Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  CZYNNIK

   

  CZYNNIK nłc. agens; ang. agent, factor; fr. l'agent, facteur; nm. Agens, Faktor

  Składnik jakiejś całości wpływający na jej funkcjonowanie, przyczyna zmiany stanu rzeczy; czynnik poruszający.

  mat. Czynnik iloczynu — liczba dają­ca przy pomnożeniu określony iloczyn. W statystyce: produkt...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /30.10.2012 Znaków /869

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZYNNOŚĆ

   

  CZYNNOŚĆ gr. energeia; łc. actio; nłc. activitas, actualitas, operatio; ang. action, activity, doing; fr. action; nm. Aktion, Totigkeit, Handlung, Wirkung

  Jednorazowy przejaw ludzkiej akty­wności, nastawionej na osiągnięcie okre­ślonego wyniku, podejmowanej zasadni­czo świadomie, choć nie zawsze...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /30.10.2012 Znaków /798

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZASOPRZESTRZEŃ

   

  CZASOPRZESTRZEŃ (continuum czaso­przestrzenne, przestrzeń Minkowskiego)

  ang. space-time; fr. espace-temps; nm. Rautn--Zeit

  Pojęcie wprowadzone do fizyki przez H. Minkowskiego (1908), jedno z podsta­wowych w —> teorii względności (a) szcze­gólnej.

  Przestrzeń czterowymiarowa, powstała z połączenia...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /30.10.2012 Znaków /984

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZYNNIK M (faktor M)

  CZYNNIK M (faktor M) <M —skrót od nm. Morał = moralność)

  Termin nawiązujący do rozróżnień po­czynionych przez A. G. Baumgartena, uży­wany niekiedy w psychologii na określenie regulatora postępowania ludzkiego, który uwzględnia bądź normy moralne, bądź subiektywne wartości...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /30.10.2012 Znaków /336

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZĄSTKA ELEMENTARNA

   

  CZĄSTKA ELEMENTARNA gr. mórion (Arystoteles); ang. elementary particie; fr. particule elementaire; nm. Elementarteilchen

  Z określonej liczby atomów tego samego pierwiastka lub też różnych pierwiastków zbudowane są cząsteczki materialne (inaczej: drobiny, molekuły), które są naj­mniejszą porcją...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /30.10.2012 Znaków /2 202

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZYNNIK G (faktor G)

  CZYNNIK G (faktor G) (skrót ang. ge­neral factor) ang. G factor; h.facteur G

  Termin Ch. E. Spearmanna (1923), twór­cy dwuczynnikowej teorii inteligencji, w której wyróżnił on operacje myślowe ogólne, występujące w przypadku roz­wiązywania wszelkich problemów, oraz operacje specjalne, dostosowane do rodza­ju...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /30.10.2012 Znaków /382

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZŁOWIECZEŃSTWO

   

  CZŁOWIECZEŃSTWO łc. humanitas; ang. humanity, humanness; fr. humanite; nm. Menscheit (1,2), Humanitdt (3)

   

  Ogół cech wspólnych wszystkim lu­dziom, łącznie z życiem psychicznym, animalnością itp.

  Ogół cech stanowiących różnicę ga­tunkową człowieka w stosunku do gatun­ków...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /30.10.2012 Znaków /657

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CYNIZM

   

  CYNIZM (gr. kynikós = podobny do psa, psi) ang. cynism, cynicism; fr. cynisme; nm. Cynismus

  Doktryna szkoły Antystenesa i Diogenesa z Synopy. Nazwa tej szkoły charakte­ryzuje prymitywny i ekstrawagancki spo­sób życia jej uczniów. Cynicy wprowadzali zasadniczą przeciwstawność między pra­wami...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /30.10.2012 Znaków /1 209

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CYWILIZACJA

   

  CYWILIZACJA <łc. civilis = obywatelski, społeczny) nłc. civilisatio; ang. civilization; fr. civilisation; nm. Zwilisation

  Stan rozwoju społeczeństwa w zakresie jego organizacji (instytucje społeczne, środki produkcji) w danej epoce historycz­nej, zwłaszcza poziom kultury material­nej, będący...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /30.10.2012 Znaków /3 898

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  COŚ

   

  COŚ łc. aliquid, aliquod; ang. something; fr. quelque chose; nm. Etwas

  Wyrazz wzięty z języka potocznego, gdzie w swym podstawowym znaczeniu jest zaimkiem zastępującym rzeczownik (zwy­kle nieosobowy) bez jego bliższego okre­ślenia; „coś" jest terminem, którego treść formalna, treść materialna oraz...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /30.10.2012 Znaków /566

  praca w formacie txt

Do góry