Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  EKSTENSJA

   

  EKSTENSJA (łc. extensio = rozszerzanie, rozciąganie; obszar, zakres) ang. extension; fr. extension; nm. Umfang

  log. Ekstensja danego wyrażenia — syn.^ denotacja tego wyrażenia.

  log. Ekstensja danego zdania — syn.—> wartość (4) logiczna (prawdziwość lub fałszywość) tego...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /31.10.2012 Znaków /333

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EKSPERYMENT

   

  EKSPERYMENT (te. = pró­ba, badanie, doświadczenie; dowód opar­ty na doświadczeniu) ang. experiment; fr. experience; nm. Yersuch, Ezperiment

  metod. Zabieg badawczy polegający na wywołaniu określonego zjawiska w okre­ślonych warunkach, w celu stwierdzenia związków, np. przyczynowych, między zmianami...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /31.10.2012 Znaków /1 630

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EKSTENSJONALNOŚĆ

   

  EKSTENSJONALNOŚĆ (łc. extensio = rozszerzanie, rozciąganie; obszar, zakres) ang. extensionality; nm. Extensionalitat

  log. Własność pewnycti wyrażeń złożo­nych polegająca na tym, że -> denotacja (2) wyrażenia złożonego zależy wyłącznie od denotacji wyrażeń składowych, czyli od ich...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /31.10.2012 Znaków /1 135

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EKLEKTYZM

   

  EKLEKTYZM (gr. eklektikós = umiejący dobierać; hoi eklektikoi = eklektycy, wybie­rający twierdzenia naukowe z różnych sy­stemów) ang. eclecticism; fr. edectisme; run. Eklektizismus

  Zapożyczanie z różnych systemów fi­lozoficznych tych tez, które się uważa za prawomocne, i tworzenie z nich nowej...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /31.10.2012 Znaków /1 113

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EGZYSTENCJALIZM

   

  EGZYSTENCJALIZM ang. existentialism; nm. Existentialismus, Existenzialismus, Existenzphilosophie, Existen-tialphilosophie, Existenzialphilosophie

  Ogólne określenie doktryn i poglądów, w których głównym przedmiotem zain­teresowania jest byt ludzki {-^ egzysten­cja / 2/), a dopiero pośrednio byt jako taki;...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /31.10.2012 Znaków /1 321

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EGZYSTENCJALNY

   

  EGZYSTENCJALNY nłc. exsistentialis; ang. existential; fr. existentiel; nm. existentiell

  Odnoszący się do istnienia, np. egzy­stencjalny aspekt bytu; -^ sąd (1) egzysten­cjalny.

  Odnoszący się do interpretacji istnie­nia; —> filozofia egzystencjalna.

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /31.10.2012 Znaków /299

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EGOIZM

   

  EGOIZM (łc. ego = ja) nłc. egoismus; ang. egoism, selfishness; fr. egoisme; nm. Egois­mus, Selbstliebe, Selbstsucht

  1. psych., et. Nadmierna, często wyłą­czna miłość siebie, przejawiająca się w pod­porządkowywaniu cudzego interesu swo­jemu własnemu i w ocenianiu wszyst­kiego z tego punktu widzenia...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /31.10.2012 Znaków /1 251

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EIDOS

   

  EIDOS (gr. = kształt, postać, wy­gląd; wzór)

  Forma, w szczególności forma jakiejś rzeczy w myśli, —> idea (II, III, IV).

  Istota (Wesen) jako idealny przedmiot myśli. W tym znaczeniu używa tego ter­minu E. Husserl.

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /31.10.2012 Znaków /277

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EGZEGEZA

   

  EGZEGEZA (gr. = objaśnienie, interpretacja, wykładnia) nłc. exegesis; ang. exegesis; fr. exegese; nm. Exegese

  Interpretacja tekstów, zwłaszcza da­wnych, polegająca na praktycznym zasto­sowaniu do nich reguł i zasad —> hermeneutyki (1).

  Dyscyplina teologiczna poświęcona objaśnianiu i...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /31.10.2012 Znaków /608

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EJDETYKA

   

  EJDETYKA (gr. eidetike (episteme) = (wie­dza) idealna) ang. eidetic science; fr. Feidetique; nm. Eidetik

  1. W fenomenologii: odpowiednik —»ontologii (4) — wiedza o tym, co istotne, a zwłaszcza o relacjach koniecznych mię­dzy czystymi jakościami idealnymi oraz o wyznaczonych przez nie czystych...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /31.10.2012 Znaków /870

  praca w formacie txt

Do góry