Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  DYNAMIZM

   

  DYNAMIZM (gr. dynamis = siła) ang. dynamism; ix. dynamisme; nm. Dynamismus

  Doktryny traktujące ruch lub stawa­nie się, w przeciwstawieniu do statyczno­ści, jako pierwotne (-> wariabilizm). Dynamistyczny charakter mają np. następu­jące twierdzenia; materię określają swoiste cechy ruchu (Kelyin);...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /31.10.2012 Znaków /850

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DUSZA

   

  DUSZA gr. psyche; łc. anima; ang. soul; fr. ame; nm. Seele

     1. Zasada ->życia (1) (-życie /2/) — materialna (u Heraklita: wilgotne tchnie­nie, u Demokryta: ogień, u stoików: płoną­cy duch) lub niematerialna, niecielesna (u Pitagorasa: samoporuszająca się liczba, u Platona: substancja inteligibilna, u...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /31.10.2012 Znaków /4 623

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DUCH ŚWIATA

   

  DUCH ŚWIATA nm. Weltgeist

  Zasada ciągłości dziejów ludzkich, utrzy­mującej się i trwającej mimo ginięcia jed­nych narodów i formowania się nowych (J. G. Herder).

  U G. W. F. Hegla: duch dziejów, kierują­cy nimi za pośrednictwem „duchów naro­dowych" (Yolksgeiste), z których każdy dzia­ła przez...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /31.10.2012 Znaków /673

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DUCHOWOŚĆ

   

  DUCHOWOŚĆ nłc. spiritualitas; ang. spirituality; fr. spiritualite; nm. Geistigkeit

  metaf. Istotna cecha bytu niematerial­nego (-> duch /I/), odrębnego od —>mate­rii (1,2) zarówno w istnieniu, jak i w działa­niu; stanowi ona o podstawowej strukturze bytu złożonego z istnienia i istoty. W istocie...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /31.10.2012 Znaków /909

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOWÓD ONTOLOGICZNY

   

  DOWÓD ONTOLOGICZNY ón, óntos = byt -I- logos = słowo, nauka) ang. ontological argument; iv. preuve ontologique; nm. ontologisch Beweis

  Argument za istnieniem Boga opierający się na samym pojęciu bytu (stąd jego na­zwa), a wywodzony zazwyczaj z idei do­skonałości. W myśl tego dowodu samo po­jęcie Boga...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /31.10.2012 Znaków /657

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOZNANIE (doznawanie)

   

  DOZNANIE (doznawanie) gr. paschein (1), pathos; łc. passie; ang. passion; fr. passion; nm. Leiden, Leidenschaft

  metaf. Doznawanie (w przeciwień­stwie do vs-^ działania /1 /) — bierne od­bieranie czegoś, jedna z Arystotelesowskich kategorii bytu, mianowicie —> przy­padłość (1) relacyjna istoty...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /31.10.2012 Znaków /1 060

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „DRZEWO PORFIRIUSZA

   

  „DRZEWO PORFIRIUSZA" gr. klimaks; łc. arbor Porphyriana; ang. tree of Porphyry; fr. arbre de Porphyre; nm. Baum des Porphyrius, porphyrischer Baum

  Schemat klasyfikacyjny przedstawiający pojęciową strukturę poznania bytu. Ukazuje on wyróżnioną przez Arystotelesa podstawową kategorię ontologiczną —...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /31.10.2012 Znaków /1 857

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DUALIZM

   

  DUALIZM (łc. dualis = dotyczący dwóch, podwójny) nłc. dualismus; ang. dualism; ix. dualisme; nm. Dualismus

  Termin utworzony przez Th. Hyde'a (1700, dualismus), a upowszechniony przez P. Bayle'a i podjęty przez G. W. Leibniza.

  1. W przeciwstawieniu do —> monizmu — odmiana —> pluralizmu reprezentowa­na przez...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /31.10.2012 Znaków /2 276

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DUCH

   

  DUCH gr. pneuma; łc. spiritus; ang. spirit; fr. esprit; nm. Geist

  Byt niematerialny, a więc istotowo niezależny od w—> materii (1, 2) (pojętej np. po arystotelesowsku — jako racja i podłoże zmian, lub po platońsku — jako cielesność) i co za tym idzie — samoistny, oraz osobowy. Bytami duchowymi...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /31.10.2012 Znaków /1 371

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOWÓD KOSMOLOGICZNY

   

  DOWÓD KOSMOLOGICZNY nłc. prohatio a contingentia mundi; ang. cosmological argument; fr. preuve cosmologique, argument cosmologique; nm. kosmologischer Beweis

  Argument za istnieniem Boga powołują­cy się na fakt istnienia świata jako na swo­ją przesłankę. Nazywa się go także dowo­dem z przygodności...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /31.10.2012 Znaków /577

  praca w formacie txt

Do góry