Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  CZAS

   

  CZAS gr. chrónos; łc. tempus; ang. time; fr. temps; nm. Zeit

  A.  Czas cykliczny: zgodnie z necessytarystycznymi wyobrażeniami w filozofii greckiej — koliste, wciąż nawracające od­wzorowanie wieczności (Platon, Arysto­teles; —> necessytaryzm). Grecy przyjmo­wali cykliczną koncepcję czasu, uważając...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /30.10.2012 Znaków /6 038

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CUD

   

  CUD gr. teras; łc. miraculum; ang. miracle; fr. miracle; nm. Wunder

  W Nowym Testamencie występują ter­miny: dyndmeis = dzieła mocy; semeia = znaki; terata = cuda {Mt 13,22); paradoksu = (rzeczy) niewiarygodne, budzące zdziwie­nie i strach (Łfc 5, 26); aretai = dzida potęgi (2 P 2, 9).

  W ujęciu...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /30.10.2012 Znaków /1 229

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CUDZYSŁÓW

   

  CUDZYSŁÓW ang. quotation mark; fr. guillemet; nm. AnfUhrungszeichen

  log. Znak tworzący wraz z jakimś wyra­żeniem nazwę tego wyrażenia. Na przy­kład „koń" jest nazwą słowa złożonego ztrzech następujących liter: k, o, ń (-> su­pozycja /Id/ materialna).

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /30.10.2012 Znaków /302

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CYBERNETYKA

   

  CYBERNETYKA (gr. kybernetike [sc. techne] = sztuka sterowania statkiem, umie­jętność rządzenia) ang. cybernetics; fr. cybernetique; nm. Kybernetik

  Termin użyty przez A. M. Ampere'a w od­niesieniu do nauk politycznych i przez B. Trentowskiego w znaczeniu sztuki rzą­dzenia; współcześnie wprowadzony przez...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /30.10.2012 Znaków /1 330

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CYKL

   

  CYKL {gr. kyklos = koło, krąg, obrót) gr. periodos (Arystoteles); ang. cycle; fr. cycle; run. Zyklus

  Okres, po którym te same zjawiska po­wtarzają się w tym sam)^!. porządku, np. cykl księżycowy. Cyklicznośdą, tj. określo­ną powtarzalnością pewnych zjawisk, wy­jaśniano w kosmologii naturę...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /30.10.2012 Znaków /675

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CONTRADICTIO IN ADIECTO

   

  CONTRADICTIO IN ADIECTO (nłc. = sprzeczność w przydawce)

  metod. Błąd w orzekaniu, powstający wówczas, gdy wyrażenia proste o treści so­bie przeciwstawnej (przeciwnej lub sprze­cznej) zostają ze sobą połączone w wyra­żeniu złożonym, np. „kwadratowe koło", „piękna brzydota". Wyrażenia takie...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /30.10.2012 Znaków /602

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CORRUPJIO

   

  CORRUPJIO {ic. = zepsucie, zniszczenie) gr. phthora; nłc. corruptio; ang. corruption; fr. corruption; nm. Yergehen

  metaf. Termin scliolastyczny (odpowie­dnik Arystotelesowskiego phthora), który oz­nacza zmianę istotną, sprawiającą, iż —> ma­teria (1) traci -^ formę (lA) substancjalną. vs^...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /30.10.2012 Znaków /345

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CIELESNY

   

  CIELESNY łc. corporeus, corporalis = doty­czący ciała; ang. corporeal, corporal; fr. corporel; rrai. kórperlich, leiblich (3)

  t. pozn. Mogący być przedmiotem do­świadczenia zmysłowego.

  metaf. Fizyczny, materialny w prze­ciwstawieniu do psychicznego, duchowego.

  Organiczny i ożywiony. 4. W...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /30.10.2012 Znaków /536

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CNOTA

   

  CNOTA gr. arete; łc. virtus; ang. virtue; fr. vertu; nm. Eigenschaft (1), Tugend (2)

  et. Odpowiednik występującego w sta­rożytnej filozofii greckiej terminu arete, który oznacza siłę fizyczną i zarazem spra­wność moralną. Zarówno cnoty, jak i wy­stępki Arystoteles zalicza do stanów du­szy —...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /30.10.2012 Znaków /2 080

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  COGITATIO

   

  COGITATIO (łc. = myślenie)

  Termin używany dawniej na określe­nie spontanicznych procesów myślowych, mniej lub bardziej niekonkrentnych, nie oczyszczonych z niekontrolowanych sko­jarzeń.

  U R. Descartes'a: akty i stany świado­mości w przeciwstawieniu do ich przed­miotu (cogitatum)...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /30.10.2012 Znaków /543

  praca w formacie txt

Do góry