to pan; łc. totum; nłc. totalitas; ang. totality; fr. totalite; nm. das Ganze, Totalitat

  Korelat —> części (1), coś złożonego z (przynajmniej dwóch) dających się roz­dzielić i liczbowo ująć elementów.

  syn.-> Zbiór (2) w sensie kolektywnym, agregat...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /30.10.2012 Znaków /1 566

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHAOS

   

  CHAOS (gr. chaos = rozwarta paszcza, przepaść, otchłań; coś pierwotnego, bez­postaciowego, nieokreślonego) łc. chaos; ang. chaos; fr. chaos; nm. Chaos

  Przeciwieństwo —> kosmosu (1); w sta­rożytnych kosmogoniach — pratworzywo kosmosu, pomieszanie elementów kosmi­cznych, z którego się wyłoniły...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /30.10.2012 Znaków /530

  praca w formacie txt

Do góry