Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  DEFINICJA INDUKCYJNA (definicja rekurencyjna)

   

  DEFINICJA INDUKCYJNA (definicja rekurencyjna) ang. inductive definition, defi­nition by composition; ix. definition inductive;rm\. induktive Definition; inne odpowiedni­ki w językach obcych > definicja rekurencyjna  

  metod. Określenie składające się z dwóch części: warunku wyjściowego i warunku...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /30.10.2012 Znaków /1 289

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZYSTA ŚWIADOMOŚĆ

   

  CZYSTA ŚWIADOMOŚĆ (świadomość transcendentalna) ang. pure flow of consciousness; nm. reine Bewufitsein

  Świadomość poddana szczególnej redu­kcji, zwanej redukcją transcendentalną (—> redukcja fenomenologiczna /b/), i po­zbawiona przez to naturalnych ujęć, które, ponieważ transcendują...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /30.10.2012 Znaków /1 168

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DAIMÓNION

   

  DAIMÓNION (gr. <tó daimóniom = bó­stwo, duchi opiekuńczy)

  U Sokratesa: „głos wewnętrzny", który przestrzega wprost przed postępo­waniem złym, a pośrednio doradza postę­powanie dobre, nazywany też „duchem opiekuńczym", utożsamianym z norma­tywną wiedzą etyczną, jaką posiada...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /30.10.2012 Znaków /1 631

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DANA

   

  DANA łc. datum; ang. datum, the given; fr. le donne, la donnee; nm. das Gegebene, Gegebenheit

  1. psych., t. pozn. To, co się bezpośred­nio zjawia w zmysłach lub w intelekcie, a nie jest czymś wypracowanym, skon­struowanym, np. „bezpośrednie dane świadomości" (les donnees immediates de la conscience) u...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /30.10.2012 Znaków /1 638

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DASEIN

   

  DASEIN (nm. <Dasein>, także: Da-Sein, Dass-sein = istnienie, byt ludzki, od da = tu oto + sein = być — w sumie: być obecnym, -być na miejscu)

  Począwszy od XVIII w. jeden z podsta­wowych terminów w niemieckojęzycznym piśmiennictwie filozoficznym (Ch. Wolff, I. Kant, G. W. F. Hegel„F. W. J. Schelling)...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /30.10.2012 Znaków /1 951

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DECYZJA

   

  DECYZJA (łc. decisio = umowa, układ, porozumienie, rozstrzygnięcie) ang. decision; fr. decision; nm. Entscheidung

   

  W psychologii racjonalnej: skupiający w sobie osobową naturę człowieka akt -^ rozumu praktycznego, nakazujący po­służenie się właściwym środkiem dla urzeczywistnienia wyboru...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /30.10.2012 Znaków /1 255

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEDUKCJA

   

  DEDUKCJA (łc. deductio = wyprowadze­nie) gr. apagoge; nłc. deductio; ang. deduction; fr. deduction; nm. Deduktion, Ableitung

  1. log. Rozumowanie, w którym wnio­sek wynika logicznie z przesłanek, tzn. przesłanki stanowią podstawienie za zmienne jakiegoś prawa logiki w poprze­dniku, a wniosek —...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /30.10.2012 Znaków /2 349

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZYSTA FORMA

   

   

  U S. I. Witkiewicza — jedno z głównych pojęć jego estetyki, oznaczające konstru­kcję elementów dzieła sztuki, takich jak dźwięki, barwy, kształty, słowa, gesty, które, uwolnione od związków treścio­wych, jedynie w oderwaniu od zastoso­wań praktycznych mogą zapewnić dziełu jedność i...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /30.10.2012 Znaków /492

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZUCIE

   

  CZUCIE gr. aisthesis pdthos; łc. sensus; ang. sensation; fr. sensation; nm. Empfindung, Gefiihl, Fiihlen

  psych., t. pozn. syn.—^ Wrażenie. Rozróż­nia się: czucia proste i złożone, powierzch­niowe i głębokie.

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /30.10.2012 Znaków /245

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZYN

   

  CZYN gr. energema, energematos, to ergon, praksis; łc. actus; ang. ad; fr. acte; nm. Tat

  Wolny akt tworzenia lub przekształca­nia rzeczywistości zgodnie z jakąś myślą.

  1. W etyce klasycznej: czyn ludzki (actus humanus) — świadomy i dobrowolny akt moralny, stanowiący główny przedmiot kwalifikacji...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /30.10.2012 Znaków /1 680

  praca w formacie txt

Do góry