Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  DOŚWIADCZENIE

   

  DOŚWIADCZENIE gr. empeiria; łc. experientia (1), experimentum (3); ang. experience (1), experiment (3); fr. experience; run. Erfahrung (1), Experiment (3)

  1. t. pozn. Stanowiąca rodzaj poznania czynność bezpośredniego i naocznego (^ naoczność) ujęcia przedmiotu lub jej rezultat (w postaci sądu lub...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /31.10.2012 Znaków /2 756

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOWODZENIE

   

  DOWODZENIE łc. demonstratio, argumen-tatio; ang. demonstration; fr. demonstration, raisonnement; nm. Beweisfilhrung

  metod. Rozumowanie polegające na konstruowaniu —> dowodu (1).

  metod. W sensie szerszym: rozumo­wanie polegające na wykazaniu prawdzi­wości jakiegoś zdania na podstawie innych zdań...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /31.10.2012 Znaków /557

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOWODZENIE NIE WPROST (dowo­dzenie apagogiczne, dowód przez spro­wadzenie do niedorzeczności)

   

  DOWODZENIE NIE WPROST (dowo­dzenie apagogiczne, dowód przez spro­wadzenie do niedorzeczności) nłc. reductio ad absurdum, reductio ad impossibile; ang. indirect demonstration, indirect proof; fr. demonstration par l'absurde, preuve par l'absurde; nm. indirekter Beweis

  log. Teza T jest dowodzona nie wprost, gdy...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /31.10.2012 Znaków /1 166

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOWÓD

   

  DOWÓD gr. apódeiksis; łc. argumentum, demonstratio, probatio; ang. argument, demon­stration, proof; fr. demonstration, preuve; nm. Demonstration, Beweis

  1. log. Ciąg zdań lub formuł zdaniowych, który zawiera kolejno: wyrażenia przyjęte jako założenia, wyrażenia otrzymane z za­łożeń w wyniku ich...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /31.10.2012 Znaków /1 465

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOWÓD FIZYKO-TELEOLOGICZNY

   

  DOWÓD FIZYKO-TELEOLOGICZNY

  ang. physicoteleological argument; fr. preuve physico-teleologique; nm. physicoteleologischer Beweis

  Argument za istnieniem Boga powołują­cy się na pewne przejawy porządku, celo­wości i piękna w otaczającym nas świecie, a także na znamionującą świat jedność, i...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /31.10.2012 Znaków /634

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOSKONAŁOŚĆ

   

  DOSKONAŁOŚĆ gr. entelecheia (= peł­nia bytu), teleioma; łc. perfectio; ang. perfection; fr. perfection; nm. Yollkommenheit

  1. metaf. Doskonałość ontyczna, tzn.:

  pełność i kompletność bytowa, czy­li akt-forma bytu (—> akt lici), najwyższy poziom jego zaktualizowania;

  -^ byt (A) jako to...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /31.10.2012 Znaków /1 699

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOGMAT

   

  DOGMAT (gr. dógma = pogląd, przeko­nanie; postanowienie) łc. dogma; ang. dogma; fr. dogme; nm. Dogma

  Twierdzenie stanowiące zazwyczaj te­zę zasadniczą w danym systemie filozoficz­nym i uznane za niepodważalne w szkole filozoficznej przyjmującej ów system.

  teol. Prawda objawiona przez Boga, a...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /31.10.2012 Znaków /890

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOGMATYZM

   

  DOGMATYZM nłc. dogmatismus; ang. dogmatism; fr. dogmatisme; nm. Dogmatismus

  Ogólne określenie doktryn przyjmu­jących pewne twierdzenia jako —> dogma­ty (1), często tylko na mocy autorytetu, bez próby uprzedniego zbadania ich pra­wdziwości lub słuszności.

  t. pozn. Wszelka doktryna uznająca...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /31.10.2012 Znaków /932

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DÓKSA

   

  DÓKSA (gr. <dóksa> = mniemanie, opinia, pogląd) ang. doxa; rrai. Doxa

  1. U Platona: domysł w przeciwstawieniu do poznania naukowego i pewnego; vs—> episteme.

  2. U G. W. Leibniza: doxologie (lub practicologie) — wypowiadanie zdań na podsta­wie tego, że coś się komuś tak lub inaczej wydaje, na podstawie...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /31.10.2012 Znaków /531

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOKSOGRAFIA

   

  DOKSOGRAFIA (gr. dóksa = mniema­nie, opinia, pogląd -I- grapho = piszę)

  Przedstawienie poglądów w odróżnieniu np. od ujęcia biograficznego; niekiedy też: opracowanie z zakresu historii filozofii za­wierające przegląd kierunków i dokbyn.

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /31.10.2012 Znaków /289

  praca w formacie txt

Do góry