Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Powściągliwość w zadawaniu pytań rozmówcom

  Nie mniej istotnym warunkiem poprawności metody dialogowej — oprócz uważnego i cierpliwego słuchania rozmówców oraz umiaru na stawiane przez nich pytania —jest daleko idąca powściągliwość w zadawaniu im pytań przez osobę prowadzącą z nimi rozmowę w celach badawczych. Oczywiście ogólną zasadą...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /2 159

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Weryfikacja pytań kwestionariuszowych

  Niezbędnia w przygotowywaniu badań sondażowych jest także weryfikacja pytań kwestionariuszowych w ramach badań pilotażowych. Wymóg ten odnosi się w szczególności do sprawdzenia stopnia zrozumienia przez osoby badane poszczególnych pytań sondażowych. Okazuje się bowiem, że nawet wtedy, gdy...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /1 920

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metoda dialogowa jako rozmowa nieustrukturalizowana

  Na pewno metoda dialogowa nie jest nigdy bliżej ustrukturalizowana. Przebieg jej określa jedynie ogólny lub bardziej uszczegółowiony temat, jaki sugeruje

  i przypomina się osobom badanym w trakcie przeprowadzanej z nimi rozmowy. Niekiedy dopuszcza się wprawdzie także zadawanie pytań, ale zawsze...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /2 389

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Niezbędność instrukcji w badaniach sondażowych

  Niebagatelnym wymaganiem stawianym badaniom sondażowym jest należyte stosowanie w nich instrukcji, czyli odpowiednich wskazań i pouczeń związanych z zadawanymi badanym pytaniami (por. H.D. Mummendey, 1987, s. 68-71). Mówi się, że nawet drobna korekta instrukcji może wpłynąć na jakość odpowiedzi...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /4 650

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odmiany wywiadu

  Z uwagi na różny sposób przeprowadzania wywiadu można mówić o kilku jego odmianach, nazywanych tu także określonymi technikami sondażu z zastosowaniem wywiadu. Często spotykanymi jego odmianami są: wywiad nie-skategoryzowany i wywiad skategoryzowany.

  Wywiad nieskategoryzowany — nazywany też wywiadem...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /3 476

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kolejność pytań kwestionariuszowych

  Nie bez znaczenia z metodologicznego punktu widzeniajest także kolejność zadawanych pytań osobom badanym. Przede wszystkim pytania sondażowe powinny stanowić dla badanych pewną zwartą i logiczną całość. Chodzi głównie o to, aby podawane były w kolejności zgodnej z poczuciem logiki każdego z...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /2 780

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wywiad i jego osobliwości

  Cechą konstytutywną badań, o których tu mowa, jest wywiad. Jest on sposobem gromadzenia interesujących badacza informacji w bezpośrednim kontakcie z osobami badanymi. W przeprowadzeniu wywiadu uczestniczą co najmniej dwie osoby: prowadzący wywiad i respondent. Rozumiany w ten sposób wywiad polega przeważnie...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /4 362

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Określenie metody sondażu

  Czym jest metoda sondażu

  Najogólniej przez metodę sondażu rozumie się metodę badań, której podstawową funkcjąjest gromadzenie informacji o interesujących badacza problemach w wyniku relacji słownych osób badanych, nazywanych respondentami. Cechą konstytutywną metody sondażu jest „wypytywanie” czy...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /4 871

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mocne strony metody biograficznej

  Przede wszystkim metoda biograficzna jest ze wszech miar godnym uwagi uzupełnieniem i poszerzeniem metod badań pedagogicznych nastawionych głównie na opis i analizę ilościową zgromadzonych za ich pomocą wyników. Wychodzi ona poza paradygmat obowiązujący w badaniach pedagogicznych, prowadzonych zgodnie z...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /4 535

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Opis metody indywidualnych przypadków

  Na ogół przez metodę indywidualnych przypadków rozumie się gromadzenie danych o rozwoju i życiu fizycznym, psychicznym i społecznym interesujących badacza osób. Dotyczy ona zwykle nie jakiejś grupy, społeczności czy instytucji, lecz pojedynczych ludzi. Jest nade wszystko —jak pisze T. Pilch (1995, s. 48) —...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /8 064

  praca w formacie txt

Do góry