Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  ELEMENT

   

  ELEMENT <łc. = pierwia­stek, pierwotny żywioł, pierwotna substancja) gr. stoicheton; ang. element; fr. element; nm. Element

  1. W starożytności i średniowieczu: ele­menty {stoicheia, elementu) — termin wystę­pujący w co najmniej dwóch głównych znaczeniach: (a) pierwotnym — ontologicznym, i (b)...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /31.10.2012 Znaków /2 808

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EKTOGENEZA

   

  EKTOGENEZA ektós = na zewnątrz + genesis = pochodzenie) ang. ectogenesis; fr. ectogenese; nm. Ektogenese

  Pogląd z zakresu teorii —> ewolucji (II), według którego zmiany środowiska zew­nętrznego stanowią istotny czynnik deter­minujący przebieg i kierunek procesów ewolucyjnych. ->...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /31.10.2012 Znaków /348

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EKWIFINALNOSC (ekwifinalizm)

   

  EKWIFINALNOSC (ekwifinalizm) <łc. aequus - równy +finis = cel) ang. equifinality; fr. equifinalite; nm. Aquifinalismus

  Termin z zakresu ogólnej teorii syste­mów, wprowadzony przez Berta Lanffy'ego (1942) na oznaczenie podsta­wowej — obok —> stanu stacjonarnego (2) — właściwości każdego systemu otwarte­go...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /31.10.2012 Znaków /1 028

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EKWILIBRYZM

   

  EKWILIBRYZM <łc. aequilibrium = rów­nowaga) nm. Aquilibrismus

  et. Teoria, według której człowiek wyka­zuje —> wolną wolę tylko wówczas, gdy jego decyzja dotycząca dalszego działania pole­ga na wyborze nniędzy przynajmniej dwie­ma możliwościami, z których każda jest dla ruego jednakowo pożądana lub...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /31.10.2012 Znaków /922

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EKSPERYMENTALIZM

   

  EKSPERYMENTALIZM ang. experimentalism

  Odmiana —> empiryzmu (3) metodolo­gicznego, według której podstawowe zna­czenie w nauce ma metoda eksperymen­talna (stosowanie obserwacji i ekspery­mentu), a działalność naukowa polega głównie na eksperymentowaniu.

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /31.10.2012 Znaków /305

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EKSTRAPOLACJA

   

  EKSTRAPOLACJA <łc. extra = na zew­nątrz + {inter)polatio = wstawienie do środ­ka) ang. extrapolation; nm. Extrapolierung

  metod. Hipotetyczne określenie da­nych w odniesieniu do zjawisk, które znaj­dują się poza zakresem zjawisk empirycznie zbadanych, sformułowane na podstawie danych o tego samego...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /31.10.2012 Znaków /856

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EKSPLANACJA , EKSPLANACJONIZM

   

  EKSPLANACJA (łc. = wyjaś­nienie, tłumaczenie; wykład) ang. explanation; fr. ~ explication metod, syn.—> Wyjaśnianie (2).

  EKSPLANACJONIZM

  metod. Pogląd z zakresu filozofii nauki dotyczący stosimku zdań teoretycznych do dziedziny, do której się one odnoszą: twier­dzenia teoretyczne nie odwzorowują...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /31.10.2012 Znaków /554

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EKSPLIKACJA

   

  EKSPLIKACJA (łc. explicatio = rozwinię­cie, wyjaśnienie) ang. explication; fr. explication; nm. Explikation, Auslegung

  W języku francuskim „eksplikacja" {explication) utożsamiana jest niekiedy z —> wy­jaśnianiem (2).

  metod. Precyzowanie treści jakiegoś po­jęcia bez zmiany jego zakresu. Uściślanie...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /31.10.2012 Znaków /637

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EKSPRESJA

   

  EKSPRESJA (nłc. = wyciska­nie, wydobywanie; wyrażenie, wyobrażenie, postać) ang. expression; fr. expression; nm. Ausdruck, Erlebnisausdruck

  1. estet. Ujawnianie się czegoś psychicz­nego w czymś cielesnym, w szczególności uzewnętrznianie stanów i nastawień emo­cjonalnych; -^ wyrażanie. Dzieło...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /31.10.2012 Znaków /1 370

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EKSTAZA

   

  EKSTAZA (gr. = wyjście z sie­bie, stanie na uboczu, przeobrażenie; zdu­mienie, uniesienie, zachwyt; szał, pomie­szanie zmysłów) nłc. ecstasis; ang. ecstasy; fr. extase; nm. Ekstase

  W neoplatonizmie, zwłaszcza u Plotyna: stan, w którym myśl staje się znów czystą myślą, całkowicie...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /31.10.2012 Znaków /1 288

  praca w formacie txt

Do góry