Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  EMINENTNY

   

  EMINENTNY (łc. eminens, -entis = wysta­jący, przewyższający) nłc. eminens; ang. eminent; fr. eminent; nm. heworragend, iiher-ragend

  Doskonały, przewyższający.

  U Pseudodionizego Areopagity: określe­nie najdoskonalszego sposobu orzekania o Bogu.

  U. R. Descartes'a: określenie sposobu znajdowania się w...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /31.10.2012 Znaków /966

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ELITA

   

  ELITA (fr. = wybór, dobór; to, co zostało wybrane jako najlepsze, śmietan­ka) ang. elite; nm. Elite

  1. soc. W społeczeństwie hierarchicznie uwarstwionymi—grupa jednostek o najwyż­szym statusie (elita prestiżu, elita kwalifika­cji, elita władzy); w systemach totalitarnych — grupy rządzące, izolujące...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /31.10.2012 Znaków /865

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EMPIRIOMONIZM

   

  EMPIRIOMONIZM (gr. empeiria = do­świadczenie + mónos = jedyny) ang. empiriomonism; nm. Empiriomonismus

  Odmiana —> empiriokrytycyzmu utwo­rzona przez A. A. Bogdanówa, który od­szedł od marksizmu zarzucając mu, iż za­chował cechy heglizmu i pozostał metafi­zyką. Świat fizyczny jest w interpretacji...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /31.10.2012 Znaków /685

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EMOCJA

   

  EMOCJA (fr. od łc. emotus = po­ruszony) nłc. emotio; ang. emotion; nm. Affekt, Gemiitsbewegung, Emotion

  psych. Złożona reakcja zawierająca kom­ponenty fizjologiczne (np. zmiany opo­ru skóry) i psychologiczne (doznawane -^ uczucia /2/). Emocje można charakte­ryzować kładąc nacisk tylko na jeden z tych...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /31.10.2012 Znaków /590

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ELITARYZM

   

  ELITARYZM ang. elitism; fr. elitisme

  1. Pogląd społeczno-polityczny prze­ciwstawny demokratyzmowi i —> egalita­ryzmowi, oparty na założeniu, że rządy w państwie powinna sprawować -^ eli­ta (1), np. w państwie Platona — filozofowie, w utopii F. Bacona — uczeni. Odmia­ną elitaryzmu jest teoria...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /31.10.2012 Znaków /1 391

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EKWIPROBABILIZM

   

  EKWIPROBABILIZM <łc. aeque probabilis = równie prawdopodobny) ang. equiprobabilism; fr. equiprobabilisme; nm. Aquiprobabilismus

  et. Jeden z tzw. —> systemów moralnych, według którego można się uważać za zwolnionego od obowiązku przestrzega­nia określonej normy prawa pozytywnego tylko wówczas, gdy...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /31.10.2012 Znaków /702

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EKWIWOKACJA

   

  EKWIWOKACJA (nłc. = dwuznaczność) gr. homonymie; nłc. aequivocum (F. Bacon); ang. equivocation; fr. l'equivoque; nm. Doppelsinn, Zweideutigkeit

  metod. Użycie tego samego wyrazu w jednym układzie zdań w różnych zna­czeniach lub też—jeżeli poprawność sfor­mułowania tego układu wymaga takiego...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /31.10.2012 Znaków /1 077

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EKSTRASPEKCJA

   

  EKSTRASPEKCJA , od łc. extra = na zewnątrz + spectio = przypatrywanie się, wglądanie, badanie, doświad­czanie)

  Neologizm utworzony na wzór terminu „introspekcja", używany m. in. przez E. Claparède,a i P.Guillaume'a (1937).

  psych. Metoda powstała na gruncie pod­jętej przez behawioryzm krytyki ->...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /31.10.2012 Znaków /462

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ELAN VITAL

   

  ELAN VITAL (fr. = poryw ży­ciowy) ang. vital impetus; nm. Lebensdrang U H. Bergsona: nurt życia (w znaczeruu biologicznym), przeciwstawny materii i te­mu, co mechaniczne, zmierzający do prze­zwyciężenia konfliktu między świadomo­ścią a materią przez podporządkowanie tej drugiej — pierwszej; źródło...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /31.10.2012 Znaków /488

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EKSTRAWERSJA

   

  EKSTRAWERSJA <łc. extra = na zewnątrz + versio = obrócenie się) ang. extraversion; fr. extraversion; nm. Extraversion

  psych. Postawa cechująca ekstrawerty­ka, tj. typ osobowości charakteryzujący się — według typologii C. G. Junga (1921) — nastawieniem „na zewnątrz", aktywno­ścią, skłonnością do...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /31.10.2012 Znaków /453

  praca w formacie txt

Do góry