Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  DZIAŁANIE

   

  DZIAŁANIE gr. praksis, poiein (1), energeia, to ergon; łc. actus, actio (1), operatio; ang. action; fr. action; nm. Tun (1), Hand-lung, Tathandlung, Wirkung

  1. metaf. —> Akt (1) wtórny bytu (jego aktem pierwszym jest istnienie); jedna z dziesięciu wymienionych przez Arysto­telesa —> kategorii (1) bytu...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /31.10.2012 Znaków /1 330

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DYREKTYWA (reguła)

   

  DYREKTYWA (reguła) (nłc. directiuus = wytyczony, skierowany) ang. directive; fr. directive; nm. Direktive

  metod. Wypowiedź, która charaktery­zuje metodę postępowania niezbędną lub wystarczającą do osiągnięcia określonego celu. Celem może być udowodnienie ja­kiejś tezy (dyrektywy logiczne...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /31.10.2012 Znaków /726

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DYSCYPLINA

   

  DYSCYPLINA (łc. = uczenie się, nauczanie, nauka, przedmiot naucza­nia) ang. discipline; fr. discipline; nm. Disziplin, Zucht

  metod. Przedmiot nauczania; jedno­stka dydaktyczna, która stanowi na tyle bogatą i jednolitą część nauki, iż nadaje się do nauczania na poziomie szkolnictwa wyższego w...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /31.10.2012 Znaków /990

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DYSJUNKCJA (dysjunkcja Sheffera)

   

  DYSJUNKCJA (dysjunkcja Sheffera) (łc. disiunctio = rozdzielenie) ang. alternative denial; fr. disjonction; nm. Disjunktion

  tog. Zdanie złożone zapisywane symboli­cznie piq{w innej notacji: ^a), gdzie litery p, q są zmiennymi reprezentującymi zdania, a łączący je funktor jest definiowany w -^ ra­chunku...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /31.10.2012 Znaków /867

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DUSZA ŚWIATA

   

  DUSZA ŚWIATA gr. he tou pantds psyche; łc. anima mundi; ang. soul of the world, world-soul; fr. dme du monde; nm. Weltseele

  Zasada ruchu i życia w świecie, nada­jąca mu jedność i wprowadzająca w nim ład (pitagoreizm, platonizm, stoicyzm, neo-platonizm, panteizm). Dla stoików zasadą tą była...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /31.10.2012 Znaków /621

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DYSKURS

   

  DYSKURS (łc. = wielokierun­kowy ruch; rozmowa, dyskusja, rozpra­wa, rozumowanie) łc. ratiocinatio; ang. discourse; fr. discours; nm. Diskurs

  Termin upowszechniony w filozofii no­wożytnej przez R. Descartes'a (Discours de la methode, 1637), precyzowany także przez G. W. Leibniza i I. Kanta.

  t. pozn. W...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /31.10.2012 Znaków /695

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DYCHOTOMIA

   

  DYCHOTOMIA = podział na dwie części) ang. dichotomy, dichotomic partition; fr. dichotomie; nm. Dichotomie

  metod. Podział logiczny jakiegoś po­jęcia na dwa wykluczające się człony, któ­re wyczerpują jego zakres.

  Nazwa jednego z argumentów Zeno­na z Elei przeciwko ruchowi. Dzieląc dro­gę...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /31.10.2012 Znaków /557

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DYSOCJACJA

   

  DYSOCJACJA (fr. z łc. dissociatio = rozdzielenie, rozłączenie) ang. dissodation; nm. Dissoziation

  U H. Bergsona: spontaniczne odrzu­canie przez podmiot części wrażeń lub wyobrażeń, pewnego rodzaju selekcja, spełniająca ważniejszą funkcję niż asocja­cja (—> kojarzenie).

  psych. Stan, w...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /31.10.2012 Znaków /749

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DYLEMAT

   

  DYLEMAT (gr. od dis = dwa razy + lemma = przesłanka) ang. dilemma; fr. dilemme; nm. Dilemma

  1. log. Schemat wnioskowania, w któ­rym jedna z przesłanek jest alternatywą, inne zaś mówią o wynikaniu określonych zdań z poszczególnych członów tej alter­natywy. Na przykład:  jeśli -p, to r jeśli a, to r a...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /31.10.2012 Znaków /1 833

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DYSPOZYCJA

   

  DYSPOZYCJA <łc. = rozsta­wienie, uporządkowanie) gr. didthesis; łc. habitus (= dyspozycja stała) (1); ang. dispo­sition; fr. disposition; nm. Disposition, Anlage

  metaf. Wyróżniana przez scholasty­ków —> jakość (Id) czyrmościowa, przeja­wiająca się w pewnym usposobieniu, np. do prawidłowego...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /31.10.2012 Znaków /659

  praca w formacie txt

Do góry