Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  DEMIURG

   

  DEMIURG (gr. <demiourgós> = rzemieślnik, wykonawca) łc. demiurgus / damiurgus; ang. demiurge; fr. demiurge; nm. Demiurg

  1. U Platona: budowniczy nieba i całe­go świata, kształtujący swe dzido z istnie­jącego już tworzywa, tj. z odwiecznej, ale bezkształtnej i bezładnej materii, którą zgeometryzował...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /30.10.2012 Znaków /1 550

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEMOKRACJA

   

  DEMOKRACJA <gr. <demokratia> = ludowładztwo) nłc. democratia; ang. democracy; fr. democratie; nm. Demokratie

  Termin wprowadzony w V w. p.n.e. przez sofistów, a upowszechniony przez Demokryta, Platona i Arystotelesa.

  Ukształtowany w starożytnej Grecji ustrój społeczny, przeciwstawny teokracji (władza...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /30.10.2012 Znaków /2 905

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEFINIOWANIE

   

  DEFINIOWANIE <łc. definio = określam) gr. horismós; ang. process ofdefining

  metod. Formułowanie —> definicji; obok -^ podziału logicznego oraz —^ wyjaśniania i uzasadniania (—> uzasadnienie) jest to jed­na z ważniejszych procedur naukowych. Definiowanie spdriia m. in. dwie funkcje, które zapewniają...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /30.10.2012 Znaków /1 730

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEFINICJA REGULUJĄCA

   

  DEFINICJA REGULUJĄCA ang.regulating definition, regulative definition; fr. -de­finition de nom (Port-Royal, B. Pascal)

  metod. —> Definicja syntetyczna, która za­chowuje pewne elementy zastanego zna­czenia definiowanego terminu, ale zara­zem znaczenie to modyfikuje w kierunku nadania mu większej ostrości...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /30.10.2012 Znaków /1 475

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEFINICJA SYNTETYCZNA (definicja projektująca)

   

  DEFINICJA SYNTETYCZNA (definicja projektująca) ang. synthetic definition, stipulative definition; fr. definition synihetique, definition constructive; nm. synthetische Defi­nition, konstruktive Definition

  metod. Określenie, które nie jest —> defi­nicją analityczną, tj. nie zdaje sprawy z za­stanego...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /30.10.2012 Znaków /637

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEFINICJA TREŚCIOWA, DEFINICJA ZAKRESOWA

   

  DEFINICJA TREŚCIOWA fr. ^definition essentielle

  metod. Określenie jakiegoś terminu przez wymienienie jego —> treści (2) (najlepiej istotnej). Definicja taka przeciwstawia się -> definicji zakresowej.

  DEFINICJA ZAKRESOWA ang. defini­tion ofthe denotation

  metod. Określenie zakresu jakiegoś ter­minu (—>...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /30.10.2012 Znaków /724

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEFINIENS, DEFINIENDUM

   

   

  DEFINIENDUM (łc. <definiendum> = to, co należy określić)

  metod. Termin definiowany lub typowy kontekst zawierający taki termin. W —> de­finicjach normalnydi — lewa strona defi­nicji.

  DEFINIENS {łc. <definiens> = określający) metod. Zwrot lub termin, za pomocą którego coś się definiuje. W -^...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /30.10.2012 Znaków /599

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hodegetria

  Typ ikonograf. wizerunków MatkiBoskiej z Dzieciątkiem ukazujący Marię, która prawądłonią wskazuje na posadowionego na jej lewymramieniu Chrystusa, zwracającego się w stronę widzai unoszącego prawą dłoń w geście błogosławieństwa;frontalne ujęcie postaci, pewna sztywność ichupozowania nadają...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /DorisLoL Dodano /30.10.2012 Znaków /912

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Horyzontalizm

  Zasada kompozycyjna polegającana rozbudowie kompozycji dzieła piast, wszerz, zespecjalnym podkreśleniem i wydobyciem kierunkówpoziomych (horyzontalnych), którym podporządkowujesię osie i podziały pionowe; kompozycyjne ograniczenie,przecinanie i osłabianie kierunków pionowych;przeciwieństwo —> wertykalizmu...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /DorisLoL Dodano /30.10.2012 Znaków /368

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Holendernia

  Staropol. olendemia, obora dworska.

  W ogrodach romant. budynki dla bydła, pasącego sięjako dekor. sztafaż na polanach i łąkach ogrodowych;h. budowano zazwyczaj w formie ruin, świątyń, zameczków,will ant. itp., w których oprócz pomieszczeńdla krów, owiec i kóz bywały również małeapartamenty...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /DorisLoL Dodano /30.10.2012 Znaków /373

  praca w formacie txt

Do góry