Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  EGZEMPLARYZM

   

  EGZEMPLARYZM <łc. exemplaris = wzorczy) ang. exemplarism; nm. Exemplarismus Reprezentowana głównie przez Augu­styna i Bonawenturę, a wywodząca się z Platońskiego —> idealizmu (lA) doktry­na, według której umysł ludzki poznaje rzeczy nie wprost, lecz przez ich wiecz­ne, idealne wzory istniejące w umyśle...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /31.10.2012 Znaków /552

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EGZOBIOLOGIA (biologia kosmiczna)

   

  EGZOBIOLOGIA (biologia kosmiczna)

  (gr. ekso = na zewnątrz + bios = życie + lo­gos = słowo, nauka) ang. exobiology

  Termin wprowadzony przez J. Lederberga na oznaczenie nauki zajmującej się:

  a) poszukiwaniem śladów życia na innych planetach,

  b) powstawaniem i ewolucją żywej materii (substancji...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /31.10.2012 Znaków /1 542

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EGZYSTENCJA

   

  EGZYSTENCJA (nłc. , exsis-tentia od łc. ex = od + sistens = pozostający, utrzymujący się, trwający) ang. existence; fr. existence; nm. Existenz, Dasein

  1. metaf. syn.—> Istnienie (1) w odróżnie­niu od —> istoty (1) (esencji). Niektórzy rozróżniają egzystencję — sam fakt istnie­nia i esse — akt...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /31.10.2012 Znaków /1 787

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EGOCENTRYZM

   

  EGOCENTRYZM (łc. ego = ja + nłc. cen­trum (gr. kentron) = punkt środkowy)) ang. egocentrism, egocentrity; fr. egocentrisme; nm. Egozentrismus

  psych. Cechująca jednostkę niedoj­rzałą osobowościowo skłonność do ujmo­wania i oceniania otaczającej rzeczywisto­ści jedynie w kategoriach własnego...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /31.10.2012 Znaków /895

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DZIEDZICZNOŚĆ

   

  DZIEDZICZNOŚĆ ang. heredity; fr. he'redite; nm. Yererbung, Erblichkeit

  biol. Zdolność przekazywania potom­stwu tego, co z czasem się ujawni jako pe­wien zespół cech (—> fenotyp) powstałych w wyniku interakcji wyposażenia wro­dzonego (-> genotyp) i wpływów środo­wiska (paratyp). Do niedawna...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /31.10.2012 Znaków /1 507

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DZIELNOŚĆ

   

  DZIELNOŚĆ gr. arete'; łc. virtus; ang. courage; fr. vaillance; rmi. Tlichtigkeit

  et. W starożytnej filozofii greckiej: połą­czenie u młodego człowieka siły fizycznej ze sprawnością moralną jako ideał wycho­wania (jenota III); także: syn.^mę­stwo jako jedna z cnót kardynalnych.

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /31.10.2012 Znaków /320

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EFEKTOR

   

  EFEKTOR (łc. ejfector = twórca, spraw­ca) ang. effector (organ); fr. (organe) ejfecteur; nm.. Ejfektor, Erfolgsorgan

  W fizjologii — narząd wykonawczy (mięsień lub gruczoł), aktywizowany im­pulsami nerwów odśrodkowych. Efektory są często sprzężone z -> receptorami (1).

  W cybernetyce —...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /31.10.2012 Znaków /508

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EFEKTYWNOŚĆ

   

  EFEKTYWNOŚĆ (łc. ejfectwus = spraw­czy, twórczy) ang. effectivity, effectiveness; fr. ejfectivite; mn. Effektwitat

  log. Właściwość procedury badaw­czej zwanej -> algorytmem, np. efektyw­ność metod (rozstrzygania), efektywność funkcji (obliczalnych).

  W prakseologii — skuteczność...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /31.10.2012 Znaków /412

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EGALITARYZM

   

  EGALITARYZM (fr. egalitaire = dążący do zrównania) ang. egalitarianism; fr. egalitarisme; nm. Egalitarismus

  Doktryna społeczno-polityczna głosząca całkowitą równość szans życiowych oraz praw w odniesieniu do wszystkich oby­wateli jako postulat etyczny i ideał społeczny. Hasło egalitaryzmu pojawia...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /31.10.2012 Znaków /411

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EGO

   

  EGO (łc. <ego> = ja) ang. ego, self, fr. le moi; nm. Ich, Selbst

  Termin wprowadzony przez S. Freuda.

  W psychoanalizie — kontaktująca się ze światem zewnętrznym świadoma war­stwa psychiki ludzkiej, pełniąca funkcję mediatora pomiędzy impulsami płynący­mi z -^id a wymaganiami stawianymi przez —>...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /31.10.2012 Znaków /454

  praca w formacie txt

Do góry