Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  EMOCJONALIZM

   

  EMOCJONALIZM nm. Emotionalismus

  Ogólna nazwa poglądów dopatrujących się podłoża i istotnego motoru całego życia psychicznego człowieka w jego sferze uczu­ciowej (—> uczucie) i w związku z tym po­stulujących rozpatrywanie aktywności po­znawczej i wolitywnej w ścisłej łączności z życiem...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /31.10.2012 Znaków /917

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EMANACJA

   

  EMANACJA (nłc. = wypływ; nazwa aktu płciowego, a także eufemisty­czne określenie samej idei tworzenia) ang. emanation; fr. emanation; rma. Emanation

  Według najdawniejszych teogonii Bli­skiego Wschodu i helleńskich zarówno konkretne bóstwa, jak i upostaciowane przez nie abstrakcje zostały stworzone...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /31.10.2012 Znaków /1 455

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EMOTYWIZM

   

  EMOTYWIZM (ang. od łc. emotus = poruszony) ang. emotive theory of ethics

  Ukształtowany pod wpływem neopozytywizmu jeden z kierunków współczesnej metaetyki, zajmujący się znaczeniem ter­minów i wypowiedzi etycznych; według niego -> normy (1) i -> oceny (lAa) mo­ralne typu „X jest dobre" są...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /31.10.2012 Znaków /865

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EMANATYZM (emanacjonizm)

   

  EMANATYZM (emanacjonizm) eing. ema­nationism, emanatism; fr. emanatisme, ema­nationnisme; nm. Emanatismus, Emanations-lehre

  Doktryna głosząca ideę -^ emanacji (1), tj. zakładająca proces stawania się rzeczy­wistości — pojmowany najczęściej (u Plo­tyna i neoplatoników) jako konieczny — poprzez kolejne...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /31.10.2012 Znaków /818

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EMPATIA

   

  EMPATIA (gr. empdiheia = cierpienie; empathes = poruszony, wzruszony; wrażliwy; doznający) ang. empathy; fr. empathie; run. Einfuhlung, Einsfiihlung (M. Scheler)

  Termin będący tłumaczeniem użytego przez Th. Lippsa (1921) w znaczeniu este­tycznym słowa Einfuhlung jako jeden z je­go odpowiedników (obok...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /31.10.2012 Znaków /1 215

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EMERGENCJA

   

  EMERGENCJA (łc. emergens, -entis = wy­nurzający się) ang. emergence; fr. emergence; nm. Emergenz

  Pojęcie wprowadzone przez G. H. Lewesa (1874), przyjmowane dla wyjaśnienia biologicznych, a następnie — także kosmi­cznych procesów —> ewolucji (II).

  1. Wewnętrzna dynamika przyrody (działająca w jej...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /31.10.2012 Znaków /815

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EMPIRIA

   

  EMPIRIA (gr. = doświadcze­nie, praktyka) nłc. empiria; ang. experience; fr. empirie; nm. Empirie, Erfahrung

  1. -> Doświadczenie (1) w węższym sen­sie —> poznanie świata za pomocą zmy­słów; w niektórych doktrynach filozoficz­nych — przeciwieństwo teorii, spekulacji, kontemplacji.

  2, To, co jest...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /31.10.2012 Znaków /481

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EMERGENTYZM (synteza emergentna)

   

  EMERGENTYZM (synteza emergentna)

  ang. emergent mentalism; fr. synthese emergente; nm. Emergenzphilosophie

  Antymechanistyczna teoria rozwoju (S. Alexander, Ch. D. Broad, C. Lloyd Mor­gan, J. Ch. Smuts), według której świat rozwija się „skokami", następującymi nie­oczekiwanie i tworzącymi coraz to nowe...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /31.10.2012 Znaków /565

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ELENKTYKA

   

  ELENKTYKA (gr. [sc. techne]> = sztuka zadawania krzyżowych pytań, zbi­jania argumentów, od elegchein = próbo­wać, doświadczać; wskazywać błąd, zbijać) nm. Elenktik

  Pierwsza, negatywna część stosowanej przez Sokratesa, trójstopniowej u niego, dialektycznej metody dyskutowania (—> metoda sokratejska...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /31.10.2012 Znaków /615

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EMPIRIOKRYTYCYZM

  EMPIRIOKRYTYCYZM (gr. empeiria = doświadczenie + kritikós = zdolny do roz­różniania, osądzający) ang. critical empiricism, empirio-criticism; fr. empiriocriticisme; nm. Empirio-Kritizismus, Empiriokritizismus

  Sformułowana przez R. Ayenariusa w du­chu radykalnego pozytywizmu „filozofia czystego...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /31.10.2012 Znaków /917

  praca w formacie txt

Do góry